1 TESALONIKA BATII
Kukũ Kasale Ko Di Paulo Lakpana Aata Ni Tesalonika Batii
1
Ami, Paulo, ku Silvano ku Timoteo niɛkpana kukũ ko mmle munkyesee aye ba ninle ni Teete Yaa ku Saate Yesu Kristo bale di Tesalonika. Buɔɔkaalɛ Yaa sibualɛ ku atoko ɔkyɛ ole munta ye.
Tesalonika Batii Nkpa Disiɛbi Ku Ofũ Onu Lɛma.
Mumpɛ Yaa sɛfa diisi lee. Obe lele kafɔɔ nse buɔpɛ ɔlaa munta Yaa, munnyuma ye muntikiti lekokoto di bamuu lee disi. Munnyee kafɔɔ alɛ buatɔkɔ Teete loo Yaa mmle okle bikle ofũ onu lee biɔblako ni ɔkpɛ. Muntɔkɔ nwɔ kafɔɔ mmle biɔkyakaako ni batii di lɛbɔmbɔ kamɛ, ku mmle bietika ni anu di Saate Yesu Kristo suoto osie kanya.
Babiloo, buye bulɛ Yaa nwu mbɔmbɔ ye nwaako, ni eediki ye fɛ batii nɔɔ nɛ. Ɔlaa biene wɔ buabatɔkɔ ye nii, diele ɔlaa fukuti kule. Kafɔɔ diafe ni di Yaa Ninwuna Klekle osie wɔ aadiki aatuo ni oso, diata alɛ biafũ nwu bilɛ nwaa ɔlaa kule. Bianya mmle okle buasiɛ ye ni kaamɛ, buabla nkpo ta mmle diakyakaako ye nii. Nwaako kafɔɔ, bitikanko wo ku Saate nwu nkpa disiɛbi nkpaamaa. Kuntɛ diabuo ye nwaa, biafũ ɔlaa nwu ku suoto lɛyɔɔ le niakye ni Yaa Ninwuna Klekle nfũ. Nioso bitookple ɔtɛ onyu biɛta bafũbanutɛ ba bamuu ninkpe ni di Makedonia ku Akaia kasɔ suoto. Diele alɛ Saate ɔlaa nwu ledie di ɔkyɛ lee kuosifi ni Makedonia ku Akaia lete oso. Kafɔɔ mmle biefũ Yaa bienu nii ntoodu aba aba. Nioso diesinle awo niakple buabuɛ ɔlaa kuonwii, diekye batii bamuu ntoonu nwu. Batii nwu bamu nikobuɔɛ mmle okle biafũ wo ni di obe wɔ buawa ni ɔkyɛ lee, ku mmle okle biediɛ ni afiɔ ɔtɔ, biɛyɔ suoto lee biɛta ni Yaa wɔ lete ninkpe ni nkpa. 10 Diɛkyakaa nii, bisi bisoko obi nɔɔ Yesu wɔ aatakatɛsa aakyeko ni bakpi kamɛ, alɛ abakye osi anwa amadiki wo ankyeko ni Yaa ɔblɔ wɔ nikɔwa ni kamɛ.