Títɛlɛ́ foí kɛ Pɔɔli uu Tɛsɑloniki pikɔ́ n wɔ́i
Lɛlɛɛ títɛlɛ́ ntí-i ń we
Tɛsɑloniki yɛ pɛɛ kuyu mɑɑ lɛ Rɔm pikɔ́ kɛtẽ kuwɛ́lɛ́ kpɛ̃ kɑpi yɛ n sée rɛ Mɑsetuwɑɑni kɛ́mɛɛ. Unsẽ lírũ kuú pɛɛ nɛ nsímɛ́ kɛcirɛ piyóó ń hɑ kɛ́mɛɛ kɛ Pɔɔli uú pɛɛ kuyu kpɛ-i Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɑrii. Filipu kuyu kuu yisi uú nɛ kei hɑpɔ. Pisuifi pinyinɛ ɑ́pi pɛɛ uicélɑɑ ŋmurɛi, uu pɛɛ kei mɛkɛɛ yisi. Korɛnti-i kuú pɛɛ́ we, uusencɔ Timotee uú nɛ kei u lɛɛpɔ. Kei kuú nɛ Kirisi pikɔ́ pɛɛ Tɛsɑloniki-i ń we rítɛlɛ́ wɔ́ipɔ.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Pikɛi kɛ Pɔɔli uu Tɛsɑloniki pikɔ́ kɛcɔpɛ n wɑ. U Tɛsɑloniki pikɔ́ kɛcɑ́ɑ́ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛlɛ rɛ pi nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ tɑ́ɑ́lɛ̃ nnyɑ. Pɔɔli uu isímɛ́ inyinɛ kɑpí nɛ u n kpɑrɑi kɛcɑ́ɑ́ uriyu hɛɛrɛ uu kɔ pikɛi kuu pikɛcɔpɛ n wɑpisi pi léisɛntɛ (1:1-3:13).
2. Pɔɔli yɛ Kirisi pikɔ́ ŋmɔ́ɔ́púsɛlɛ̃ tɛ pikɛ́ isoi yɛɛ íi mɛ́kpɛrinkpɛ m mɑ́ n le, pin kɔ ńlɑ mɑ́ pin kɔ kɛisi (4:1-12).
3. Utumɛ Pɔɔli yɛ Kirisi mɛpɛɛmɛ kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ pɑ uu kɔ Kirisi pikɔ́ pisɛ rɛ ɑ́pi kɑpɛ n lɔni (4:13-5:11).
4. Lɛ̃ kɑi m pisɛ rɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ ikɛ́ n we nsímɛ́ yɛɛ rítɛlɛ́ tɛ̃ kɛtɔ-pɔ we (5:12-28).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ̃́ Pɔɔli nɛ Timotee, tɔ́ɔ nɔ̃́ Tɛsɑloniki Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ pɛ̃ kɛ Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Upíimɑ Yeesu Kirisi ɑpi n te, títɛlɛ́ wɔ́ipɔ. Uléécɑɑ ipɛɛlɛ́ɛ nɛ unkiŋniŋɛ nkɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ n we.
Tɛsɑloniki pikɔ́ mɛfinɛ nɛ pinfɑtɛnɛ
Ḿpɑ́ píyei kɑri yɛ Uléécɑɑ yɑ́ɑsi rɛ nɛ upikɛi, nɔ́nnɛ́nɛ́í nnyɑ. Ḿpɑ́ píyei kɑri pirɔ́welɛ kɛ́mɛɛ nɔ́ léisɛlɛ̃. Li pisɛ rɛ tɔkɛ́ urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ kɛyu-i léisɛ lɛ̃ nɛ lɛ̃ kɑni nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ n nyísɛ, mɛwɑi mɛwɑi kɛ́mɛɛ nɛ lɛ̃ kɛ ńlɑ kɑni m mɑ́ nn nɔ́ rinŋmɔ́ɔ́púsɛ, nɛ lɛ̃ kɛ nɔ́mɛnɛ́tɑ́ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi kɛcɑ́ɑ́ ɑ́mɛ píkɑi n hɑ́su. Pimɑ́rɛcɔ, tɔ ceri rɛ Uléécɑɑ yɛ nɔ́ lɑlɛ uu nɔ́ wɛ́ɛ rɛ nɔkɛ́ upikɔ́. Ái líkɑ nnyɑ, ɑ́ri Nsímɛ́ Kɛcirɛ nɔ́ símisi nɛ nnɔ́ɔsimɛ́ ŋmɑnɛ, ɑmɑ́ nɛ ńnɑŋɛ nɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nnɑŋɛ kɑri nɔ́ n símisi. Tɔ kɔ nɛ kɛfɑ tɛnɛlɛ rɛ Nsímɛ́ mmɛɛ ɑsei nkɔ́ lɛ. Nɔ̃́ ticuruu yɛ nyulɛ lɛ̃ kɑrí nɛ nɔ́ n sɔ́nɛ rɛ likɛ́ nɛ nɔ́ sɔnɛsi nnyɑ. Tɔ̃́ nɛ nɛ Urɔ́píimɑ yírɑɑnɛlɛ, nɔ́ɔn kɔ nɛ tɔ́ nɛ Upíimɑ yírɑɑnɛ. Nɔ mɛyɑ̃́ íwɛ lilɛ, ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, nɔ Nléécɑɑsimɛ́ yɔsilɛ nɛ mpɔ́ɔnɑrɛ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn yɛ n hɛ. Li tíyɛsɛlɛ ɑni pɔ́lɔ́ pisoi pɛ̃ kɛ pɛpɛɛ Mɑsetuwɑɑni nɛ Akɑyii-pɔ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ ɑpi yɛ nɛ ḿ pɑílɛ̃. Ái nkpɑ́ni Mɑsetuwɑɑni nɛ Akɑyii ŋmɑnɛ yɛɛ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ Nléécɑɑsimɛ́ kṍ, ɑmɑ́ ḿpɑ́ yei le kɛ nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ nsímɛ́ nn tiyɛ́kɑ́ɑ. Ái nkpɑ́ni pisɛ rɛ tɔkɛ́ linsímɛ́ wɑ. Pinnɛ́í pɛɛ lɛ̃ kɑni kusɑ́nɛ rɔ́ n yɔsí kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑri nɔ́kɛnɛ́mɛɛ ń hɑ nsímɛ́ símɑɑnkɛɛ nɛ lɛ̃ kɑni piléé inyɔ́ɔnsɛ kɛpirɛ rińtɔ, ɑni Upíimɑ Uléécɑɑ yɛɛ nfɑ́ɑ n te nɛ ɑsei ute tiki rɛ nɔkɛ́ u n kɛisi. 10 Nɔ kɔ mɛ́nlɛ rɛ Ukɛpipi Yeesu ukɛ́ kɛyómɛcɑɑ-pɔ leemɛ ukɛ́ kɑm. Uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu nkpɔ kɛ́mɛɛ yukusɛ. Uyɛɛ Uléécɑɑ kɛtɑhɑi kɛɛ n tuimɛ kɛ́mɛɛ rɔ́ lesɛnɛ.