1 KORINTO BATII
Kukũ Kasale Ko Di Paulo Lakpana Aata Ni Korinto Batii
1
Ami, Paulo wɔ bɛɛlɛɛ ni di Yaa dibiesaa suoto alɛ kale ni Yesu Kristo tɔkyɛntɛ, ku obiloo Sostene nikɔkpana ye kukũ ko mmle.
Buɔkpana kukũ ko mmle munta bafũbanutɛ ba ninkpe ni di Korinto, di Yaa lɛlɛɛ ɛɛbla ni batii klekle. Diefe ni di Yesu Kristo onwii ɔbla kamɛ, ku batii ba bamuu ninsumu ni Saate loo Yesu Kristo kaakɔ biala. Ale ma ni Saate ku awoo Saate loo.
Buɔkaalɛ Teewo Yaa ku Saate Yesu Kristo sibualɛ ku suoto lɛyɔɔ munta ye.
Yaa Ata Wo Asaa Biene Ta Yesu Kristo Oso.
Obe lele mpɛ Yaa nii sɛfa diisi lee, ta sibualɛ se atɔɔta ye ni diefe ni di Yesu Kristo kamɛ oso. Ta onwii lee ɔbla ku Kristo oso, bitoomuɔ di asaa amuu kamɛ, kyenkye di lɛkakatɛ lee ku lɛsaatofo kamɛ. Yesu Kristo ɔlaa wɔ mmle ntɔɔwɛ kasiɛ kaamɛ lee osie kanya. Nle mmle oso, bitɔɔwɛ ninwuna kamɛ lɛtasaa biala di obe wɔ bisi bionyu osuku bilɛ Saate Yesu Kristo makple anwa nii. Abaklee ye kafɔɔ osie kanya anaase kaanyɛntɛlekɔ, alɛ bilaakpi lɛpɔɔ di dii le di Saate Yesu Kristo makple anwa nii. Yaa wɔ niɛlɛɛ ye ɛɛbla ye ni onwii ku obi nɔɔ wɔ ninle wo ni Saate Yesu Kristo, nnwɔɔ nimbla asaa di osuku kanya nɛ.
Bilolaa Suoto Binyu Nwaa Alɛ Kasɛ Kukanwii Dilabasiɛ Ye Nintɛɛ.
10 Babiloo, kɔyɔ Saate Yesu Kristo ntikiti ye lekoto osie kanya nlɛ, bibla kanya kanwii, alɛ kasɛ dilababuo ye nintɛɛ. Bibla onwii niimu kamɛ ku disibu ninwii, ku asaa ya biomiɛ ni suoto. 11 Kobuɛ ɔlaa wɔ mmle babiloo, diekye batii bawo di Kloe leyo kamɛ ntɔɔtɛɛ letofo klekle alɛ kalɔ nfɛ nsi ye nintɛɛ. 12 Lɛsaa le nlaka ni ninle alɛ bamuu lee biobuɛ sɛlaa ate ate. Bawo alɛ, “Ami, Paulo ntikanko.” Ɔbamba kafɔɔ alɛ, “Ami, Apolo ntikanko.” Ɔbamba kafɔɔ alɛ, “Ami, Petro ntikanko.” Ɔbamba kafɔɔ alɛ, “Ami, Kristo ntikanko.”
13 Kɔkaalɛ ye nlɛ batɔɔsɛ Kristo di akudi kanya? Sɛɛ Paulo baapɛ baakaasa koowoso suoto diisi lee? Sɛɛ Paulo leyooto kamɛ baakpeesa ye Yaa ntu? 14 Kɔpɛ Yaa sɛfa alɛ ntakpeesa kuonwii lee Yaa ntu, diediki Krispo ku Gaio lete. 15 Nkpo oso otii kuonwii dilabafuo obuɛ alɛ di leyooto nii kamɛ baakpeesa nwɔ Yaa ntu. 16 Ɛhɛɛ, ntoonyuma nlɛ lakpeesa Stefana leyo batii kafɔɔ Yaa ntu. Mma nkpo kamaa, noosinyuma nlɛ lakple lakpeesa batii bamba Yaa ntu. 17 Kristo diekpee mi alɛ makpeesa batii Yaa ntu. Kafɔɔ eekpee mi alɛ kabuɛ ɔlaa biene nwu nkpo. Se diele nkpo, ni osie kuonwii diesinsi di Yesu Kristo kukpi nwu nkpo di kowoso suoto.
Kristo Ɔlaa Ninle Yaa Osie Ku Ninumbe.
18 Kristo kukpi di kowoso ɔlaa nwu nle obuulaa kuɔta batii ba nikɔwɔɔ nii. Kafɔɔ awo ba nintɔɔwɛ ni didiki, Yaa osie kule kuta wo. 19 Di Kɔkpana Klekle Kukũ kamɛ, Yaa lebuɛ alɛ,
“Kamawɔɔsa banumbentɛ dinumbe.
Kamakyisa kafɔɔ bakunyentɛ dikunnye kafɔɔ ntɛ di ɔlɔɔkɔ.”
20 Ni ɔfɛ nfɛ di numbentɛ nkpe? Ɔfɛ di basaatuotɛ nkpe? Ɔfɛ nfɛ di kayi ka mmle sɛlaa bananfitɛ kafɔɔ nkpe? Ni dilootuo alɛ ni Yaa ntoodiki kayi ka mmle ninumbe eetuo alɛ diele lɛsalɛsaa? 21 Yaa lefe di ninumbe nɔɔ kamɛ alɛ batii batantofo nwɔ di mma bamu ninumbe lɛma kamɛ. Kafɔɔ diefe ni di obuulaa loo nwu buobuɛ ni kamɛ, dilɛ Yaa alɛ oofe nwu kaamɛ andiki batii ba niefũ nwu beenu nii. 22 Yuda batii komiɛ sɛkpɛ se niɛbla ni ɔkpɛ alɛ bɔɔnya. Hela batii kafɔɔ komiɛ ninumbe. 23 Kafɔɔ awo yi, Yesu wɔ baapɛ baakaasa ni koowoso suoto ɔlaa nwu buobuɛ. Ɔlaa wɔ mmle kototofo Yuda batii siitu. Kule obuulaa kafɔɔ kuɔta batii ba ninanle ni Yuda batii. 24 Di batii ba di Yaa lediki ni bale ni Yuda batii ku Hela batii nfũ yi, ɔlaa wɔ mmle ninle Kristo nɛ, ale ni Yaa otumi ku Yaa ninumbe. 25 Diekye lɛsaa le baatii kɔnya alɛ dile ni Yaa dibuu yi, dilenke batii ninumbe. Nkpo kafɔɔ di Yaa ɔsaabla wɔ nikotuo alɛ Yaa nnaa ni osie yi, kukpe osie kulenke otii ole.
26 Babiloo, binyuma batii ba biale ni fiɛ di Yaa lalɛɛ ye in! Di batii anu, batii le kpinwu ditale banumbentɛ ku basientɛ. Ee bikye kɔna ko niefĩ ni kamɛ. 27 Kafɔɔ Yaa omu niɛtɛ eediki asaa ya kaayi batii kɔnya alɛ abuusaa ale nii, alɛ ɔɔyɔ ankpee banumbentɛ sinunsɔ. Ni eediki asaa ya kafɔɔ kaayi batii kɔnya alɛ anaa ni ɔnyɛɛ alɛ ɔɔyɔ ankpee basientɛ sinunsɔ nɛ. 28 Diɛkyakaa nii, Yaa lediki asaa ya kaayi batii ninambu baakpee ni lɛsalɛsaa kamɛ, mannyu ni nyakataa alɛ ɔɔyɔ anwakosa lɛsaa le baatii konyu alɛ diefĩ ni kasɔ. 29 Nle mmle kotuo alɛ otii kuonwii dilaafuo suoto katoo ɔtakatɛsa di Yaa anu. 30 Yaa niɛta alɛ biɛbla onwii ku Kristo. Ni di Yaa nwu lɛta Kristo nkpo lekple wo ninumbe nɛ. Eefe di suoto nɔɔ ɛɛta wo lɛbɛ, ɛɛbla wo klekle. Ni buokple Yaa batii tinini nɛ. Ɛɛta koto diisi loo eediki wo eekyeko sikpile kamɛ. 31 Nle mmle oso di Kɔkpana Klekle Kukũ lebuɛ alɛ, “Otii lele nialɛ ɔɔkanta, akanta di lɛsaa le di Saate lɛbla ni suoto.”