6
Tɔkɔ bafũbanutɛ ba ninle ni balanle falɛ baayɔ dibu le niesiɛko ni manta basaate lɛma, alɛ otii kuonwii dilawɛ osuku akakatɛ di asaa otuo loo ku Yaa leyooto suoto. Diɛkaatɛ alɛ balanle ba baasaate lɛma nle ni bafũbanutɛ, balanle nwu dilaabu ma ta babilɛma bale ni di Yesu kamɛ oso. Dikpe nii, manwakosa suoto kasɔ mankyakaako ma nwaa. Diekye basaate ba nikɔwɛ ni lɛkyakaako di sɛkpɛ lɛma ɔbla kamɛ, bafũbanutɛ ku babɔmbɔtɛ bale fɛ mma. Dikpe nii feetuo asaa ya mmle feekpee ma osie bɛɛbla nya.
Lolaa Fanyu Di Asaa Otuo Lalaale Suoto.
3-4 Otii lele nietuo lɛsaa bamba le ninankaatɛ ni ku Saate Yesu Kristo nwaako ɔlaa nwu suoto, otii nwu kɔtakatɛsa suoto katoo ananye ni lɛsalɛsaa. Sɛlaa ɔnanfi, nsĩ ankyeko anwako nɛ. Nle mmle nwako onumbɛbɛɛ, kalɔ, katufa, disibu kpile di batii suoto, Ku sɛlaa ɔnanfi ɔklɛsa. Nni nintikanko batii ba di disibu lɛma diloosimbla ni ɔkpɛ nwaa, batookple ni ɔlaa biene nwu nkpaamaa. Batii ba mmle nnyu alɛ Yaa ofũ onu nle koto ɔwɛ sisuku.
Kafɔɔ, se anu lɛsɛɛ otii di Yaa ɔkpɛ ɔbla suoto di asaa ya ninkpe nwɔ ni lebuo nwɔ anu yi, nimakple fɛ saawɛntɛ ale. Diekye fɛ mmle baalofo wo nii, butaklee lɛsalɛsaa buawako ni kayi, se buokpi kafɔɔ, nkpo okle munamayɔ lɛsalɛsaa busifiko nɛ. Nioso, se nle buaklee ni ku nle buale ni nkpe wo, bita dipɔ wo. Kafɔɔ batii ba di anu nsɛɛ ma ni di koto ɔwɛ suoto, nnɔɔ mambuo di Abonsam okũ wɔ ɛɛkyɔɔ ɛɛtɛ ma ni kamɛ. Ninta alɛ mambuo di asaakuu ɔbla kamɛ, ku suoto sina sikpile ɔkɔnsɔ akleesaa ya ninta otii mbuo ni di kalalaa ku kawɔɔ kamɛ. 10 Diekye sikpile simuu kataakɔ ninle koto ɔnumbɛbɛɛ. Diekye koto ɔbɔmbɔ oso, batii bawo ntooyu ofũ onu osuku nwu. Nkpa lɛma kafɔɔ ntoobuo di abuo kamɛ.
Paulo Laka Timoteo Mmle Okle Aayila Ni Di Ofũ Onu Kamɛ.
11 Kafɔɔ afɔ, Timoteo, obe wɔ fatɔɔyɔ suoto fɛɛta ni Yaa oso, toso asaa kpile ya mmle amuu. Faatikanko lɛsaa biene ɔbla. Faatikanko Yaa di ofũ onu kamɛ, faawɛ lɛbɔmbɔ, faawɛ otu faklee batii di suoto kasɔ ɔwakosa kamɛ. 12 Kpɛ kakpɛ biene di ofũ onu kamɛ. Faawɛ nkpa be ninnaa ni kaloo, nkpa be oso di Yaa lɛlɛɛ fɔ ni di obe wɔ faadiki ofũ onu lɛfɔ faabuɛ ni di bafũbanutɛ kpinwu anu. 13 Di Yaa wɔ ninta ni asaa amuu nkpa anu ku Yesu Kristo wɔ niadiki ofũ onu nɔɔ aabuɛ ni di Pontio Pilato anu, kokpee fɔ kufiofa ko mmle. 14 Nlɛ faaklee kofiofa ko mmle osie kanya alɛ, otii kuonwii dilaawɛ ɔlaa kpile kuonwii abuɛ di suoto lɛfɔ diɛlaase di obe wɔ di Saate Yesu Kristo makple anwa nii. 15 Yaa mata Yesu Kristo nkple anwa lɛnyɔɔfa di obe wɔ ninlɛ nwɔ nii. Yaa wɔ leete nɔɔ ninlenke nii, ale ni baka Ɔka ku basaate Saate. Nnwɔɔ buɔtansa nɛ. 16 Lete nɔɔ ninle Yaa wɔ ninamakpi ni diidii, asi ni di leklekle le di otii kuonwii dilaafuo ni ɔtɛɛtɛɛ. Kuonwii diinyɔɔ, kuonwii kafɔɔ dilabafuo nwɔ ɔnya. Katansa ku osie ninle nwɔ lele, dinaa ni kaloo. Diwa kaanya.
17 Tɔkɔ batii ba ninle ni basaawɛntɛ kaayi ka mmle falɛ batantakatɛsa suoto katoo ee bayɔ osuku onyu lɛma batika di ato lɛma ya nimawɔɔ ni suoto. Kafɔɔ bayɔ osuku onyu lɛma batika di Yaa suoto. Diekye nnwɔɔ ninta wo abiesaa loo amuu di sifutulɛ nɔɔ kamɛ alɛ suoto kayɔɔ wo. 18 Tɔkɔ ma falɛ babla dibiene, baata sɛkpɛ biene lɛma ɔbla dikple ma lɛsaawɛ. Baata batii asaa ku sifutulɛ. 19 Se bɛɛbla nle mmle, ni boosiisa akesinɔsaa mantɛ suoto di kɔsɛɛ ko nikɔwa nii. Ni babawɛ nkpa biene be nikɔwa nii.
20 Timoteo, lolaa lɛsaa le di Yaa lɛyɔ eekpee fɔ ni di nnɛɛ kamɛ faklee nwaa. Tankpɔtɔɔ di sɛlaakuu obuɛ ku sɛlaa ɔnanfi kamɛ, di batii bawo konyu alɛ, nni ninle ni lɛsaatofo. 21 Diekye batii bawo ntooyu ofũ onu osuku nwu ta abuusaa ya mmle otikanko oso.
Yaa sibualɛ disiɛko ye.