17
Jesús ora por sus discípulos
Ja'nca yihuoguë quëani tëjini, Jesusbi mëiñe ëñani, Riusuni ujaguë ca bi'rabi:
—Taita, yureca më'ë casirën ti'anbi. Ja'nca ti'anguëna, yë'ë ta'yejeiye ba'iyete bainni ëñojë'ën. Ëñoguëna, yë'ë'ga më'ë ta'yejeiye ba'iyete bainni ëñoñë. Më'ëbi yë'ëre si'a bain Ëjaguëre re'huaguëna, yë'ëbi më'ë cuencueni raosi'cuare bani, bacuare si'arën huajëreba huajëcuare re'huayë yë'ë. Më'ëbi te'e ruiñereba ba'iguë'ë. Yequë riusu beoji. Yë'ë'ga Jesucristo hue'eguëbi më'ë raosi'quëreba ba'iguë'ë. Ja'nca ba'iyë mai. Ja'nca ba'ijënna, maini si'a recoyo ro'tacuani si'arën huajëreba huajëcua ba'iyë.
Yë'ëbi ën yijana rani, më'ë yo'o case'ere yo'oni tëjihuë. Ja'nca yo'oguë, më'ë ta'yejeiye ba'iyete bainni ëñohuë yë'ë. Ja'nca ëñosi'quëbi më'ëna go'iyë yë'ë. Go'iguëna, yë'ëre më'ë naconi ta'yejeiye Ëjaguëre se'e re'huani, yë'ëre bajë'ën. Ën yija re'huani jo'casirën, quë'rë ja'anrë ëjaguë ba'ise'e'ru se'e yë'ëre re'huani bajë'ën, Taita.
Yua më'ë ta'yejeiye ba'iyete më'ë bainreba cuencueni raosi'cuani ëñohuë yë'ë. Më'ëbi si'a bainre ëñani, më'ë bainreba se'gani tëani bani, yë'ëna raoni jo'caguëna, më'ë bainreba sëani, yë'ëbi bacuani bani, më'ë cocarebare bacuani te'e ruiñe quëani achohuë yë'ë. Quëani achoguëna, bacuabi achani si'a recoyo ro'tahuë. Ja'nca recoyo ro'tajën, yë'ë cocarebare achajën, si'aye më'ë cocareba ba'iye masijën, Te'e ruiñe caji Riusu cajën ba'iyë. Yë'ëbi më'ë coca quëani achose'ere bacuani te'e ruiñe cani achoguëna, bacuabi te'e ruiñe achani, yë'ë yua më'ë raosi'quë ba'iyete te'e ruiñe masini, ja'anre te'e ruiñe recoyo ro'tahuë. Ja'nca sëani, bacua ba'iyete ro'taguë, më'ëni ujaguë ba'iyë yë'ë. Si'a bainre ro'tama'iñë yë'ë. Bacua se'gare më'ë bainreba ba'ijënna, yë'ëna raosi'cuare sëani, bacuare ro'taguë, më'ëni ujayë, Taita. 10 Më'ë bainrebare yë'ëna raoguëna, yë'ëbi bacuani bani bojoguëna, yë'ëni si'a recoyo ro'tahuë. Ja'nca ro'tajënna, bainbi bacua ba'iyete ëñani, yë'ë ta'yejeiye ba'iyete re'oye cajën ba'ija'cua'ë.
11 Yureca, yë'ëbi ën yijana se'e bëama'iñë. Bacua se'ga bëayë. Bëajënna, yë'ëbi më'ëna go'iyë. Go'iguëna, më'ë yua jucha beoguë, më'ë ta'yejeiye yo'oni ëñoguë, bacuani conguë ba'ijë'ën, Taita. Bacuare yë'ëna raoni jo'caguë, yua mai recoyo te'e zi'inni ba'iye'ru bacua, bacuare'ga recoyo te'e zi'inni ba'icuare re'huajë'ën. 12 Yë'ëbi bacua naconi ba'iguë, më'ë raosi'cuare sëani, më'ëbi ta'yejeiye yo'oni conguëna, bacuare conni re'huani bahuë yë'ë. Ja'nca conni baguëna, gu'a juchana bonëñe beoye baë'ë. Te'eguë se'ga, gu'a juchana bonëni huesëja'guë, ja'anguë se'gabi gu'a juchana tonni huesëjaji'i. Më'ë cocareba toyani jo'case'e'ru güina'ru ba'ija'ye caguë, më'ë cuencueni jo'case'e'ru güina'ru baji'i baguëre.
13 Yureca, më'ëna go'iyë yë'ë. Ja'nca go'iye ro'taguë, bacua yua yë'ë recoyo bojoye'ru güina'ru caraye beoye bojoreba bojoja'bë caguë, yë'ë coca yure ujaguë cayë yë'ë. 14 Yua më'ë cocarebare bacuani quëani achoni jo'cahuë yë'ë. Ro bain ba'iye'ru tin ba'icua sëani, ro bain ba'icuabi bacuani je'o bayë. Yë'ë yua ro bain ba'iye'ru tin ba'iguëna, bacua'ga güina'ru ba'iyë. 15 Bacua ba'iyete ro'taguë, më'ëni ujayë yë'ë. Ro bain ba'irubi quëñoni bajë'ën senma'iñë yë'ë. Zupai huatibi bacuani coquema'ija'guë caguë, bacuani ëñaguë conguë ba'ijë'ën. Ja'anre ujaguë señë yë'ë, Taita. 16 Bacuabi yua ro bain ba'iye'ru tin ba'iyë. Yë'ë yua ro bain ba'iye'ru tin ba'iguëna, bacua'ga güina'ru ba'iyë. 17 Te'e ruiñe ba'i recoñoa bacuare re'huani bajë'ën. Më'ë cocareba yua te'e ruiñe ba'i coca sëani, ja'anbi bacuare te'e ruiñe ba'i recoñoa bacuare re'huani bajë'ën. 18 Më'ë yua yë'ëre bainna raoguëna, yë'ëbi güina'ru bacuare bainna saohuë yë'ë. 19 Bacua yua më'ë cuencueni ëñose'e'ru më'ë yo'ore sani te'e ruiñe yo'ojën ba'ija'bë caguë, yë'ë'ga më'ë cuencuese'e'ru junni tonguë saiyë, Taita.
20 Yureca, bacuare ujaguëna, yequëcuabi bacua cocare achani yë'ëni si'a recoyo ro'tajënna, ja'ancuare'ga ujaguë ba'iyë yë'ë. 21 Si'a jubëbi recoyo te'e ro'tajën ba'ija'bë caguë ujayë yë'ë. Më'ë yua yë'ë naconi te'e recoyo ba'iguëna, yë'ë'ga më'ë naconi te'e recoyo ba'iyë. Bacua'ga güina'ru mai naconi te'e recoyo ba'ija'bë caguë ujayë, Taita. Ja'nca te'e recoyo ba'ijënna, si'a bainbi ëñani, yë'ë yua më'ë raosi'quë ba'iyete si'a recoyo ro'taja'bë caguë ujayë yë'ë. 22 Më'ëbi yua më'ë ta'yejeiye ba'iyete yë'ëna jo'caguëna, yë'ë'ga më'ë ta'yejeiye ba'iyete bacuana jo'cahuë. Mai ba'iye'ru recoyo te'e ba'ija'bë caguë, ja'nca jo'cahuë yë'ë. 23 Yë'ë yua bacua naconi recoyo te'e ba'iguëna, më'ëbi yë'ë naconi recoyo te'e ba'iyë. Ja'nca ba'ijënna, bacua yua mai te'e ruiñe ba'iye'ru recoyo te'e ba'ija'bë cayë. Ja'nca ba'ijënna, si'a bainbi bacua ba'iyete ëñani, yë'ë yua më'ë raosi'quë ba'iye, ja'anre masija'bë cayë. Më'ë yua yë'ëni ai yëguë, bacuare'ga güina'ru ai yëguë ba'iyë më'ë. Si'a bainbi bacua ba'iyete ëñani, ja'anre masija'bë cayë.
24 Taita, ru'rureba ba'isirën, ën yijare yuta re'huama'irën, më'ë ta'yejeiye ba'iyete yë'ëna jo'cahuë më'ë. Ja'nca jo'caguëna, yë'ëbi më'ëni ëñere señë: Bacua'ga yë'ë go'ija'runa saiye señë. Sani, yë'ë ta'yejeiye ba'iye, më'ë jo'case'ere ëñani masija'bë cayë. 25 Yë'ë Taita, më'ë se'gabi recoyo re'oye ro'tani conguëna, më'ë ba'iyete masini bojoyë yë'ë. Bacua'ga yë'ë ba'iye, më'ë raosi'quë ba'iye, ja'anre masini bojoyë. Ro ba'icuaca më'ë ba'iyete huesëcua'ë. 26 Më'ëbi yë'ëni ai yëguëna, më'ë bain cuencuesi'cuabi güina'ru yequëcuani ai yëjën ba'ija'bë caguë, më'ë ta'yejeiye ba'iyete bacuani ëñohuë yë'ë. Ja'nca ëñoguë, bacuani quë'rë se'e eñoguë ba'ija'guë'ë yë'ë, ujaguë cani tonbi Jesús.