San Pablobi
TIMOTEONI
Samu ba'i cocare toyani saobi
1
Saludo
Yë'ë, Pablo, Riusu cuencueni raosi'quë, Jesucristo coca quëani achoguë, yë'ëbi si'a bainni ñaca quëani achoyë: Jesucristona te'e zi'inni, baguë go'ya raise'e'ru go'ya raiye ba'ijë'ën cayë. Ja'nca ba'iguëbi, Timoteo yë'ë mami ai yësi'quëni coca toyani më'ëna saoyë. Mai Taita Riusu, mai Ëjaguë Jesucristo, bacuabi më'ëni caraye beoye conreba conja'bë. Më'ëni ai ta'yejeiye yëreba yëjën ba'ija'bë. Më'ëni recoyo re'o huanoñete jo'caja'bë cayë yë'ë.
Dar testimonio de Cristo
Yë'ë Taita Riusuni ai bojoguë, caraye beoye baguëni surupa caguë ba'iyë yë'ë. Baguëni te'e ruiñe recoyo ro'taguë, yë'ë ira bain ba'isi'cua yo'o conjën ba'ise'e'ru Riusuni surupa caguë, na'ijani ñatajani më'ëre ujaguë ba'iyë yë'ë. Më'ëbi yë'ëni oiguë baguëna, më'ëre gare huanë yeye beoye ba'iyë yë'ë. Ja'nca ba'iguëbi më'ëni ëñaja'ma caguë, më'ë naconi bojo recoyo re'huani ba'i ëaye ro'tayë. Më'ëbi Riusuni te'e ruiñe recoyo ro'taguë ba'iguëna, gare huanë yema'iñë yë'ë. Më'ë ahuera Loida, më'ë mamá Eunice, bacuabi Riusuni te'e ruiñe ro'tajën ba'ijënna, më'ë'ga güina'ru Riusuni si'a recoyo ro'tayë. Ja'anre ëñani masihuë yë'ë.
Ja'nca sëani, më'ëni cocare yihuoni, më'ëni ro'ta güeseyë yë'ë. Yë'ëbi yë'ë ëntë sarañabi më'ëna pa'roni Riusuni ujaguëna, Riusubi më'ë yo'ore cuencueni, ja'anna më'ë masiye yo'oguëte re'huani jo'cabi. Ja'anre ro'tani, jo'caye beoye quë'rë jëja recoyo re'huani yo'oguë ba'ijë'ën. Mai Taita Riusubi maire re'huani jo'caguë, huaji yëye beocuare maire re'huabi. Si'a jëja recoñoa ba hua'na, te'e ruiñe Riusu ro'taye'ru ro'tajën ba'i hua'na, yequëcuani ai yëreba yëjën ba'i hua'na, ja'an hua'na ba'icuare maire re'huani jo'cabi Riusu. Ja'nca sëani, mai Ëjaguë cocareba jo'case'ere, baguë ba'iyete, ja'anre ro'tani, bainni huaji yëye beoye quëani achoguë ba'ijë'ën. Yë'ëre'ga, mai Ëjaguëni yo'o conguë preso guaosi'quëre bainni huaji yëye beoye quëaguë ba'ijë'ën. Më'ë'ga Cristo bojo güese cocarebare quëani achoguë, baguë ro'ina ai yo'oguë quëani achoguë ba'ijë'ën, Riusubi më'ëre quë'rë jëja baguëre re'huaguëna. Ja'nca re'huaguëbi maire, juchana zemojën ba'icuare tëani, baguë bainreba gu'a jucha beojën ba'icuare re'huani baji maire. Mai re'oye yo'ojën ba'ise'e se'gare ro'tama'iji Riusu. Baguë se'gabi baguë yëyete yo'oni, maire conni, baguë ba'iyete maina ro insini, maini ai yëreba yëji. Ai yëreba yëguëbi Jesucristote maina raoye ru'rureba ba'isirënbi ro'tani yureña yo'obi. 10 Maini tëani baza caguë, Jesucristote maina raoni, baguë tëani bayete maina masi güesebi Riusu. Maibi ju'iñe beoye ba'ija'bë caguëna, Jesucristo ju'insi'quëbi go'ya rani, mai junni huesëyete gare si'a jëja quëñoni senjoni, baguë bojo cocarebare maina quëani achoni jo'caguë, mai si'arën ba'iye re'huayete baguë ñatani saoyete maina ëñobi.
11 Ja'an cocare cayë yë'ë. Riusubi cuencueni re'huaguëna, baguë cocarebare judío bain jubë ba'ima'icuani quëani achoguë, bacuani ye'yoguë raosi'quë'ë yë'ë. 12 Ja'nca raosi'quë sëani, yequëcuabi yë'ëre ai je'o bajën, yë'ëre huaijënna, ai yo'oyë yë'ë. Jesucristoni masiyereba masiyë yë'ë. Ai yo'oguëta'an, baguëni masiyereba masiguëbi gare huaji yëye beoye quëani achoyë. Baguëni si'a recoyo ro'taguë, jëja recoyo re'huahuë yë'ë. Yë'ë ba'iyete Cristona insini jo'caguëna, baguë in raijei umuguse ti'añe tëca baguëbi yë'ë ba'iyete re'oye re'huani baji.
13 Yureca, mami, yë'ëbi te'e ruiñe ba'i cocare më'ëni ye'yoguëna, jo'caye beoye recoyona re'huani bajë'ën. Jesucristoni si'a recoyoreba ro'tajë'ën. Si'acuani ai yëreba yëguë ba'ijë'ën. Mai yua Jesucristo bain re'huasi'cuare sëani, ja'nca yo'oguë ba'ijë'ën. 14 Riusubi baguë te'e ruiñe ba'i cocare më'ëna jo'caguëna, ja'anre, Riusu Espíritubi ai jëja yo'oni conguëna, gare tin yo'oye beoye bajë'ën.
15 Yureca, Asia yija ba'icua yë'ë naconi ba'isi'cua, si'acuabi Figelo, Hermógenes, ja'ancuabi bacua naconi ba'ijën, yë'ëre jo'cani senjoni saë'ë. Ja'anre masiyë më'ë. 16 Ja'nca senjosi'cua ba'ito'ga mai Ëjaguëbi Onesíforo, baguë te'e bainni ai conreba conja'guë. Ja'anguëbi yë'ëna rani, yë'ëre ai ba'iye bojo hua'guëre re'huabi. Yë'ëre preso zeanse'ere gu'aye ro'tamaji'i. 17 Baguë yua Roma huë'e jobona ti'anni ja'ansirën yë'ëre tinjañe tëca yë'ëre cu'ejaji'i. 18 Mai Ëjaguëbi baguë in rai umugusebi baguëte ai conreba conja'guë. Mai Efeso huë'e jobo ba'isirën baguëbi maire ai re'oye conguëna, më'ëbi masiyë.