Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesu Kiristaa ee
Mëccëe
bínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Wii wërí en Hewhewii Mëccëe bínɗa. Mëccëe yërí en juutaa Yéesu ɓayee tummbari tëelíbéeci. Ya bok ga apotaa’caa Yéesu wosee woꞌꞌaɓa kiyéegalohnee Hewhewii winéwí’wii na kituuki’ kikerceen.
Mëccëe bín ga këyítfii daa kilímukkaa Yéesu eneeɗa, iñcaa ya tumee ga ëldúnaɗa, iñcaa ya jëgíree ɓuwaaɗa, kikaankaagari na kimílískaagari ga ɓuwaa kaaninɗa. Yéesu jëgíree ɓuwaa ee yërëméeríi wo’eenci; ya yaa wëkí’ ɗúukoolí’caa, ya yaa kaal raɓcaa ga ɓuwaa, ya yaa tum enaama cidóoyí’-waa’.
Hewhewii winéwí’wiima Mëccëe bídiꞌwa yaawúu’caa fodaagari kiteeɓɓa an kayoh-kayohɗa Yéesu yërí en Músalkaatii sëldíiga-Koohcaa wo’ee ga looci ga Këyítfaa fisela’í’faa; ee ɓéeɓ iñaa wo’see gari balaa ya hay ëldúnaɗa laakka. Yéesu yërí en buuraa jomee kihayɗa. Iñaama tah ɓiyewin ɓayeeri “kucaasamunkii Dëwít” ndaga Dëwít yërí enee buuraa yiyaakyaa ɓu-Isarayeel, heetaa Kooh tanukɗa. Ee hidaa daa Yéesu teeɓɓa heetaa Isarayeel daa Nguuraa Kooh manɗa tóoh, ɓuwaa kuliyuk gaɓaɗa, ɓa ga kihafɓa ɓërí sagohsee nari. Ga waa Yéesu kaanndaɗa, ɓa kaalla tëelíbéecaagari, hoonohussaɓa ki’aas jaangu-yaawúuꞌcaagaɓa. Ɓaama ga kihafɓa tasaarukohussa daa en ɓéeɓ ga ëldúna, ɓa ɓaa jangat Hewhewii winéwí’wii.
Këyítfii Mëccëe bínɗa tíidoh anee:
1 - Caasamuncaa Yéesu na kilímukkaagari (1: 1–2: 23)
2 - Jangataa Saŋ-Bëtís (3: 1-12)
3 - Bëtísaa Yéesu, na fíraa Seytaani na Yéesuɗa (3: 13–4: 11)
4 - Yéesu yaa lëgëy ga gohaa Gëlílée (4: 12–18: 35)
5 - Yéesu meyohha Gëlílée yaa ƴah Yéerúsaleem (19: 1–20: 34)
6 - Bescaa mëeñjoh ga kipeskaa Yéesuɗa (21: 1–27: 66)
7 - Yéesu mílíssa ga kikaankaa (28: 1-20)
1
Caasamuncii Yéesu
Níilii caasamuncii Yéesu Kiristaa, kucaasamunkii Dëwít, ee Dëwít yiima en kucaasamun Abarahamɗa, wërí wii: Abaraham límmba Ísaak. Ísaak límmba Yakoop. Yakoop límmba Yúdaa, ya na ɓikëmëeŋkíci Yúdaa límmba Farees na Sara, eewɓa teeksee Tamaꞌ. Farees límmba Esarom. Esarom límmba Aram. Aram límmba Amínadap. Amínadap límmba Naason. Naason límmba Salmoon. Salmoon laakka na Rahap Boos. Boos laakka na Rut Yobet. Yobet límmba Yesee. Yesee límmba buuꞌ Dëwít. Dëwít laakka na ɓeti Úríꞌ Salmoon. Salmoon límmba Robowaan. Robowaan límmba Abíyaa. Abíyaa límmba Asaf. Asaf límmba Yosafat. Yosafat límmba Yoraam. Yoraam límmba Osiyaas. Osiyaas límmba Yotaam. Yotaam límmba Akaas. Akaas límmba Esekíyaas. 10 Esekíyaas límmba Manasee. Manasee límmba Amoos. Amoos límmba Yosiyaas. 11 Yosiyaas límmba Yekoñaas na ɓikëmëeŋkíci ga jamaanaa ɓu-Isarayeel toolohu na dooli ga kúlkaa Babíloonɗa.
12 Ga waa ɓu-Isarayeel toolu Babíloonɗa, Yekoñaas límmba Salaceel. Salaceel límmba Sorobabeel. 13 Sorobabeel límmba Abíyút. Abíyút límmba Elíyakím. Elíyakím límmba Aasooꞌ. 14 Aasooꞌ límmba Sadok. Sadok límmba Akím. Akím límmba Elíyút. 15 Elíyút límmba Eleyasaaꞌ. Eleyasaaꞌ límmba Matan. Matan límmba Yakoop. 16 Yakoop límmba Yoseef, ƴaal Mariyaama, yaa en eew Yéesu yii ɓaysi Kiristaaniiɗa.
17 Iñaa aboh ga Abaraham bi ga buuꞌ Dëwít, laakin kon jamaanu-ɓoꞌ cidaaŋkaah na cinikiis; lëehíꞌta iñaa aboh ga buuꞌ Dëwít bi ga daa ɓu-Isarayeel toolohu na dooli ga kúlkaa Babíloonɗa laakin jamaanu-ɓoꞌ cidaaŋkaah na cinikiis, ee ɓaawaagaɓa ga kúlkaa Babíloon bi ga kilímukkaa Kiristaanii, laakin jamaanu-ɓoꞌ cidaaŋkaah na cinikiis.
Kilímukkaa Yéesu
18 Kilímukkaa Yéesu Kiristaa laakoh anee: Eeci Mariyaama enee jowu Yoseef. Ee balaa ɓa bok túuyaa, Mariyaama ennda na look ga tumeenaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 19 Yoseef fiilaagari enee ɓoꞌ yijúwíꞌ, ee iñaama tah ya waaréeríiri kiwíiñ ga fíkíi ɓuwaa, ya nammbari kiheel kifoñ ee ken yéegoo. 20 Lak ya yaa lís kihalaat ga iñaama, dalla kilaak malaakaaHaꞌmudii, yaa feeñukki ga ɗuuƴ heeƴ, woꞌꞌari an:
- Yoseef, kucaasamunkii Dëwít, kaa niik kiɓeɓ Mariyaama ya en ɓetifu ndaga lookaa ya ɓayɗa meyoh ga tumeenaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 21 Ya hay kilaak kowu kiƴaal, ee fu teekanka Yéesu, ndaga yërí ƴah kimúsal ɓuwiigari ga baakaaꞌciigaɓa.
22 Tóoh iñcaama laakka doonaa iñaa Haꞌmudii, woꞌee kooroh ga kúuwkaa sëldíiga-Koohaaɗa mat. 23 Ya woꞌee an:
«Oomaa-jowaa ínohoo ƴaal hay kiꞌen na look,
ya laak kowu kiƴaal
kaa ƴah kiteeku Emanuweel.»
Teekaama wërí en “Kooh yii naruu.”
24 Ga waa Yoseef yúudukɗa, ya tummba fodaa daa malaakaa Haꞌmudii nakeerikaɗa: ya haydohha ɓetici Mariyaama kaanci. 25 Wayee ya ínohhiiri bi ga daa Mariyaama laak kowu kiƴaalɗa, ya teekkaka Yéesu* 1: 25 Yéesu ga kiꞌEbërëe, waaꞌ kiwoꞌ «kimúsal, kisom.».

*1:25 1: 25 Yéesu ga kiꞌEbërëe, waaꞌ kiwoꞌ «kimúsal, kisom.»