ODIKI OTUO
Yohane Odiki Otuo Kukũ
1
Kukũ ko mmle nle asaa ya di Yaa ladiki aatuo ni bakpɛmblatɛ nɔɔ diefe ni di Yesu Kristo suoto alɛ abawa ni di obe kakui kamɛ. Kristo lata tɔkyɛntɛ nɔɔ Yohane latofo asaa ya mmle di obe wɔ aakpee nwɔ ni Yaa tɔkyɛntɛ nɔɔ. Yohane ladiki aabuɛ klekle di asaa ya amuu aanya ni suoto. Aabuɛ kafɔɔ Yaa ɔlaa nwu ku ɔlaa wɔ niadie ni di Yesu Kristo kanya kamɛ. Suoto siyɔɔ otii wɔ nimaka kukũ ko mmle anta ni batii. Suoto siyɔɔ batii ba kafɔɔ nimanu ni sɛlaa se bɛɛkpana bɛɛtɛ ni kuukũ ko mmle kamɛ bɛɛyɔ bɛɛblako ni ɔkpɛ. Diekye obe nwu nkpo ntɔɔtɛɛtɛɛ di asaa ya mmle amuu kamawa ni kaanya.
Yohane Lasɛɛsa Bafũbanutɛ Nsiisakɔ Nkuɛnsĩ Nwu Nkpo Di Asia Ntɛɛ Nwu.
Ami, Yohane, nikɔkpana sɛlaa se mmle nkyesee aye bafũbanutɛ nsiisakɔ nkuɛnsĩ be ninkpe ni di Asia ntɛɛ nwu suoto.
Yaa wɔ ninkpe ni nunua, aawɛ ni kofokofoko, abakple anwa nii ale ye sibualɛ ku atoko ɔkyɛ ole. Nkpo okle kafɔɔ di anwuna akuɛnsĩ ya nin-yɛ ni di Yaa lɛkakpomii katũ, ku Yesu Kristo wɔ ninle ni nwaakotɛ oodiki ni sɛlaa se ninte ni nkpo kanya antuo nii, ale ni otii kasale wɔ di mba di Yaa latakatɛsa aakyeko ni bakpi kamɛ, ale ni Ɔka di kayi ka mmle baka suoto nkpo okle kafɔɔ baale ye sibualɛ ku atoko ɔkyɛ ole nɛ. Nnwɔɔ niabɔmbɔ wo, ni aayɔ ntɔ nɔɔ be aata ni ole diisi loo aadiki wo aakyeko sikpile kamɛ nɛ. Ni ɛɛbla wo sɛka nɔɔ kalekɔ olebatatɛ, buɔbla ɔkpɛ munta Yaa wɔ ninle nwɔ ni Ote nɛ. Lele nwɔ ninle dibu ku osie wɔ ninnaa ni kaloo. Diwa kaanya.
Binyu lo! Ɔɔwa di alokonkyɛ kamɛ.
Otii biala kama nyɔɔ.
Bia batii ba níatofo nwɔ ni kɔtaa manyɔɔ.
Obe nwu kamɛ nnle mmuu mawi osie kanya ta nnwɔɔ oso.
Diwa kaanya!
Saate Yaa wɔ ninlenke ni labuɛ alɛ, “Ami ninle kasɔ kakyekɔ ku kanyɛntɛlekɔ. Ami ninle nwɔ ninkpe nii ku nwɔ niawɛ nii ku nwɔ nimawa nii.”
Yohane Lanya Odiki Otuo Di Patmo.
Ami, Yohane wɔ ninle ni siɛwo lee ku obilee, diobuo ni bamuu loo ta Yesu wɔ ninle wo ni Ɔka oso. Kafɔɔ ookpee awo ba nimba ni sɛka kalekɔ nɔɔ nwu nkpo osie munwɛ otu okpee kaayi ka mmle kamɛ. Batii lɛkpaa mi bɛɛlaatɛ di kasɔ ka di ntu lɛmana keekyi ni bɔɔlɛɛ ni Patmo suoto. Diekye layie Yaa ɔlaa biene nwu nkpo lɛkya di Yesu Kristo suoto. 10 Di Saate dii nwu nkpo suoto, Ninwuna Klekle labuo mi di suoto ni lanu sɛlɔ siene sinwii sɛɛmaa nii fɛ dikyukyoo nɛ. 11 Ni sɛɛlɔ nwu nkpo labuɛ alɛ, “Kpana lɛsaa lele fɛɛnya fatɛ, faayɔ kukũ nwu nkpo fakyesee bafũbanutɛ nsiisakɔ nkuɛnsĩ be ninkpe ni di sekpoo kplɛ kamɛ. Sekpoo nwu ninle, Efeso ku Smirna ku Pergamo ku Tiatira ku Sardi ku Filadelfia ku Laodikea.”
12 Ni lamunikĩi nlɛ konyu otii wɔ nikɔkakatɛkoe ni nɛ. Ni lanya koto sɛɛle kowesee kandiɛ atikasaa kukuɛnsĩ nɛ. 13 Di kowesee nwu nkpo kamɛ, lanya lɛsaa n-yɛ fɛ otii. Eekpee awu wua kyɔ ɛɛlaadu nwɔ nkpaatũ, ɛɛyɔ koto sɛɛle okũ eeminisa di lɛkankpɛɛ. 14 Disi sinwini nɔɔ lapu fɛ le foso sinwini, ee fɛ ditubakanii. Anu nɔɔ kafɔɔ latoomunaa fɛ le ɔtɔ. 15 Nkpaa nɔɔ kafɔɔ late bɔmbɔ fɛ lɛbɔɔsaa le beekpee di ɔtɔ kamɛ bɛɛwa diomunaa nii. Sɛlɔ nɔɔ kafɔɔ nte fɛ ntu be nikobiɛ ninkye ni afuɔ takale osi ku sɛlɔ kplɛ. 16 Otii nwu nkpo laklee awɛntrɛbi akuɛnsĩ di koletanɛɛ nɔɔ. Kapamii ka ninkpe ni abe nwaa nfũ abe nfũ abe ladie nwɔ kaanya kamɛ. Anu nɔɔ kafɔɔ latɔɔkpa fɛ kakũ kufĩ.
17 Obe wɔ lanyɔɔ nii, lanɔɔ nwɔ di nkpaatũ fɛ otii wɔ nintookpi nii. Ni aayɔ koletanɛɛ nɔɔ aatika mi di suoto aabuɛ alɛ, “Tanyɛkɛ, ami ninle Ɔkasale ku Ɔnyɛntɛle nɛ. 18 Ami ninle Otii wɔ ninkpe ni nkpa! Lakpi, kafɔɔ nunua, nkpe nkpa dinaa ni kaloo. Ami ninkpe osie di kukpi suoto ku mba sɛɛkya kamɛ. 19 Nunua yi, kpana asaa ya fɛɛnya ni ku n-ya ninkpe ni nunua ku n-ya nimawa ni sɛɛmaa. 20 Nnya owofalaa wɔ ninsi ni di awɛntrɛbi akuɛnsĩ ya fɛɛnya ni di koletanɛɛ nii kamɛ ku koto sɛɛle kowesee kandiɛ atikasaa kukuɛnsĩ nwu ninle nnwɔ nɛ. Awɛntrɛbi akuɛnsĩ nwu nkpo ninle Yaa batɔkyɛntɛ ba bɛɛta ni bafũbanutɛ nsiisakɔ nkuɛnsĩ nwu nkpo nɛ. Ni di kandiɛ atikasaa kowesee kukuɛnsĩ nwu nkpo kafɔɔ nnle nsiisakɔ nkuɛnsĩ nwu nkpo nɛ.”