2
Tuo Ofũ Onu Nwaa Nwu Di Osuku Suoto.
Kafɔɔ afɔ yi, tuo asaa ya ninkaatɛ ni ku ofũ onu nwaa nwu. Tuo basuɔtɔ nɔɔfo falɛ baale batii ba nikamufũ suoto manklee nii, baale banumbentɛ, ku batii ba nikata ni suoto dibu. Baale batii ba kafɔɔ ninkpe ni ofũ onu nwaa, lɛbɔmbɔ ku otu okpee. Nkpo kafɔɔ faatuo basanko nɔɔfo alɛ baasiɛ nkpa klekle nɛ. Batanle batii ba nimbuɛ ni batii suoto sɛlaa ee baale batasiɛntɛ. Dikpe nii beele basanko ba nikatuo ni batii nkpa biene. Baatuo bakpeele kafɔɔ mmle baabɔmbɔ ni basa ku babi lɛma. Ku mmle baalolaa suoto manklee nii, ku mmle baabla ni suoto klekle, ku mmle baale ni basɔfɔ biene manwakosa suoto kasɔ manta ni basa lɛma. Nle mmle mata alɛ otii kuonwii dilabawɛ ɔlaa kpile kuonwii abuɛ di Yaa ɔlaa suoto.
Nkpo kafɔɔ faatuo bakosopo alɛ baalolaa suoto manklee nwaa nɛ. Di asaa ya mmle amuu ɔbla kamɛ, dikpe nii afɔ omu lɛfɔ feele ɔtɛ onyu fɛɛta ma diɛ nkpa lɛfɔ kamɛ. Faakpee okyiini nwaa diɛ asaa lɛfɔ otuo kamɛ. Tofo mmle faakakatɛko ni batii ku sɛlɔ biene, alɛ batii dilabayila diɛ lɛkakatɛ lɛfɔ suoto. Ni balo lɛfɔ kafɔɔ dilabawɛ ɔlaa kuonwii babuɛ wo di suoto, siinunsɔ kakpɛ ma ni.
Tuo balanle kafɔɔ alɛ baawakosa suoto kasɔ manta basaate lɛma. Baanyu alɛ ɔsaabla lɛma omuu kakpee basaate lɛma suoto lɛyɔɔ. Batankyɔɔ ma kanya kafɔɔ. 10 Batan-yu ma, kafɔɔ obe lele badiki batuo ma alɛ, batii biene bale, mambla asaa manta ma diɛ osuku kanya. Nle mmle mata mantofo alɛ, asaa otuo loo ya buotuo ni di Yaa Dikitɛ loo suoto, asaa otuo nwaa ale.
11 Diekye Yaa ntoodiki sifutulɛ nɔɔ eetuo wo di didiki le ɛɛyɔ ɛɛwako ni batii bamuu kaasɔ ka mmle suoto. 12 Yaa sifutulɛ se mmle ntootuo wo alɛ buasĩ nkpa kpile ku kayi ka mmle asaakuu otikanko. Buololaa suoto buklee nwaa, buosiɛ nkpa nwaa, buɔbla suoto kafɔɔ klekle kaayi ka mmle kamɛ. 13 Di obe wɔ busi buonyu osuku munta ni dii kplɛ le suoto, di Yaa wɔ ninlenke nii ku Dikitɛ loo Yesu Kristo mawa ni di leklekle kamɛ. 14 Aayɔ suoto aata diisi loo aadiki wo aakyeko sikpile loo simuu kamɛ, ɛɛbla wo batii klekle ɛɛta suoto nɔɔ lete, alɛ buawolaa osie kanya alɛ buabla lɛsaa le ninlɛ ni lete.
15 Tuo asaa ya mmle ku otumi wɔ di Yaa lɛta fɔ ni, faakpee batii ba ninnu fɔ ni asaa otuo ɔnyɛɛ, faasĩ ɔlaa fata batii ba kafɔɔ ninankyɛ ni di ɔlaa nwu suoto. Tanta otii kuonwii kafɔɔ lanyu fɔ sinunkɔnkɔ.