San Pablobi
FILIPOS
Bainni utire toyani saobi
1
Saludo
Yureca, yë'ë, Pablo hue'eguë, yë'ë te'e bainguë Timoteo naconi, Jesucristore yo'o conjën ba'icuabi utire toyani, mësacua Riusu bainreba Cristoni recoyo zi'inni ba'icua si'acua, Filipos huë'e jobore ba'icuana saojën, mësacua ëja bain, bacua concuare'ga utire toyani saojën ba'iyë yëquëna. Ja'nca toyani saojën, mai Ja'quë Riusu, mai Ëjaguë Jesucristo, bacua yua mësacuani oireba oijën conja'bë. Mësacuani ai recoyo bojo güeseja'bë, senjën ba'iyë mësacuare.
Oración de Pablo por los creyentes
Yureca, mësacua ba'iyete ro'tato, gare jo'caye beoye mësacuare ujaguë, Riusuni surupa caguë ba'iyë yë'ë. Mësacua si'acuare Riusuni ujaguë, ai bojoreba bojoguë, Riusuni senguë ba'iyë yë'ë. Mësacua yua ru'rureba tëhuojën, yureña tëca yë'ëni jo'caye beoye conjën, Riusu cocarebare quëani achoye te'e yo'o conjënna, yë'ë yua mësacua ba'iyete Riusuni ai ba'iye ai surupa caguë ba'iyë yë'ë. Ëñere te'e ruiñe ro'taguë ba'iyë yë'ë. Riusubi mësacuani cuencueguë, baguë re'o yo'o cuencuese'ere mësacuani yo'o güese bi'raguë, baguë yua gare jo'caye beoye quë'rë re'o yo'ore mësacuani yo'o güeseguë ba'iji. Jesucristo in raiye tëca, baguë ba'iye'ru te'e ba'ija'ye tëca ja'nca mësacuani re'oye yo'o güeseguë ba'iji. Yë'ë yua mësacuani ai recoyo bojoguë sëani, mësacuare ja'nca te'e ruiñe ro'taguë ba'iyë yë'ë. Riusubi yë'ëre cuencueni, baguëre ta'yejeiye yo'o conguëre yë'ëre re'huaguëna, mësacua yua ja'an yo'ona yë'ëre te'e conjën bojojën ba'iyë. Yë'ë yua preso zeansi'quë ba'iguëna, mësacua yurera yë'ëre conjën ba'iyë. Jë'te, yë'ë yua ëja bainna coca sehuoni, Riusu cocarebare te'e ruiñe masi güeseguëna, mësacua'ga yë'ëre te'e conjën ba'ija'cua'ë. Ja'nca sëani, Riusubi achaguëna, mësacuani si'a recoyo bojoguë, mësacuani ñaca caguë quëayë yë'ë. Jesucristo oire bani coñe'ru mësacuani ai oire baguë, mësacuani ai cu'e ëaye ba'iji yë'ëre. Ja'nca ba'iguëna, mësacuare ujaguë, Riusuni ñaca señë yë'ë: “Sa'ñeña quë'rë ai ba'iye ai yëreba yëye conjë'ën. Yequëcua carayete quë'rë re'oye masiye con güesejë'ën” Riusuni señë yë'ë. 10 Ja'nca te'e ruiñe masicua ba'ijën, Riusu yo'o cuencuese'ere quë'rë re'oye masini yo'oja'cua'ë mësacua. Ja'nca masiye yo'ojën, quë'rë re'oye concua ba'ijënna, Jesucristobi mësacuare in rani ëñato, mësacua yua gare jucha beoreba beo hua'na ba'ija'cua'ë. 11 Ja'nca re'oye yo'ojën, Jesucristo yo'ore caraye beoye conjën ba'ijënna, yequëcuabi mësacua ba'iyete ëñani, Riusuni ai ta'yejeiye ai bojojën, baguëni coca cajën: Jesucristobi yo'o güeseguëna, baguëni ai re'oye yo'o conjën ba'iyë bacua, mësacuare cajën, Riusu ta'yejeiye ba'iyete ai cani achojën ba'ija'cua'ë.
Para mí la vida es Cristo
12 Yureca, yë'ë bain sanhuë, yë'ëbi coca quëaguëna, achajë'ën. Ëja bainbi yë'ëni preso zeanni, ya'o huë'ena guaorena, Riusu cocarebare yequëcuani quë'rë ta'yejeiye ai masi güeseye poreyë yë'ë. 13 Ja'nca poreguëna, yureca Romano bain ta'yejeiye ëjaguë, baguë soldado hua'na si'acuabi yë'ëre preso zeanse'ere masiyë. Yë'ë yua Cristo yo'o yo'oye ro'ire yë'ëre preso zeanni guaojënna, ja'anre masihuë bacua. 14 Ja'nca preso zeansi'quë ba'iguëna, Riusu bain ai jai jubëbi yë'ë ba'iyete ëñani, Riusubi yë'ëre'ga ai conguë ba'ija'guë'bi cajën, quë'rë jëja recoyo re'huani, gare huaji yëye beoye Riusu cocarebare quë'rë ta'yejeiye quëani achojën ba'iyë.
15-17 Ënjo'on bainbi ja'nca quëani achojën, yequëcuabi yë'ë ai re'oye quëani achoyete ro'tajën, yë'ëre bëinjën, Pablo quëani achoye'ru quë'rë re'oye quëani achoza cajën, yë'ëni gu'aye yo'o ëaye ro'tayë. Bainbi yë'ë cocare achajën, Mai quëani achocua'ru quë'rë masiye quëani achoji cajënna, bacua yua yë'ëre gu'aye ro'tajën, yë'ëre sa'nti güesejën, yë'ëre ya'o huë'e guaosi'quëni quë'rë ai yo'o güeseyë bacua. Ja'nca ai yo'o güesejënna, yequëcuabi yë'ëre te'e ruiñe conjën, Cristo cocarebare quëani achojën ba'iyë. Yë'ëre re'oye ëñajën, yë'ëni ai oijën conjën, yë'ëre cajën, Cristo yo'o cuencuese'ere yo'o conguë yua preso zeansi'quë ba'iji cajën, yë'ëre ai re'oye conjën, Cristo cocarebare quëani achojën ba'iyë. 18 Yequëcua'ga yë'ëre gu'aye ro'tajën, Riusu cocarebare quëani achocuareta'an, bëinma'iñë yë'ë. Huacha ro'tajën yo'ocuata'an, bain hua'nabi Cristo ba'iyete quë'rë ta'yejeiye ye'yejënna, ai bojoyë yë'ë. Yequëcua'ga re'oye ro'tajën, Cristo cocare quëani achojënna, ai bojoyë yë'ë.
19 Mësacua'ga yua yë'ë ba'iyete Riusuni senjënna, yua Jesucristo Espíritubi yë'ëni ai re'oye conguëna, yë'ëre quë'rë ai re'oye ba'ija'guë'bi. Ja'nca ba'iguëna, quë'rë se'e ai bojo recoyo re'huani bayë yë'ë. 20 Ëñere te'e ruiñe masiyë yë'ë. Riusu yo'ore yo'oguë, gare huacha yo'oye yëma'iguë ba'ija'guë'ë yë'ë. Baguë yëyete te'e ruiñe quëani achoguë, gare huaji yëye beoye jëja recoyo re'huani, Cristo ba'iyete re'oye cani achoguë ba'ija'guë'ë yë'ë. Ja'nca ba'iguëna, bainbi yë'ë ba'iyete masini, bain ja'anrë masijën ba'ise'e'ru yure'ga Cristo ta'yejeiyereba ba'iyete te'e ruiñe masijën ba'ija'cua'ë. Yë'ëre huajëguëte etotoca, o yë'ëre huani senjotoca, ja'nca masijën ba'ija'cua'ë. 21 Yë'ë yua huajëguë ba'itoca, Cristo ba'iyete quë'rë ta'yejeiye bainni masi güeseza caguë ba'iyë yë'ë. Yë'ë yua junni huesëtoca, yua quë'rë ai re'oye ba'ija'guë'bi yë'ëre. 22-23 Ja'nca sëani, junni huesëni Cristo naconi si'arën ba'iyete ro'tato, yë'ëre ai re'oye ba'ire'abi. Ën yijana bëani huajëguë ba'iyete ro'tato, Cristo cocarebare quë'rë se'e bainni masi güeseye poreyë yë'ë. Yë'ë se'gabi cato, junni huesëye, o ën yijana bëaye, yë'ë se'gabi caye porema'iñë. 24 Ja'nca ro'taguëta'an, ën yijana bëaza caguë ba'iyë yë'ë. Mësacuani yuta coñe bayë yë'ë. Riusubi ja'anre yë'ëni masi güesebi. 25 Ja'nca sëani, mësacua naconi bëani, mësacua quë'rë jëja recoñoa bacuare re'huaye conguë, mësacuani quë'rë se'e ai bojo güeseye poreja'guë'ë yë'ë, Cristo naconi quë'rë se'e te'e zi'inni ba'ija'cuare sëani. 26 Ja'nca mësacuani coñe ro'taguëbi mësacuana ti'anni ëñaguëna, mësacua'ga yua Cristo yë'ëre conni cuirase'ere masijën, yë'ëre bojoreba bojojën, Cristo ta'yejeiyete ai cani achojën ba'ija'cua'ë mësacua.
27 Yureca, yë'ëre ëjojën, Riusu cocareba cani jo'case'e'ru Cristo yëyete te'e ruiñe yo'o yo'ojën ba'ijë'ën. Yë'ë yua mësacuana ëñaguë saitoca, o saima'itoca, mësacua yo'ojën ba'iyete masiye yëyë yë'ë. Quë'rë jëja recoñoa re'huani, Cristoni recoyo quë'rë si'a jëja ro'tajën, si'a jubëbi te'e zi'inni ba'ijën, Riusu Espíritubi si'acuani te'e yo'o güeseguëna, mësacua yua si'a jëja yo'ojën, Cristo ba'iyete si'aruan bainni masi güesejën ba'ijë'ën. 28 Ja'nca yo'ojënna, mësacuani tëhuoni, mësacuani huaji yë güeseye gare porema'ija'cua'ë. Mësacuabi ja'nca huaji yëye beoye ba'ijënna, Riusubi yua bacua carajeirën ba'ija'yete bacuani te'e ruiñe masi güeseji. Mësacua tëani baja'yete mësacuani masi güeseji. 29 Ja'nca masi güeseguëna, baguëre yo'o concuare mësacuare re'huaguëna, baguëni si'a recoyo ro'taye se'ga yo'otoca, aireba caraji mësacuare. Baguë yo'ore yo'ojën, ai yo'oye ba'iji mësacuare. 30 Yë'ë ai yo'oguë ba'iye'ru ai yo'ojën ba'iye ba'iji mësacuare. Mësacua yua yë'ë ai yo'oguë ba'ise'ere ëñani, yë'ë yure ai yo'oguë ba'iyete achahuë mësacua.