KOLOSE BATII
Kukũ Ko Di Paulo Lakpana Aata Ni Kolose Batii
1
Kukũ ko mmle lekye ami, Paulo nfũ, diefe ni di Yaa dibiesaa kamɛ, ni ntɔbakple Kristo Yesu tɔkyɛntɛ nɛ. Ami ku obiloo Timoteo nikɔkpana kũ. Munkyesee aye babiloo ba ninkpe ni di Kolose, di Yaa ntɔɔbla ni klekle, mimbla ni lɛsaa di osuku kanya, biɛbla ni onwii ku Kristo. Teete loo Yaa ale ye sibualɛ, aata ye atoko ɔkyɛ ole.
Paulo Lapɛ Yaa Sɛfa Di Kolose Batii Disi.
Obe lele mumpɛ Yaa wɔ ninle ni Saate loo Yesu Kristo Ote sɛfa, nse buɔpɛ ɔlaa munta diisi lee. Diekye butoonu mmle okle biefũ Kristo Yesu bienu ni osie kanya, ku mmle okle mimbɔmbɔ ni Yaa bafũbanutɛ bamuu. Obe wɔ baatɔkɔ ye ni nwaako ɔlaa nwu nkpo, ninle ni ɔlaa biene nwu lɛkasale, bianu asaa biene ya ninle ye ni ale di osi. Obe wɔ bietika ni anu di nle mmle oso, ofũ onu lee ku lɛbɔmbɔ lee ntika di lɛsaa le suoto bietika ni anu. Ɔlaa biene nwu nkpo kokple kunwako dikusɛkusɛ, kuɔkpɛ kumbuo kaayi ka mmle, fɛ mmle okle kutɔɔbla ni kaamɛ lee, diɛyɔ ni di dii le bianu ni Yaa sibualɛ nwu nkpo lɛkasale, bitɔɔwa biɛbatofo nwu ni fɛ mmle okle kute nii. Obiloo bɔmbɔtɛ Epafra wɔ ninle ni kpɛmblatɛ wo loo, oololaa Kristo ɔkpɛ ambla ni kaanya loo, namatuo ye asaa di Yaa sibualɛ nwu nkpo suoto. Nnwɔɔ niɛmatɔkɔ wo lɛbɔmbɔ le di Yaa Ninwuna lɛyɔ ɛɛta ye nii.
Nle mmle oso, diɛyɔ ni di dii le buanu ye ni ɔlaa, obe lele buɔpɛ ɔlaa munta diisi lee. Buɔkaalɛ Yaa bulɛ, ata ye bitofo dibiesaa nɔɔ ku ninumbe nɔɔ nimuu ku lɛsɔnu le di Ninwuna nɔɔ nta ni niimu kamɛ. 10 Ni bibafuo nkpa osiɛ fɛ mmle okle di Saate nwu nkpo komiɛ nii, obe lele kafɔɔ bibabla lɛsaa le nikobuo nwɔ ni anu. Nkpa lee kamadiki ɔsaabla biene ate ate amuu antuo, minkple mintofo Yaa minkyakaa. 11-12 Yaa ayɔ osie nɔɔ kplɛ nwu nkpo amufũ ye aklee osie kanya, alɛ biafuo otu okpee lɛsaa biala kamɛ mintɛ suoto kaasɔ. Biyɔ suoto lɛyɔɔ bipɛ Teete sɛfa obe lele, diekye nnwɔɔ niɛta alɛ buɔwɛ kalekɔ di lɛsaa le eelolaa ɛɛtɛ ɛɛta ni batii nɔɔ di sɛka kalekɔ nɔɔ lɛkpa nwu kamɛ. 13 Nnwɔɔ niediki wo eekyeko ditunu kamɛ ninwuna nnɛɛ kamɛ, ni ɛɛyɔ wo eekpee di Obi nɔɔ bɔmbɔtɛ sɛka kalekɔ nwu nkpo kamɛ nɛ. 14 Obi wɔ mmle nwu nkpo kamɛ di Yaa lefe eediki wo nɛ, ni ɛɛyɔ sikpile loo kafɔɔ ɛɛkyɛ wo nɛ.
Kristo Ninle Yaa Letembi Ku Asaa Ya Bɛɛbla Ni Amuu Saate.
15 Kristo niediki Yaa wɔ munɔɔnya ni kuanu letembi eetuo. Nnwɔɔ ninle Yaa Obi kasale wɔ nikole ni sɛka di asaa amuu suoto nɛ. 16 Diekye nnwɔɔ suoto di Yaa lafe fiɛ aabla asaa amuu. Asaa ya ninkpe ni di osi woo, n-ya ninkpe ni kaasɔ ka mmle suoto woo, asaa ya mannya ni kuanu woo, n-ya mananya ni kuanu woo, ninwuna kamɛ basientɛ woo, baka woo, batunletɛ woo, ee basientɛ yi, Yaa Obi nwu nkpo suoto eefe ɛɛbla nya fɛɛ nɛ, nnwɔɔ kafɔɔ ɛɛbla nya ɛɛta. 17 Kristo nfɛ nkpe fiɛ di Yaa labla asaa amuu. Diefe ni di suoto nɔɔ, ni laasaa amuu kafɔɔ nte ninfũ dikaatɛ alɛ eete ni nɛ. 18 Nnwɔɔ ninle disi ɛɛta suoto nɔɔ sina nwu ninle ni bafũbanutɛ dikudi nwu nkpo. Nnwɔɔ kamɛ diikudi nwu nkpo nkpa lɛtaa diekye. Nnwɔɔ ninle Yaa Obi kasale wɔ aatakatɛsa aakyeko ni kukpi kamɛ, alɛ aale ni lɛsaa biala katũ. 19 Yaa omu dibiesaa diale alɛ letembi le nimu nimu ninkpe nwɔ ni kawɛ Obi nɔɔ nwu nkpo. 20 Diefe ni di Obi nɔɔ nwu nkpo suoto ni di Yaa lekple eetuna alɛ oololaa nnwɔɔ ku asaa ya ninkpe ni di osi ku kasɔ kamuu ntɛɛ nɛ. Yaa lɛwako atoko ɔkyɛ ole wɔ mmle diefe ni di Obi nɔɔ ntɔ be aawii ni kaasɔ di kowoso suoto.
21 Saa yi, onwii ɔtambla lasiɛ di aye ku Yaa ntɛɛ, biakyidi nwɔ diisibu lee kamɛ diekye di sikpile se biatɔɔbla ni oso. 22 Kafɔɔ nunua, diefe ni di Obi nɔɔ suoto sina kukpi nwu nkpo kamɛ, atookple eefũ wo ku nnɛɛ nnyɔ, ɛɛyɔ wo eese di anu nɔɔ fɛ batii ba ninte ni klekle, di okpile kuonwii dietika ni di suoto, bute ni tinini. 23 Nkpo oso dikpe ni bieyila kekleke di ofũ onu lee kamɛ, bitanta nnɛɛ lafee ye di osuku onyu wɔ bikpe ni di obe wɔ bianu ni ɔlaa biene nwu nkpo. Ɔlaa biene nwu lɛkya buoyie munta kayi batii bamuu nɛ. Nkpo oso di ami Paulo lebakple Yaa kpɛmblatɛ nɛ.
Paulo Labla Ɔkpɛ Aata Bafũbanutɛ Dikudi Nwu Nkpo Fɛ Kpɛmblatɛ Lɛma Ale.
24 Nunua yi, suoto kɔyɔɔ mi alɛ diobuo mi ta aye oso. Dibuo le kɔnya ni di suoto nii sina kamɛ ninle alɛ kayɛntɛ dibuo le di Kristo alɛ kanya ni di suoto nii sina kamɛ di bafũbanutɛ dikudi nwu suoto. 25 Yaa niɛblɛɛ alɛ kale kpɛmblatɛ nta bafubanutɛ dikudi nwu, alɛ kayie ɔlaa biene nwu nkpo lɛkya, mmle okle baatii katofo ni Yaa ɔlaa nwu nkpo klekle. 26 Ɔlaa nwu nkpo ninle owofalaa wɔ di Yaa lɛyɔ eekookaa ni saa bakofo batatofo ni nɛ. Kafɔɔ nunua yi, Yaa ntoodiki nwu kayi eetuo batii ba niefũ nwɔ beenu nii. 27 Yaa omu dibiesaa diale alɛ owofalaa nwu niefũ ni kɔyɔ ku lɛkpa nɔɔ, oodiki ni kayi aantuo nnle mmuu batii ba niefũ nwɔ beenu nii. Owofalaa nwu ninle alɛ, Kristo nsi wo siitu kamɛ, nle mmle kotuo alɛ, bukpe kalekɔ di Yaa lɛkpa nwu nkpo kamɛ. 28 Nle mmle oso buobuɛ Kristo ɔlaa nwu nkpo munta otii biala nɛ. Ni buɔka ma muntuo ma aasaa di ninumbe nimuu kamɛ, mmle okle buayɔ ma munse ni di Yaa anu fɛ batii ba niɛbla ni onwii ku Kristo batoomuɔ beewo ni nimu. 29 Kafuo ni ɔkpɛ wɔ mmle ɔbla yi, nkpo oso kokpee okyiini nkpɛ osie kanya ku osie wɔ omuu di Kristo lɛyɔ eekpee mi ni kaamɛ nɛ.