1 TIMOTEO
Kukũ Kasale Ko Di Paulo Lakpana Aata Ni Timoteo
1
Ami, Paulo wɔ ninle ni Yesu Kristo tɔkyɛntɛ diefe ni di Yaa dikitɛ loo ku Kristo Yesu suoto wɔ buotika ni anu, niɛkpana kukũ ko mmle, nta afɔ Timoteo, obi nii bɔmbɔtɛ di ofũ onu kamɛ. Yaa Ote ku Saate Yesu Kristo, bale fɔ sibualɛ, baanya fɔ nyaami, baata fɔ atoko ɔkyɛ ole.
Paulo Laka Timoteo Di Balaatɛ Asaa Otuo Suoto.
Komiɛ nlɛ fasiɛ di Efeso, fɛ mmle okle latɔkɔ fɔ ni di obe wɔ latofe ni Makedonia. Diekye batii bawo nkpe ninfa bootuo ni asaa otuo lalaale di Yesu Kristo ofũ onu suoto. Dikpe nii, feesĩ ɔlaa fɛɛta ma di asaa otuo lalaale nwu nkpo suoto, beediɛ. Tɔkɔ ma falɛ badiɛ obe ɔlalaasa di sekofolaa se beewola bɛɛtɛ ni kpɔkpɔtɔ kpɔkpɔtɔ ku ana ɔyɔ ɔtɔɔkanta. Sɛlaa ɔnanfi ko ninkyeko ninwako, nínta Yaa dibiesaa diwa kaanya, dile ni Yaa dibiesaa di ofũ onu kamɛ. Lɛsaa le oso kokpee fɔ ni kufiofa ko mmle ninle alɛ, bafũbanutɛ bamuu lee ba ninkpe ni ninfa kayii ku lɛbɔmbɔ le niekye ni otu biene kamɛ, ku otu wɔ ninanlo ni lɛpɔɔ ku ofũ onu biene. Kafɔɔ batii bawo ntookple di lɛsaa le mmle kamaa, beeyu osuku, batikanko sɛlaakuu ɔnanfi. Boomiɛ alɛ bakple Mose kufiofa batuotɛ, kafɔɔ baanu sɛlaa se boobuɛ ni kasɔ. Nu mankakatɛ di Mose kufiofa nwu suoto ku okyiini.
Buye bulɛ Mose kufiofa nwu nlɛ, nse otii lɛbla ko kũ ɔkpɛ fɛ mmle di Yaa komiɛ nii. Dikpe nii, buonyuma kafɔɔ bulɛ, diele batii biene oso mankpee kufiofa, kafɔɔ batokopĩtɛ ba ninyila ni di Yaa kufiofa suoto ku bakpileblatɛ, ku mba ninanyɛkɛ ni Yaa, ku batii ba ninanklekle nii ku anunsɔsaa bablatɛ beeyii ni ku asaakuu ɔbla, manantikanko ni ofũ onu kuonwii, ku batii ba ninlo ni bate lɛma ku baya lɛma ku batii bamba ku batii balotɛ oso. 10 Ku basɔnɔkpeetɛ, basuɔtɔ ba ninteko ni basuɔtɔ wo lɛma, batii ba ninnyu batii mansunsũ nii, balaatɛ, ku mba ninlaa manlɛɛ ni asaa osie kanya, ku batii ba ɔsaabla ninankyɛkyɛ ni ku asaatuo biene nwu, mma ninle batii ba bɛɛta ni kufiofa nwu nɛ. 11 Asaatuo ya mmle nsi di ɔlaa biene wɔ di Yaa lɛyɔ eekpee mi ni di nnɛɛ kamɛ alɛ mbuɛ nii, ɔlaa biene wɔ niekye ni Yaa leklekle kamɛ. Nwu kafɔɔ buɔtansa nɛ.
Paulo Lapɛ Sɛfa Di Mmle Okle Di Yaa Nnya Ni Otii Nyaami Oso.
12 Kɔpɛ Saate loo Yesu Kristo sɛfa di osie wɔ ɛɛtɛɛ ni di ɔkpɛ nii ɔbla kamɛ. Nnwɔɔ niɛsɔ mi eenyu ni ɛɛnya alɛ nwaako nlɛ, ni eediki mi alɛ mbla nwɔ ɔkpɛ nɛ. 13 Kuntɛ obe wɔ nintɔbafe nii, labuɛ sɛlaa kpile di suoto nɔɔ, latikanko batii nɔɔ, latufa nwɔ, kafɔɔ Yaa lanyɛɛ nyaami. Diekye di obe nwu kamɛ, ntafũ nwɔ lanu, ntatofo kafɔɔ lɛsaa le latɔɔbla nii. 14 Kafɔɔ Saate loo lele mi sibualɛ kpinwu, ɛtɛɛ kafɔɔ ofũ onu ku lɛbɔmbɔ di Yesu Kristo onwii ɔbla kamɛ.
15 Nwaako ɔlaa ninle nwɔ mmle, dikpe ni batii bamuu nfũ mannu nii. Yesu Kristo lawa kayi ka mmle alɛ ɔɔbadiki batii siikpile lɛma kamɛ, ami ninle bakpileblatɛ ɔnɔɔfo. 16 Kafɔɔ Yaa lanyɛɛ nyaami, alɛ Yesu Kristo kawɛ otu ɔtɛ kaasɔ niimu kamɛ anta ami, bakpileblatɛ ɔnɔɔfo alɛ, kale ɔyɔ ɔtɛ onyu ɔta bakpileblatɛ ba nikɔwa nwɔ ni ofũ onu alɛ baawɛ ni nkpa be ninnaa ni kaloo. 17 Nioso bita buyɔ katansa ku dibu buta Yaa kafa ɔka wɔ ninnaa ni kaloo, mananya ni, leete nɔɔ ninle ni ɔka. Diwa kaanya.
18 Obi nii Timoteo, kokpee fɔ kufiofa ko mmle diefe ni di Yaa ɔlaa babuɛtɛtɛ sɛlaa se baabuɛ ni di suoto lɛfɔ baalesa ni katũ. Mufũ sɛlaa se mmle faklee, faakpɛ Saate kakpɛ biene nwu. 19 Faamufũ ofũ onu lɛfɔ faklee osie kanya di Yesu kamɛ, ku otu biene wɔ nintɔkɔ ni otii ɔlaa. Diekye batii bawo diɛkyɔɔ otu lɛma wɔ nintɔkɔ ma ni ɔlaa kotoko, nioso beeyu ofũ onu lɛma osuku. 20 Batii ba mmle bawo ninle Himeneo ku Aleksandro nɛ. Lɛyɔ ma lekpee di Abonsam nnɛɛ kamɛ, alɛ baatofo alɛ diɛlɛ alɛ baabuɛ mbusuo sɛlaa di Yaa suoto.