2
Kooh ƴah ɓuwii kiꞌatti ga yijúwíꞌ
Kon nak, fu yii fu attiꞌi mooroomfuɗa, na ɓaa fu mín kiꞌen tóoh, ínohaa an fu laakoo lay ga fíkíi Kooh. Ndaga iñaa fu attiꞌoh mooroomfu an ya tummbiɗa, fu ɓan fu tumiri. Kon nak fu ɓúukin haffu, fu yii fu attiꞌ mooroomfuɗa.
Ɗu ínohin ɓéeɓpuu an attiꞌaa Kooh attiꞌ ɓuwaa tumi iñcaamaɗa kooꞌ ga waas. Fu yii fu attiꞌi mooroomfu ga iñcaa ya tumiɗa, ee fu ga kihaffu fu tumicaɗa, fu fooŋ an Kooh abohanndiiraakane? Mín kiꞌen sah an fu faaliꞌoo Kooh ndaga daa ya jofin lool, ee ya míninndaa kimúuñiꞌ ee ya gaawtukoo. Fu ínohoo moos an ya teeɓpaa kijofaa, ya waaꞌ fu hot iñaama, fu súpít kipesfune?
Wayee fu yaama fu yëgís ga haf kak, fu saŋ kisúpít kipeskaagaraaɗa, fu yaa nëgíroh ga ɗookfu aylukaa Kooh bi ga besaa ya ƴah kiꞌattiꞌ ɓéeɓɗa, ee kooran ga waas. Leꞌ bëríinaa, ɓaa en ɓéeɓ Kooh hayyi kifay iñaa ya lëgëyɗa. Ɓuwii taabuk kitum yijófíꞌɗa, ɓa waaꞌ kilaas ndamaa meyoh ga Koohɗa, ɓa neɓloh Kooh, kipesɓa leehoo ee fodaama Kooh hayɓa kiꞌon ɓa pes nari bi taaꞌ. Wayee ɓuwaa ɓíinoo, ga kiwaaꞌti kiheñoh rek, ɓa onnda kayohfaa bíiŋ, ɓa ɓaa tumi ga iñaa joffii. Ɓuwaama nak, Kooh hayɓa kiꞌayluk, saŋkuꞌɓa. Ɓéeɓ ɓuwii tumi yibóníꞌɗa hay kikeenu ga coonu ciméeskíꞌ ee ɗewohan ga yaawúuꞌcii, tík ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ɓan. 10 Wayee ɓuwii tumi yijófíꞌɗa Kooh hayɓa kiꞌon ndam, ya hay kiwoꞌ yijófíꞌ gaɓa, ya hayɓa kiꞌon jam. Ya hay kitum fodaama, ɗewoh ga yaawúuꞌciinaa, tík ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa. 11 Ɓuwii ɓéeɓ ɓa wíinoo ga fíkíi Kooh. 12 Ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ínohsoo iñii Waasii Móyíis nakoh kitumɗa. Ɓa keeni ga kitum iñaa joffii anee rek. Ɓa nak, ɓa hay kiꞌattiꞌu ɓa saŋkuꞌuk, wayee attiꞌaagaɓa ayukanndii ga Waasii Móyíis. Ɓuwii ínohu iñii Waasii Móyíis nakoh ee ɓa këldúkiwaɗa, attiꞌaagaɓa ayukan ga Waasii Móyíis. 13 Kooh ƴahhii ken kiꞌaboh ɓoꞌ yijúwíꞌ ga fíkíici ndaga daa ɓaama eem rek ga kisúkúruk iñaa Waasii Móyíis nakoh kitumɗa. Ɓaa taabukin iñcii Waasii Móyíis nakoh kitumɗa, yërí Kooh ƴah kiꞌaboh fodii ɓoꞌ yijúwíꞌ ga fíkíici. 14 En kiꞌenaa, ɓuwii enussii yaawúuꞌ ee ínohsoo Waasii Móyíisɗa, binaa ɓa tum iñcii Waasii Móyíis nakohɗanaa, man na ɓa laakca ga ɗuuƴɓa luu enee an ɓa hottiica. 15 Fodaama ɓa teewohin an iñcaa ɓa tumi ee Waasaa nakohɗa bídu ga keeñcaagaɓa. Helɓa tookin iñaama ee ɓan halaatcaagaɓa, cíinoo hayaa yabiɓa ga yen, wala somiɓaɗa, teewohinka. 16 Bes waa hay, halaatcii ɗaakuk ga ɗuuƴ keeñciiɗa hay kimeƴdohu faŋ ee Kooh hay kiꞌattiꞌ ɓuwii kooroh ga Yéesu Kiristaa. Iñaama, Hewhewii winéwíꞌwii mi yéegalohɗa, wërí woꞌka.
Yaawúuꞌcii taabukussii iñaa Waasii Móyíis nakoh kitumɗa
17 Fu nak, fu yii fu taas ga teekii yaawúuꞌɗa, fu ayuk ga Waasii Móyíis, fu maruki ga iñaama an fu ɓoꞌ Kooh. 18 Kon fu ínohin iñaa Kooh waaꞌɗa, ee Waasii Móyíis jëgírinndaa tóoh iñaa laakin solu. 19 Fu fooŋ an fu ɓayin tuhas ee fu yërí ƴah kinook búumíꞌcii. Fu fooŋ an fu yërí en leeꞌlaatii ɓuwii enu ga ñúusɗa. 20 Fu fooŋ an fu yërí jom kijëgíꞌ ɓuwii ínohsoo daraɗane? Fu fooŋnga ɓan an fu yërí jom kijëgíꞌ ɓéeɓ ɓuwii han kiꞌaas ga ngëmiiɗa, ndaga fu yaakaaꞌ an waasii oninndaa kilaak kayoh ga tóoh na kiꞌínoh tóohe?. 21 Kon fu yii fu jëgíri ɓuwii ɓíinooɗa, iñii tah ya fu jëgíroo haffu? Fu jaŋngati ɓuwii ɓíinoo an ɓa hanat kilok. Kon iñii tah ya fu loki?. 22 Fu woꞌi ɓuwii an ken hanat kiɗúk ɓetici wala ƴaalci, ya faanuk na ɓoꞌ yiliis. Kon iñii tah ya fu tumika? Fu woꞌ an fu gëmmbii ga koof, kon iñii tah ya fu kolukaa fu loki iñcaa ɓuwaa sarahohi ga koofcaaɗa? 23 Fu ndamuk kiꞌínoh iñii Waasii Móyíis nakoh kitumɗa, wayee fu tooñ Kooh, ndaga iñcii fu tumiɗa taammbii ga iñaa Waasaama nakohɗa. 24 En kiꞌenaa, bíduunun ga Këyítfaa fodaama an: «Ɗú yaawúuꞌcii, ɗú ɓërí tah ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa woꞌsi ga teekii Kooh iñaa joffii» 2: 24 Ísayíi 52: 5.. 25 En kiꞌenaa, kigúruk jofin en lak fu taabukin iñii Waasii Móyíis nakohɗanaa. Wayee fu taammbii ga iñii Waasiima nakohɗanaa kigúrukkaagaraa laakoo jeriñ. 26 Ɓaa gúrukkii, binaa taabuk iñii Waasii Móyíis nakoh kitumɗanaa, hídaa ga daa ya gúrukkiiɗa tóoh, Kooh hayyi kikíndoh ga ɓuwaagari* 2: 26 Kigúruk kërí enee mandargaa teewohee ɓuwaa en ɓu-Koohɗa. 27 Ínohaa an ɓaa gúrukkii ee ya taabuki dijófíꞌ iñii Waasii nakohɗa, hayyaa kiꞌattiꞌ fu yii fu en yaawúuꞌ, fu gúrukin, fu laasin ga iñcaa këyítcaa Waasii Móyíis nakoh ee fu taabukoocaɗa. 28 En kiꞌenaa, kiꞌen yaawúuꞌ enndii iñaa hotuki ga ɓoꞌ ee kigúruk kayoh-kayohɗa enndii mandargaa hotuki ga faanɗa. 29 Kiꞌen yaawúuꞌ kayoh-kayohɗa, eni ga ɗuuƴ keeñ, ee kigúruk kayoh-kayohɗa, kërí en kigúrukkaa Helii yiselaꞌíꞌyii tumi ga keeñɗa, enndii kigúrukkaa bídu ga këyítɗa rek. Yaawúuꞌ, yaa man fodaama, Kooh yërí ƴahhi kindam wayee enndii ɓoꞌ-súusúus.

2:24 2: 24 Ísayíi 52: 5.

*2:26 2: 26 Kigúruk kërí enee mandargaa teewohee ɓuwaa en ɓu-Koohɗa