Këyítfii Pool bín
Títɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool bín Tít. Tít enéeríi yaawúu’ wayee ya gëmmba ga Kiristaanii. Ya taabin na Pool kiɓaaɓ waas ciyewin ee yërí tíidee kot kijúwohiꞌ Pool na kerceencaa ga Korentiɗa (2 Korenti 7: 6-16). Këyítfii fii laak Tít ga Keret, dëk waa giiyaa wíil. Pool yërí foñeeri daama, sassari kitan ɓiɓoꞌ ɓaa kuliyukan ga jaangaa. Ya jomee ɓuwaa kiteeɓ daa ɓaa en ɓéeɓ jom kiman ga mooroomciɗa na daa kipeskaagaɓa jom kimanɗa. Ya woꞌꞌari ɓan kiꞌon hel guꞌgicaa, oomaacaa, ñaamcaa na daa ɓuwaa kuliyuk ga jaangaa jom kimanɗa.
Këyítfii Pool bín Títɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-4)
2 - Ɓuwaa kuliyuk ga jaangucaaɗa (1: 5-16)
3 - Jëgírohii wukayohwii (2: 1-15)
4 - Ɓadukeen kerceen (3: 1-11)
5 - Taŋkoh (3: 12-15)
1
Këñɗoh
Mi Pool, mi súrga Kooh ee mi apotaaꞌ Yéesu Kiristaa. Mi sasu kinook ga ngëmii ɓuwii Kooh tanukɗa na kiꞌínohlukohɓa kayohfii taaboh na ngëmiigaruuɗa, en ɗanaa, ɓa laak yaakaaꞌ kilaas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Kooh yii woꞌi kayoh kesiɗa dígeeruu kipeskii kiima, lak ëldúna sakussii duum. Ga wahtaa Kooh Músalkaatiigaruu amɗa, ya onnda Woꞌeenaagari kiꞌínohuk. Woꞌeenaama wërí en iñii ya sassoo kiyéegalohɗa.
Mi yërí bínndaa këyítfii fii, fu Tít, fu yii mi aboh fodii kowuroo kayoh-kayoh ga ngëmii ɗu bokɗa. Mi yii kíim Kooh, Paamudii, ya na Yéesu Kiristaa Músalkaatiigaruu, ɓa barkeellaa, ɓa onndaa jam.
Ɓaa kuliyuk ga jaangu
Mi foñinndaa duma ga kúlkum Keret doonaa fu lëestíꞌ iñcum tes kituukiꞌɗa, ee fodaa mi nakeeraakaɗa, ga teeraa en ɓéeɓ, fu tan ɓuwaa kuliyukan ga jaangaa en daamaɗa. Ɓaa kuliyuki ga jaangu nak jom kiꞌen ɓaa laakoo iñaa ɓoꞌ woꞌan gari yibóníꞌ. Ya jom kiꞌeem ga ɓetici doŋ. Towutaagari jomin kigëm ga Yéesu, teekɓa hanat kibokidohu ga iñaa joffii, ee ta kelohiꞌti.
En kiꞌenaa, ɓaa kuliyuk ga jaangu jom kiꞌen ɓaa laakoo iñaa ɓoꞌ woꞌan gari yibóníꞌ ndaga ya sasu kituukuk lëgëyii Kooh: ya jomoo kiɓëwíꞌ hafci, ya jomoo kiyooɓ kiꞌayluk, ya jomoo kiꞌen anoh, ya jomoo kigaaw kifeekoh, ya jomoo kiheel kilaak hëelís ga iñaa enndii waas. Wayee ya jom kiꞌen ɓaa waarin sagac ga kaanci, ɓaa waarin yijófíꞌ. Ya jom kiꞌen ɓaa wíisohin, ɓoꞌ yijúwíꞌ, ɓaa erin Kooh hafci, ɓaa mínin hafci kiꞌam. Ya jom kiꞌen ɓaa abin bi yëgísin ga Woꞌeenii wukayohwii taabohin na iñii jëgírohuɗa. Fodaama, ya hay kimín kidaas ɓuwaa ɓíinoo, kooroh ga jëgírohii wukayohwii wiima, ee ɓan, ya mín kiɓúl ɓuwaa saŋwaɗa.
Kiwatuk ɓuwii jëgírohi sabohɗa
10 En kiꞌenaa, yewinin ɓuwaa kelohsoo woꞌeen ken. Ɓa ɗúki ɓuwii na woꞌeenciigaɓa laakoo hafɗa. Ɓuwaama, yaawúuꞌcii enu kerceenɗa wëñu ga kiyewin. 11 Ɓuwaama, fu jominɓa kiwoꞌ ɓa laŋ túuwtaagaɓa, ndaga ɓa hícísohi kaan ñeeɓ, ɓa jëgírohi iñaa jomoo kiꞌen ee kiheel kilaak hëelís ga iñaa enndii waas tahka. 12 Laakin ɓoꞌ yaa bok gaɓa ee ya sëldíigaɓa, ya woꞌee an:
«Ɓu-Keret mos kiꞌenu ɓikaakoh-saboh,
ɓa ɓijúuꞌ ɓisóotíꞌ,
ɓa ɓiɓoꞌ ɓisëgíꞌ-coonu, ɓaa liilukin.»
13 Ɓaa yaama, iñaa ya woꞌ gaɓaɗa kayoh. Kërí tah, ñaraaɓa ñaꞌ citamohíꞌ, en ɗanaa, ɓa laak ngëm wukayoh-kayoh, 14 ee ɓa íis kitaabuk woꞌeen ëdítcii yaawúuꞌcii, na iñcii ɓa ebilohi kitum ee meyoh ga ɓuwaa súugúrukuunun Kayohfiiɗa. 15 Ɓaa setin ga fíkíi Kooh, tóoh setin ga fíkíici. Wayee ɓuwii setussii ga fíkíi Kooh ee ɓa gëmmbiiɗa, dara settii ga fíkíiɓa. Halaatcaagaɓa na helcaagaɓa moroo. 16 Ɓa tooni kiꞌínoh Kooh, wayee tumeencaagaɓa kaakɗinɓa saboh. Ɓa ɓiɓoꞌ ɓiꞌaraamiꞌ, ɓa kelohoo woꞌeen ken ee ɓa mínoo kitum dara yijófíꞌ.