4
Yureca, Riusu, Jesucristo, bacuabi achajënna, më'ëni ai jëja yihuoyë yë'ë. Jesucristobi si'a bain huajëjën ba'icua, junni huesësi'cua, si'acuani bacua yo'ojën ba'ise'ere senni achaguëna, sehuojën ba'ija'cua'ë. Baguë in rai umugusebi baguë ba'i jobore si'a bainni ëñoni, bacua gu'a juchare masini, bacuare bënni senjoja'ñete huo'hueji. Ja'nca sëani, më'ëni guanseguë cayë yë'ë: Riusu cocarebare quëani achoguë ba'ijë'ën. Achaye yëma'icuareta'an, si'acuani jo'caye beoye quëani achoguë ba'ijë'ën. Riusu quëani jo'case'ere bacuani te'e ruiñe masi güesejë'ën. Gu'aye yo'otoca, bacuani bojora'rë yihuoguë ba'ijë'ën. Re'oye yo'otoca, bacuani bojoguë conjë'ën. Si'a hua'nani caraye beoye bojora'rë ye'yoguë ba'ijë'ën. Te'e ruin coca ba'iyeta'an, rëño ñë'serë se'ga bain hua'nabi achaye güejën ba'ija'cua'ë. Ro bacua yëse'e achañu cajën, ro gu'aye ye'yocuare cu'ejën ba'ija'cua'ë. Cu'ejën ba'ijënna, te'e ruiñe ba'i cocare senjoni, ira bain ba'isi'cua ro ro'tani quëase'e se'gare achayë. Ja'nca achajënna, më'ëca te'e ruin recoyo re'huani jo'caye beoye ro'taguë ba'ijë'ën. Yequëcuabi më'ëni ro je'o batoca, Riusu cocarebare quëani achoguë ba'ijë'ën. Ai yo'oguë bani'ga, Riusu yo'o conguëreba ba'iguëbi Riusu ye'yose'e si'ayete gare huanë yeye beoye yo'oguë ba'ijë'ën.
Yureca, yë'ë ju'insirënbi ti'anja'ñeta'an ba'iji. Yurera yë'ëre huani senjoñu cajënna, yë'ë recoyore Riusuna insiyë. Yë'ë'ga yua si'a jëja Riusu yo'o jo'case'ere yo'oni tëjihuë. Carrera huë'huëguëbi jëja huë'huëye'ru si'a Riusu ëñosi ma'ana huë'huëni ti'anhuë yë'ë. Cristoni si'a recoyo ro'taguë, baguëni senjoñe beoye yë'ë recoyona re'huani bayë yë'ë. Ja'nca sëani, Riusu ta'yejeiye insiyete, ba te'e ruiñereba ba'iyete coni baja'guë'ë yë'ë. Mai Ëjaguë te'e ruiñe justicia yo'oguëbi, baguë in rai umuguse ti'anguëna, guëna maro tëoye'ru baguë ta'yejeiye bayete yë'ëna ro insiji. Insini, yequëcuare'ga, si'a hua'na Cristoni yëreba yëjën, baguë in raija'yete ëjojën ba'icuare'ga, bacuana baguë ta'yejeiye bayete insiji Riusu.
Instrucciones personales
Më'ë porese'e'ru besa yë'ëna raijë'ën. 10 Demasbi yë'ëre jo'cani senjobi. Ën yija ba'iyete ro ëa ëñani, Tesalónica huë'e jobona saquëña. Crescentebi Galatia yijana saji'i. Titobi Dalmaciana saji'i. 11 Lucas se'gabi yë'ë naconi ba'iji. Marcore cu'ejani rajë'ën. Baguë yua yë'ë yo'ore coñe poreji. 12 Tíquicote Efeso huë'e jobona saohuë. 13 Yë'ë guayoni se canre, Troas huë'e jobore ba'iguë, Carpo hue'eguë naconi jo'cahuë. Jo'caguëna, ja'an canre injani racaijë'ën. Yë'ë uti pëbëanre'ga injani racaijë'ën. Yë'ë toyasi ja'orëanre quë'rë yëyë yë'ë.
14 Alejandro hue'eguë, guëna ma'carëanre re'huaguëbi yë'ëni ai yo'o güesebi. Ja'nca ai yo'o güeseguëna, mai Ëjaguëbi baguëni justiciate te'e ruiñe yo'oja'guë'bi. 15 Më'ë'ga baguë je'o bayete ëñani quëñëjë'ën. Maibi Riusu cocare quëani achojënna, baguëbi ai je'o baji.
16 Yë'ë ru'ru ba'isirën bain ëjacuana nëcani, jëa coca sehuoguëna, yë'ë bainbi yë'ëre te'e conni nëcamaë'ë. Si'a hua'nabi gatini saë'ë. Ja'nca satena, Riusubi huanë yeja'guë, cayë. 17 Gatini saisi'cuata'an, yë'ë Ëjaguëbi yë'ë naconi ba'iguë, jëja recoyo baguëte yë'ëre re'huabi. Ja'nca re'huaguëna, Riusu cocareba si'aye beoru bacuani quëani achoguëna, judío bain jubë ba'ima'icua si'acuabi achahuë. Yequëcuabi yë'ëre huani senjoñu casi'cuata'an, Riusubi yë'ë recoyote re'o huano güeseguë, yë'ëre ai conreba conbi. 18 Ja'nca conguëbi yë'ëre caraye beoye tëani, baguë ba'i jobona yë'ëre re'oye sani baja'guë'bi. Ja'nca sëani, baguëni caraye beoye go'sijei cocare bojojën quëani achoñuni.
Saludos y bendición final
19 Yureca, Prisca, Aquila, ja'nrëbi Onesíforo te'e bain, bacuani saludacaijë'ën. 20 Erastobi yua Corintona bëabi. Trófimobi rauna ju'inguëna, baguëte Miletona jo'cahuë yë'ë. 21 Më'ë'ga më'ë porese'e'ru, ocorën ti'anmaquëna, ru'ru raijë'ën. Ja'anrën ganiñe ai guaja'ë. Eubulo, Prudente, Lino, Claudia, bacuabi si'a mai gajecua naconi, më'ëna saludajën saoyë.
22 Mai Ëjaguë Jesucristobi më'ë naconi caraye beoye ba'ija'guë. Mai Taita Riusubi mësacua si'acuani ai ta'yejeiye conreba conja'guë. Ja'nca raë'ë. Amén.