EFESO BATII
Kukũ Ko Di Paulo Lakpana Aata Ni Efeso Batii
1
Ami, Paulo wɔ nintɔbakple ni Kristo Yesu tɔkyɛntɛ diefe ni di Yaa dibiesaa suoto, nikɔkpana kukũ ko mmle nkyesee aye ba ninle ni Yaa bafũbanutɛ ba bɛɛbla ni klekle di Efeso kasɔ suoto, bɛɛbla ni onwii ku Yesu Kristo, biɔkyɔɔ nwɔ ni ɔlaa atoko. Teete Yaa ku Saate loo Yesu Kristo bale ye sibualɛ, baata ye atoko ɔkyɛ ole.
Yaa Lekusɛkusɛsa Batii Ba Niɛbla Ni Onwii Ku Yesu Kristo.
Bita bupɛ Yaa wɔ ninle ni Saate loo Yesu Kristo Ote sɛfa. Ta mmle okle butɔɔbla ni onwii ku Kristo oso, eefe ni di Ninwuna nwu nkpo suoto ɛɛyɔ asaa biene ya amuu niekye ni osi ɛɛta wo ni dikusɛkusɛ. Fiɛ bia di Yaa kamabla ni kayi yi, atoodiki wo eese lete kofokofoko alɛ, bubabla onwii ku Kristo, alɛ buale batii klekle ku batii ba di kalalaa kukanwii dilaatika wo ni di suoto di anu nɔɔ. Ta di Yaa mbɔmbɔ wo ni oso, aabla disibu nɔɔ kofokofoko alɛ, diefe ni di Yesu Kristo suoto yi, ababla wo babi nɔɔ. Nle mmle niatɛ diale nwɔ disi tikasaa ku otu dibiesaa nɛ.
Ta nkpo oso, bita butansa Yaa di sifutulɛ kplɛ se mmle eele wo ni, diefe ni di Obi nɔɔ bɔmbɔtɛ nwu suoto. Diekye diefe ni di Kristo kukpi nwu nkpo suoto, ni buɔwɛ didiki, buɔwɛ sikpile ɔyɔ ɔkyɛ nɛ. Yaa sifutulɛ se eele wo ni lemuɔ lo! Yaa sifutulɛ se mmle nnaa kase. Diefe ni niinumbe nɔɔ ku mmle aye ni lɛsaa biala oso. Yaa labla disi tikasaa nɔɔ, ɛɛta wo buotofo disibu nɔɔ le niewofa nii, ɛɛtɛ alɛ ababla ni, diefe ni di Kristo suoto. 10 Disibu nwu nkpo nimale alɛ, nse obe nwu lewo, Yaa kamasiisa asaa ya amuu ninkpe ni di osi ku kasɔ, an-yɔ nya ankpee di Kristo kalɔ.
11 Yaa niɛbla asaa ya mmle amuu diisibu nɔɔ kanya, alɛ awo ku Kristo buabla ni onwii oso. Ni eediki wo alɛ buale nwɔ babi diisibu le aabla aatɛ ni bia kaasɔ kakyekɔ nɛ. 12 Ta nle mmle oso, bita awo ba ninle ni batii kasale ba niɛwɛ ni osuku onyu di Kristo kamɛ, butansa lɛkpa nɔɔ! 13 Aye kafɔɔ biɛbakple Yaa babi di obe wɔ bianu ni nwaako ɔlaa nwu nkpo, dile ni ɔlaa biene nwu nkpo niɛwako ye ni didiki. Ta biefũ Kristo bienu ni oso, ni di Yaa lɛyɔ Ninwuna Klekle nɔɔ le aabuɛ aatɛ alɛ abata wo ni ɛɛtɛ ye nsũ nɛ. 14 Ninwuna nwu nkpo nin-yɛ wo kamaa alɛ, bubafũ lɛsaa le di Yaa lebuɛ ɛɛtɛ alɛ abata ni batii nɔɔ. Nle mmle kafɔɔ kotuo wo alɛ Yaa kamata batii ba ninle nwɔ ni bale didiki nwu nkpo nimu. Ta nkpo oso bita butansa lɛkpa nɔɔ nwu nkpo!
Paulo Lapɛ Ɔlaa Kuukũ Ko Mmle Bafũntɛ Suoto.
15 Ta nle mmle oso, diayɔ ni di obe wɔ lanu alɛ biefũ Saate Yesu bienu ni ku mmle okle mimbɔmbɔ ni batii ba niefũ Yaa beenu nii, 16 nindiɛ Yaa sɛfa ɔpɛ diisi lee. Nnyuma ye kafɔɔ nse kɔpɛ ɔlaa nta Yaa. 17 Kɔkaalɛ kafɔɔ Saate loo Yesu Kristo Yaa, otii wɔ ninle ni lɛkpa nimuu saate nlɛ, aata ye Ninwuna le nimabla ye ni banumbentɛ, alɛ aadiki Yaa nwu antuo ye, alɛ biatofo otii wɔ ale nii.
18 Kotikiti nwɔ lekoto nlɛ aatikiti ye anu alɛ bianya lɛkpa le nfũ ɛɛlɛɛ ye ɛɛwako ni, alɛ biatofo osuku onyu wɔ oso ɛɛlɛɛ ye nii, ku mmle okle di diikusɛkusɛ le eebuɛ ɛɛtɛ alɛ abata ni batii nɔɔ lefũ ni kɔya, 19 ku mmle okle di osie kplɛ nɔɔ kɔbla ni ɔkpɛ di awo ba niefũ buonu ni kamɛ osie kanya. Osie wɔ mmle nikɔbla ni ɔkpɛ kaamɛ loo nkaatɛ ku osie kplɛ 20 wɔ aayɔ aasɛnkɛsa Kristo aakyeko ni bakpi kamɛ, ɛɛtɔɔ asi ni di oletanɛɛkyɛ nɔɔ di osi. 21 Kristo nsi ninfa oole sɛka di osi basientɛ suoto, siitumi ku anwuna siene ku baka bamuu suoto. Leyooto nɔɔ kafɔɔ nlenke sɛka nlekɔ mmuu kaasɔ ka mmle suoto ku nka nimawa ni kamɛ. 22 Yaa lɛyɔ lɛsaa biala eekpe di Kristo nkpaa kalɔ, ni ɛɛyɔ nwɔ ɛɛbla bafũbanutɛ Saate di asaa amuu suoto nɛ. 23 Bafũbanutɛ ba mmle ninle Kristo suoto sina se niɛta alɛ eewo ni nimu. Nnwɔɔ kafɔɔ ninle otii wɔ ninsi ni di asaa amuu kamɛ nɛ.