GALATIA BATII
Kukũ Ko Di Paulo Lakpana Aata Ni Galatia Batii
1
Ami, Paulo, wɔ ninle ni tɔkyɛntɛ nfũ kuukũ ko mmle lekye. Diele otii kuonwii niediki mi alɛ nle tɔkyɛntɛ, ee otii owo suoto diefe. Kafɔɔ diefe ni di Yesu Kristo suoto ku Teete Yaa wɔ niatakatɛsa Yesu aakyeko ni bakpi kamɛ oso nle tɔkyɛntɛ. Munko babiloo ba bamuu ninkpe ni ninfũ buɔsɛɛsa aye ba ninle ni Yaa bafũbanutɛ akudi ya ninkpe ni di Galatia.
Teete Yaa ku Saate loo Yesu Kristo bale ye sibualɛ, baata ye atoko ɔkyɛ ole.
Yesu Kristo niayɔ suoto nɔɔ aata siikpile loo disi, alɛ aadiki wo ankyeko miɛ kayi kpile ka mmle ablasaa kamɛ. Nni ninle Yaa loo, Teewo dibiesaa nɛ. Yaa lele ninle katansa, diɛyɔ ni kaanunua diesifi ni dinaa ni kaloo! Diwa kaanya.
Yaa Ɔlaa Biene Onwii Wɔ Lete Ninkpe Nii.
Diɛbla mi ɔkpɛ osie kanya alɛ kanunua ka mmle kose, nfɛ biokple nkpaamaa di Kristo wɔ oso di Yaa lɛlɛɛ ye ni siibualɛ kamɛ, biɛkyɛ bitikanko ɔlaa biene bamba. Nwaako, ɔlaa biene kuonwii nsinaa fiɛ, kafɔɔ batii bawo ninsi bɔɔlalaasa ye atoko, alɛ boomunikĩisa Kristo ɔlaa biene nwu nkpo mambla ɔbamba. Kafɔɔ bia nse awo ee Yaa tɔkyɛntɛ lekye osi ɛɛwa, ɛɛbabuɛ ɔlaa biene owo niekyi ni lete di nwɔ butooyie ni lɛkya buɔta ye ni kofokofoko, ni Yaa akpee nwɔ di ɔtɔ wɔ nikɔfiɛ ni kunaa ni kaloo kamɛ. Butooyile katũ buobuɛ, nwu kafɔɔ kokple mbuɛ nɛ. Nlɛ nse otii owo leyie ɔlaa biene bamba owo niekyi ni lete lɛkya ɛɛta ye di nwɔ bitoofũ ni kofokofoko, ni Yaa aakpee nwɔ di ɔtɔ wɔ nikɔfiɛ ni kunaa ni kaloo kamɛ.
10 Ni kanunua ɔlaa wɔ kobuɛ nii kasɔ kutuo alɛ, omiɛ komiɛ nlɛ ɔsaabla nii kubuo batii anu ɛɛ, sɛɛ Yaa anu? Omiɛ komiɛ nlɛ mbuo batii anu? Nse okple kokple mmiɛ nlɛ ɔsaabla nii kubuo batii anu, ni see ninsinle Kristo kpɛmblatɛ.
Yaa Ladiki Paulo Alɛ Abla Nwɔ Tɔkyɛntɛ.
11 Babiloo, komiɛ nlɛ nta ye bitofo nwaa nlɛ, ɔlaa biene nwu lɛkya layie bianu nii yi, diele batii nfũ kuɔtaa kuokye. 12 Diele otii kuonwii nfũ lafũ nwu lakyeko, ee otii owo kafɔɔ niatuo mi. Kafɔɔ Yesu Kristo omu niadiki nwu aatuo mi.
13 Bitoonu mmle okle lasiɛ ni nkpa diɛbafe nii, fɛle Yuda otii omu omu. Bitoonu mmle latikanko ni Yaa bafũbanutɛ osie kanya, lakpee okyiini osie kanya nlɛ kɔwɔɔsa ma nii. 14 Lasɛɛsa anu nwaa di bawa loo ɔsaaɔbla suoto, diata alɛ lale akyɛnwo nii kpinwu katũ di Yuda batii bamu ɔsaabla kamɛ di okpoo loo. 15-16 Kafɔɔ Yaa lale mi sibualɛ aakyeko bia yaami kafutu kamɛ, aadiki mi aata ɔkpɛ nɔɔ ɔbla. Di obe wɔ niakaatɛɛko nwɔ nii, aadiki Obi nɔɔ aatuo mi alɛ naayie ɔlaa biene nwu niekye ni suoto nɔɔ lɛkya di batii ba ninanle ni Yuda batii kamɛ. Diawa ni nkpo, ntakyɛ otii kuonwii nfũ nlɛ atuo mi osuku wɔ kafe nii. 17 Ntakyɛ Yerusalem naanya batii ba ninle mi ni katũ fɛle Yaa batɔkyɛntɛ. Kafɔɔ nfanwu lasifi Arabia. Nni kamaa lakple lasifi Damasko.
18 Alɛɛ atiɛ sɛmaa fiɛ lakple lakyɛ Yerusalem nlɛ kɔlaanya Petro. Lasiɛ di ɔkyɛ nɔɔ lefosi ayi anɔɔ. 19 Ntanya tɔkyɛntɛ bamba kuonwii, dilenkee Yakobo wɔ ninle ni Saate obilɛma suɔtɔbi.
20 Nwaako, ɔlaa wɔ lɛkpana lɛta ye nii kute nkpo, Yaa omu n-ye alɛ diele sɛlaa sile.
21 Nni kamaa, lakyɛ aba aba di Siria ku Kilikia. 22 Obe nwu kamɛ, Kristo bafũbanutɛ ba ninkpe ni di Yudea kasɔ diinyɛɛ diidii. 23 Onu ko boonu batii kobuɛ alɛ, “Otii wɔ niatootikanko wo ni alɛ see ɔɔwɔɔsa wo nii, kanunua ofũ onu nwu lɛkya nfɛ ooyie nɛ.” 24 Nkpo oso nfɛ bɔɔtansa Yaa ta ami oso.