2 KORINTO BATII
Kukũ Nyɔɔfa Ko Di Paulo Lakpana Aata Ni Korinto Batii
1
Ami, Paulo diefe ni di Yaa dibiesaa suoto ni nle Saate Yesu Kristo tɔkyɛntɛ nɛ, ami ku Obiloo Timoteo nikɔkpana kukũ ko mmle munkyesee Yaa bafũbanutɛ ba ninkpe ni di Korinto ku Yaa batii ba bamuu ninkpe ni di Akaia kasɔ suoto nintɛɛ nwu.
Buɔkaalɛ Teewo Yaa ku Saate loo Yesu Kristo sibualɛ ku atoko ɔkyɛ ole bulɛ disiɛko ye.
Yaa Akpee Wo Kɔnɛɛ Kaafutu Di Dibuo Loo Biala Kamɛ.
Bita bupɛ Yaa wɔ ninle ni Saate loo Yesu Kristo Ote sɛfa. Ote wɔ ninnya wo ni nyaami, nnwɔɔ nfũ di lɛkyakaako nkye ninwa wo nɛ. Nnwɔɔ ninkpee wo kɔnɛɛ kaafutu di abuo loo amuu kamɛ, mmle okle buafuo ni batii bamba kafɔɔ ɔkyakaako di dibuo biala lɛma kamɛ. Fɛ mmle okle di Yaa nkpee wo ni kɔnɛɛ kaafutu, nkpo okle munkpee batii bamba kafɔɔ kɔnɛɛ kaafutu nɛ. Fɛ mmle di awo kafɔɔ buoofe ni di abuo kpinwu kamɛ fɛ mmle okle di Kristo lafe nii, nkpo okle kafɔɔ diefe ni di onwii loo ɔbla ku Kristo di Yaa kafɔɔ kokpee wo kɔnɛɛ kaafutu nɛ. Obe lele bɛɛbla wo amumu yi, ninle lɛkyakaako ninta ye alɛ Yaa kakpee ye kɔnɛɛ kaafutu minwɛ didiki. Obe lele kafɔɔ beekpee wo kɔnɛɛ kaafutu, Yaa nkpee ye kɔnɛɛ kaafutu alɛ biafuo oyila di dibuo lee kamɛ, fɛ mmle okle di awo kafɔɔ munfuo ni oyila di dibuo nwu nkpo okle kamɛ. Osuku onyu wɔ ninkpe wo ni di suoto lee diele ɔyɛkɛle, diekye buye bulɛ fɛ mmle biɔwɛ ni abuo, nkpo okle di awo kafɔɔ buɔwɛ nɛ, Yaa kokpee ye kɔnɛɛ kaafutu, fɛ mmle okle kafɔɔ okpee wo ni kɔnɛɛ kaafutu.
Babiloo, buomiɛ bulɛ butɔkɔ ye dibuo le okle buawɛ ni di Asia kasɔ ntɛɛ nwu suoto. Dibuo nwu nkpo labakple atoo kplɛ aatika wo di suoto alɛ, butasinkple buawɛ osuku onyu kuonwii bulɛ bubawɛ nkpa bia. Nwaako lo, ote diate wo fɛ kukpi lɛpɔɔ baalo wo! Kafɔɔ nle mmle lawa alɛ buaayɔ anu loo muntika di Yaa wɔ ninsɛnkɛsa ni bakpi mansiɛ ni nkpa. Diele alɛ suoto loo buatika anu. 10 Aadiki wo aakyeko kukpi lɛhaa kplɛ nwu nkpo kamɛ. Abakple andiki wo kafɔɔ. Nwaako, Yaa wɔ mmle suoto buotika anu bulɛ ɔɔwa wo ɔbadiki, 11 fɛ mmle biatɔɔkyakaako wo ni di ɔlaa ɔpɛ ɔta diisi loo. Nkpo okle dikpe nii Yaa lɛta ɔlaa ɔpɛ ɔta kpinwu nkpo ntale nɛ, alɛ, batii kpinwu katakatɛsa sɛlɔ lɛma katoo mampɛ nwɔ sɛfa fɛ mmle okle ɛɛkyakaako wo ni oso.
Paulo Labuɛ Lɛsaa Le Oso Aakyɛlɛnsa Ni Disibu Nɔɔ.
12 Lɛsaa le oso buɔkanta ni ninle alɛ otu loo diloolo wo lɛpɔɔ, diekye bualoolaa suoto loo buaklee nwaa di batii bamuu kamɛ. Kyenkye awo ku aye kasiɛ di Yaa osuku suoto, lɛkyɔnkyɔ kafɔɔ diesi kaamɛ. Diele kayi ka mmle ninumbe buayɔ buasiɛko ye nkpo, kafɔɔ Yaa sibualɛ ku ɔnyɛɛ nɔɔ suoto buafe. 13 Asaa ya biafuo ni ɔka minnu ni kasɔ lete buɔkpana munkyesee ye nɛ. Lefũ lenu kafɔɔ nlɛ bibanu asaa ya mmle amuu kasɔ, 14 fɛ mmle okle bienu ni aba awo kasɔ. Bibanu kasɔ kafɔɔ alɛ biafuo ɔkanta di suoto loo, awo kafɔɔ munkanta di suoto lee di dii le di Saate loo Yesu makple anwa ni suoto.
15 Obe wɔ lefũ lenu nlɛ minfũ mi ni ku otu omuu oso, ni labla disibu lɛkasale nlɛ kɔwa ɔkyɛ lee alɛ biawɛ dikusɛkusɛ sɛnyɔ nɛ. 16 Lɛkasale mawa manya ye nse kofe Makedonia, nse kokple ninfa kafɔɔ, makple nfe di ɔkyɛ lee minkyakaakoe nsifi Yudea. 17 Obe wɔ labla disibu nlɛ kɔbla ni nle mmle, otuo diotuo alɛ nɔɔbla asaa tinini? Ni kɔbla asaa nii fɛ kayi otii, ambuɛ ɔlaa alɛ, “Yii,” ooloo nii ankple ambuɛ alɛ, “Oowo,” di kanya nwu kanwii kamɛ?
18 Kafɔɔ fɛ mmle di Yaa mbla ni di ɔlaa nɔɔ suoto yi, nkpo okle di awo kafɔɔ, ɔlaa lele buɔkpana munkyesee ye nte nɛ. Diele fɛ mmle di otii mpɛsɛwa ambuɛ alɛ yii, ooloo nii ambuɛ alɛ oowo nii. 19 Yaa Obi Yesu Kristo wɔ suoto ɔlaa di ami omu ku Silvano ku Timoteo buabuɛ buata ye ni kaamɛ lee diele yii ku oowo otii. Kafɔɔ ale otii wɔ di ɔlaa nɔɔ nle ni yii obe lele. 20 Diekye Yaa ɔlaa lele aabuɛ aatɛ di Yesu Kristo suoto lawa kaanya ninkpo. Nni nkpo oso mumbuɛ di leyooto nɔɔ kamɛ bulɛ, “Diwa kaanya” nɛ. Mun-yɔ lɛtansa munta Yaa nɛ. 21 Yaa niɛta alɛ awo ku aye buɔbla onwii ku Kristo, ni di nnwɔɔ omu nɔɔ eediki wo eese lete alɛ buabla nwɔ ɔkpɛ nɛ. 22 Nnwɔɔ niɛtɛ wo nsũ alɛ bale nwɔ bule obe lele, ni ɛɛyɔ Ninwuna Klekle eekpee wo di situ kamɛ, fɛ kamaa diyilasaa ɛɛta asaa ya amuu eelolaa ɛɛtɛ abata wo nii.
23 Yaa ninle mi kamaayilatɛ di aye ku ami ntɛɛ alɛ nyaami lɛnya ye, nioso ninansinwa Korinto nɛ. 24 Diele alɛ buonyinka ye di lɛsaa le biefũ bienu ni suoto. Diekye buye bulɛ biemufũ ofũ onu lee bikle osie kanya kofokofoko. Kafɔɔ ɔkpɛ buɔbla ku aye, mmle okle biawɛ ni suoto lɛyɔɔ.