SAN PEDROBI
Samu ba'i cocare toyani jo'cabi
1
Saludo
Yë'ë, Simón Pedro hue'eguë, yua Jesucristo ta'yejeiye yo'o cuencuesi'quëbi baguëni Jaë'ë caguë, baguë yo'ore conguë ba'iyë. Ja'nca ba'iguëbi, mësacua Jesucristoni si'a recoyo ro'tajën ba'ijënna, mësacuani utire toyani saoyë yë'ë. Mësacuabi yëquëna cuencuese'e'ru Riusu re'o bainreba cuencuesi'cua ba'ijënna, Taita Riusu, mai Ëjaguë Jesucristo, bacuabi mësacuare'ga ëñajën, Ai re'oyereba ba'i hua'na'ë cajën bojojën ba'iyë, Cristobi tëani bacuare sëani. Mësacuabi mai Taita Riusu ba'iye, mai Ëjaguë Jesús ba'iye, ja'anre quë'rë re'oye ye'yeni masijën, baguë caraye beoye conni cuiraye, mësacua bojo recoyo re'o huanoñe, ja'anre quë'rë ai ba'iye masijën ba'ijë'ën.
Cualidades del cristiano
Riusubi maire choiguë, baguë ta'yejeiye ba'iyete maini quë'rë ai ba'iye masi güeseguëna, baguë yëye'ru quë'rë re'oye ba'ijën, baguë ba'iye'ru te'e ba'ijën, baguë naconi jo'caye beoye te'e bojojën ba'iye poreyë mai. Ja'nca porecuabi baguë re'oyereba yo'oja'ye cani jo'case'ere te'e ruiñe masijën, baguë caraye beoye insiyete coni, bojo recoyo re'huani, baguë yëyete quë'rë masi hua'na ruinjën ba'ijë'ën. Ja'nca ba'itoca, ën yija bain gu'a ëaye ro'ire carajeija'cua ba'ijënna, maibi jëani, Riusu ba'iye'ru te'e ba'iye poreyë. Ja'nca porecua sëani, mësacua yure Cristoni si'a recoyo ro'tacua ba'ijën, Riusu yëyete te'e ruiñereba yo'ojën ba'ijë'ën. Ja'nca ba'ijën, quë'rë se'e Riusu yëyete masireba yo'ojën ba'ijë'ën. Ja'nca masiye yo'ojën, ro mësacua yëse'e se'gare yo'oye beoye ba'ijën, Riusu yëye se'gare yo'ojën, baguëni bojo güeseye se'gare ro'tajën ba'ijë'ën. Ja'nca bojo güeseye ro'tajën, mësacua bainre ai oire bajën, bacuare conjën ba'ijë'ën.
Ja'an se'gare'ru re'oye ba'ijën, quë'rë se'e recoyo re'ojeijën ba'itoca, mai Ëjaguë Jesucristoni quë'rë se'e ai ba'iye masini, baguëre re'o yo'o concua quë'rë se'e ruinjën ba'ija'cua'ë mësacua. Gare gu'aye yo'oye beoye ba'icua ruinjën ba'ija'cua'ë. Ja'nca ba'ima'itoca, Riusu yëyete ro huesë ëaye ba'icua ba'iyë. Riusuni yo'o coñete gare ro'tama'icua ba'iyë. Bacua gu'a jucha yo'ojën ba'ise'e, ja'anrë tënoni senjose'ere gare huanë yesi'cua ba'iyë. 10 Ja'nca sëani, yë'ë bain hua'na, Riusu cuencuese'e, mësacua mame recoyo re'huase'e, ja'anre quë'rë se'e ro'tareba ro'tajën, mësacua Cristo bainreba ba'iye quë'rë se'e masireba masijën ba'ijë'ën. Ja'nca masijën ba'itoca, Riusubi mësacuare gare senjoni saoye beoye ba'ija'guë'bi. 11 Ja'nca ba'iguëbi mësacuani baguë bayete ai ta'yejeiye caraye beoye insireba insija'guë'bi. Mai Ëjaguë Jesucristo maire tëani baguëbi baguë carajeiye beoye ba'i jobona ti'an güesaja'guë'bi.
12 Ja'nca ba'iguëna, mësacua yua ja'an si'aye masini, yëquëna te'e ruiñe cani achose'ere re'oye ye'yesi'cuata'an, yë'ë yua jo'caye beoye mësacuani ja'anre ro'ta güeseye yëyë. 13-14 Yureca mai Ëjaguë Jesucristobi yë'ë junni tonja'ñe yurera ti'anja'ñete yë'ëni masi güesesi'quë sëani, si'a mësacua naconi ba'i umuguseña mësacuani ja'an cocare cani achoguë, mësacuani ro'ta güeseye yëguëna, Riusubi re'oye ëñaji. 15 Ja'nca ro'ta güeseguëna, yë'ë ju'insirën ti'anguëna, mësacuabi yë'ë coca quëani achose'ere jo'caye beoye ro'tani, gare huanë yema'ija'cua ba'iyë. Ja'nca ba'i güeseye ro'tayë yë'ë, yureña.
Los que vieron la grandeza de Cristo
16 Mësacuani coca cani achose'ere ro'tato, gare coqueye beoye te'e ruiñe quëahuë yëquëna. Mai Ëjaguë Jesucristobi ai ta'yejeiyereba ti'an raija'guëta'an ba'iji cajën, yëquëna se'gabi ja'an cocare ro'tamajën baë'ë. Yëquënabi mai Ëjaguë ta'yejeiyereba ba'iyete ëñani masihuë. 17-18 Yëquënabi baguë naconi ja'an cubë Riusu ba'i cubëna mëni, Riusubi ai ta'yejeiyereba cani achoguëna, achahuë yëquëna. Mai Ja'quë Riusubi Jesucristo Ëjaguëreba ba'iyete ai ba'iye ai cani achobi. “Ënquë yua yë'ë Zinreba ai yësi'quë ba'iji. Baguëni ai bojoguë ëñañë yë'ë” cani achoguë, si'a guënamë re'otora achoreba achoguëna, achahuë yëquëna.
19 Ja'nca achani masijën, si'a baguë ja'anrë cani achosi cocare ro'tajën, Riusu coca quëani achojën ba'isi'cuabi toyani jo'cajënna, Ja'an coca si'aye quë'rë te'e ruiñe ba'i cocareba'ë cajën ba'iyë yëquëna. Ja'nca te'e ruiñe ba'i coca ba'iguëna, mësacuabi quë'rë ai ta'yejeiye achani yo'ojën ba'itoca, ai re'oye yo'oyë mësacua. Baguë cocareba cani jo'case'ere re'oye achani yo'ojën ba'itoca, ën yija bain gu'aye yo'oyete quë'rë te'e ruiñe masijën, gu'a recoyo ba'icua gare ruiñe beoye ba'iyë mësacua. Ja'an coca ba'iyete cato, majahuë zëonni zijeiruna mia güesejën, baru si'si ba'iyete te'e ruiñe ëñañe poreyë. Ja'nca sëani, Cristo in raiye tëca ja'an cocarebare re'oye ro'tani yo'ojën ba'itoca, baguë ta'yejeiyereba ba'iruna mësacuani ti'an güeseguëna, baguë coca cani jo'case'e'ru ai bojo recoyo re'o huanoguë ba'ija'guë'bi mësacuare. 20 Yureca, mësacuabi ja'an cocarebare ye'yeni re'oye masijën, quë'rë ai ba'iye ñaca ro'tajën ba'ijë'ën. Riusu cocareba cani jo'ca güesesi'quë sëani, ro bain ro'taye'ru ro'tamajën, ja'an cocare gare sa'ñeñe beoye ba'ijë'ën. 21 Ja'an cocare cato, bain ro'tani cani jo'camaë'ë. Riusu se'gabi ja'an cocare maina cani jo'ca güesebi. Baguë bainre cuencueni raoguëna, Riusu Espíritubi Riusu cocare bacuani ro'ta güeseguëna, bacuabi Riusu cocare cani achohuë.