San Pablobi
TESALONICA
Bainni utire toyaguë, samu ba'i cocare Toyani saobi
1
Saludo
Yë'ë, Pablo, yë'ë gajecua Silvano, Timoteo, bacua naconi, yëquënabi utire toyani saoyë mësacuare, Riusu bainreba Tesalónica huë'e jobo ba'icuare. Mai Taita Riusu, mai Ëjaguë Jesucristo, bacuabi mësacuani bajën, mësacuare ëñajën cuirajënna, mësacua recoyo bojo huanoñe ba'ijë'ën, cayë.
Dios juzgará a los pecadores cuando Cristo vuelva
Yo'je sanhuë, mësacuare ro'tajën, Riusuni jo'caye beoye surupa cajën bojoñuni, cayë yëquëna. Mësacuabi Riusu bain quë'rë te'e ruiñe ruincuare sëani, ja'nca cayë yëquëna. Mësacuabi Jesucristoni quë'rë ai ba'iye recoyo ro'tajën, sa'ñeña quë'rë ai yëreba yëyë mësacua. Yëquënabi ja'anre ro'tajën, yequëcua Cristo bain jubëan ba'icuana sani, mësacua ba'iyete ai bojojën quëayë yëquëna. Mësacuabi Jesucristoni recoyo ai ro'tajën, jëja recoñoa si'arën bayë, quëayë yëquëna. Yequëcuabi je'o bajën, mësacuani ai si'a jëja huacuata'an, mësacuabi yua quë'rë jëja recoñoa re'huajën, Jesucristoni jo'caye beoye si'a recoyo ro'tayë. Mësacuabi ja'nca yo'ojën ba'ijënna, gu'a bainbi mësacua ba'iyete ëñani, Riusu bënni senjoñete te'e ruiñe masiyë. Ai gu'aye yo'ojënna, Riusubi mësacuani te'e ruiñe ëñani, baguë ta'yejeiye jëja ba'iyete mësacuani ëñoji.
Aito. Riusubi ai re'oye yo'oye ro'taji. Mësacuare gu'aye yo'ocuani ai yo'o güeseye ro'taji. Ja'nca ro'taguëbi yua mësacua gu'aye huasi'cuare sëani, mësacua ai yo'oyete quëñoni, mësacua bojo huanoñete re'huaji. Yëquënare'ga güina'ru re'huaye ro'taji Riusu. Mai Ëjaguë Jesús in rai umuguse ti'anguëna, ja'anre yo'oji maire. Jesucristobi si'a baguë anje jubë ta'yejeiye ba'icua naconi guënamë re'otobi toa re'otobi gaje raija'guë'bi. Rani, Riusure huesëcua, Jesucristo bojo güese coca quëani achose'ere gu'a güecua, ja'ancuani ai ba'iye ai bënni senjoni jo'caji. Ja'nca jo'caguëna, bacuabi si'arën ai yo'ojën carajeiyë. Mai Ëjaguë ta'yejeiye ba'iye, baguë go'sijeiyete ëñajën, ba Ëjaguë naconi ba'ija'ma cajën ro'tajënna, Riusubi bacuare saoni senjoji. 10 Mai Ëjaguëbi ja'an umugusera rani, baguë bainrebani ëñoguëna, bacuabi, yua baguëni si'a recoyo ro'tacua sëani, baguëni ai ruiñe ëñajën, baguë ta'yejeiye ba'iyete bojoreba bojojën ro'tayë. Mësacua'ga bacua naconi ba'ija'cua'ë, yëquëna cocareba quëase'ere si'a recoyo ro'tasi'cua sëani.
11 Ba'ijënna, yëquënabi Riusuni ujajën, mësacuare caraye beoye senni achayë. Mësacuare te'e ruiñe ba'icuare re'huajë'ën, mësacua cuencuesi ma'a ganicuare, Riusuni ujayë. Mësacua'ga, Ai re'oye yo'oñu cajën, Cristoni te'e ruiñereba recoyo ro'tajën, Mai yo'o yo'oñu cajën ba'ijënna, Riusubi mësacuare ai ta'yejeiye conreba conguë ba'ija'guë, cayë yëquëna. 12 Ja'nca ba'iguëna, mësacuabi Ëjaguë Jesucristo ba'iyete, baguë go'sijeiyete yequëcuani te'e ruiñe masi güeseyë. Masi güesejënna, baguë'ga mësacuare te'e ruiñe ba'icuare yequëcuani ëñoji. Ëñoguëna, mai Taita Riusu, mai Ëjaguë Jesucristo, bacuabi ja'nca maire aireba conjën, maire bojo recoyo re'huajën, bacua ba'iyete ai insireba insijën ba'iyë.