Títɛlɛ́ foí kɛ Pɔɔli uu Timotee n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Pɔɔli yɛ ɑ́tɛlɛ́ ɑtɛ́ Timotee wɔilɛ. Timotee yɛ pɛɛ usuifinɔsi unyinɛ yɛɛ m pɑnsɛ Kirisi ukɔ́ kɛpipi lɛ. Usɑ́ɑ pɔ̃́ nɛ pɛɛ ukirɛki lɛ. Timotee uu pɑnsɛ utumɛ Pɔɔli ukɛicɔ píimɑ unyinɛ. Uyɛɛ pɛɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ yɛɛ Efɛɛsi-pɔ ń we kɛcɑ́ɑ́ pɑílɛ̃. Lɛ̃ nnyɑ kɛ Pɔɔli uu rítɛlɛ́ u wɔi rɛ ukɛ́ nfɑtɛnɛ ikɛmɛɛ pɑpukusɛ. Icélɑɑ kɛ rítɛlɛ́ foí ntí ɑri Kirisi pikɔ́ nɛ icɑ́pinɛ piyukɔɔ́ nɛ Timotee ricuruu pɑlɛ̃ (UPM 16:1-3).
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ nkɔ́ (1-3): Lɛlɛɛ icélɑɑ kópɛ pikɔ́ kɛ́mɛɛ kuwurɛ ń we (1). Piyómɛyɑ́hɑɑ mɛcɑ́pinɛ nɛ iwelɛ kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ (2). Isoi kɑi m pisɛ rɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ piwɛ́ɛ́sɛ pikɛ́ n le (3).
2. Lɛ̃ kɑi Timotee m pisɛ rɛ ukɛ́ uricuruu pikɛi kɛcɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃ (4-6): Lɛ̃ kɑi m pisɛ rɛ pikɛ́ yɛ lɛlɛɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ picɔ́kɔi ń lɑ wɑ (4). Lɛ̃ kɑi m pisɛ rɛ pikɛ́ yɛ pisoi ɑnɑi ɑkɔ́ ɑkɔ́ nyɛɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ-i we: piwɛ́ɛ́sɛ nɛ pinɔ́si nɛ pikúmɑnnɔsi nɛ icɑ́pinɛ piwɛ́ɛ́sɛ nɛ pilɑ́si n wɑ (5). Yo kɑi pisɛ rɛ pikɛ́ yɛ icélɑɑ kópɛ wɑ? (6)
1
Pɔɔli yɛ Timotee rítɛlɛ́ wɔ́lu
1-2 Nɛ̃́ Pɔɔli kɛ Urɔ́yulɑlɛ Uléécɑɑ nɛ Kirisi Yeesu kɑrí nɛ n tɑ́lɛ̃ ɑpi ncée n hɛ rɛ kɛ́ Kirisi Yeesu utumɛ, nɛ́ɛ rítɛlɛ́ ntí pɔ̃́ Timotee wɔipɔ. Kɑm n tíyɛ ɑɑ Kirisi Yeesu nɛ kɛfɑ tɛnɛ nnyɑ, pɔ kɛnɛ́pipi sei lɛ. Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Urɔ́píimɑ Kirisi Yeesu pikɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɛ nfɑnɑrɛ pɔ́ nyísɛ ɑpi nkíŋniŋɛ pɔ́ hɛ.
Icélɑɑ kópɛ pikɑɑsɛ
Yɑrɛ kɑḿ pɛɛ mɛkɛɛ pɔ́ ḿ mɑ nɛn nɛ Mɑsetuwɑɑni tɔ́su, ɑ Efɛɛsi kɛ́mɛɛ mɛ́sũ. Pisoi yɛ kei welɛ pɛɛ icélɑɑ féé picɔ n céési. Li pisɛ rɛ ɑ rinɔ́ɔ pi hɛ rɛ pikɛ́ lɛ̃ tíyɛ. A pi símisi rɛ pikɛ́ siwómɛ́ nɛ pipikulɑ̃ ɑnyiri nyɛɛ ɑ́ɑ kúkɛɛntɛnɛ ń we, ɑn kɔ nɛ íkɛŋɛnɛ kpɑ́rɑ́ sɔ́nɑɑri nkɔ́ riyɑ́. Lɛ̃ ɑ́i yɛ pikɛi pɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu ń lɑ ukɛ́ wɑ kɛ́mɛɛ yóriyɛ. Nfɑtɛnɛ mɛɛ yɛ wɑ ɑí nɛ kɛ́yu sĩ. Isé nnyí kɑm nní nɔ́ ḿ pɑ yɛ lɑ rɛ nɔkɛ́ ńlɑ mmɛ mɛɛ kɛmúŋɛ́ sɔnɛ-i nɛ kɛfɑ kɛsɛ-i nɛ nfɑtɛnɛ yíkíyiki kɛ́mɛɛ n lééri m mɑ́. Picɔ yɛ ncée kɛcirɛ mmɛ̃ pitíki tíyɛlɛ ɑpi pɔlu ɑpi iníri kɛŋɛnɛ-i loni. Pi lɑlɛ pikɛ́ Moisi isé kɛ́mɛɛ picélɑɑ. Amɑ́ ɑ́pi kɔ pɛɛ pimɛnɔɔyu cirɛ kómɛi. Ápi kɔ pɛɛ lɛ̃ nɛ lɛ̃ nsímɛ́ kɑpi nní nɛ itisi n símɑɑnkɛɛ kómɛi.
Tɔ nyulɛ rɛ isé yɛ nyɑmlɛ, tɔn nɛ i n kɛisi yɑrɛ lɛ̃ kɑi m pisɛ. Tɔkɛ́ léisɛ rɛ ɑ́i pɛpɛɛ lisɔnɛ n wɑi nnyɑ kɑpi isé kɑrii. Amɑ́ piwɑikópɛkɔɔ́ nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi yɛ rinkpɛ́ nɛ pɛpɛɛ nɛ Uléécɑɑ n kɛ́ŋɛnɛ nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi yɛ Uléécɑɑ nɛ lɛlɛɛ n kpɑ̃́iilɛ̃ n wɑisɛ, nɛ pɛpɛɛ pisɑ́ɑ nɛ́ɛ píni n kóni nɛ pisoikṍ 10 nɛ pɛpɛɛ mɛ́woo mɛ́woo n wɑi nɛ pitisi pɛɛ yɛ pipitisicɔ n kɑ́ipi nɛ pɛpɛɛ pilɑ́si n yɑ́i nɛ pinɔ́ɔmɛ nɛ pɛpɛɛ yɛ mɛ́woo mɛ́woo n wéeri nɛ́ɛ pɛpɛɛ mɛwɑi n wɑi kɛ icélɑɑ kɛcirɛ ií nɛ rɔ́ n yúlu. Pɛ̃ nnɛ́í nnyɑ kɛ isé ií we. 11 Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɑpi nɛ́ rimmúísɛ kɛ́mɛɛ kɛ icélɑɑ iyɛ̃ ií we. Uléécɑɑ, mɛyɔ́ɔpi ute yɛɛ yɛ usoi rinkpɑ́ Nsímɛ́ Kɛcirɛ yɛ mu.
Pɔɔli yɛ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ
12 Nɛ Urɔ́píimɑ Kirisi Yeesu yɛɛ ńnɑŋɛ nɛ́ n hɛ kɛ́ nɛ pinɛ́kɛi wɑ pɔɔnɛsɛ. Nɛ u pɔɔnɛsɛ kuú nɛ nɛ́ ń yɛ̃́ tɛ nɛ ɑsei ute lɛ uu nɛ́ wɛ́ɛ rɛ kɛ́ u kɛisi. 13 Nɛ pɛɛ mɛkɛɛ unkópɛ símɑɑnkɛɛlɛ, ɑm u wéékusɛ ɑm íwɛ u wɑi, ɑm kɔ u lɑ́misi. Amɑ́ uu íwɛ nɛ́ téni kɑ́m pɛɛ nfɑtɛnɛ m mɑ́, ɑ́m kɔ pɛɛ lɛ̃ kɑm n wɑi nyu nnyɑ. 14 Urɔ́píimɑ yɛ mɛyɑ́nsei uipɛɛlɛ́ɛ nɛ́ nyísɛlɛ. Nfɑtɛnɛ nɛ ńlɑ kɑm Kirisi Yeesu kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ n yɛ̃́ kuú nɛ ritiki. 15 Nsímɛ́ mmú yɛ nsímɛ́ kɛcirɛ lɛ, n kɔ nɛ mɛnyínɛ welɛ rɛ ḿpɑ́ úye ukɛ́ n yɔsí. Mmɛ mɛɛ rɛ Kirisi Yeesu yɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ kɑlɛ ukɛ́ pikópɛkɔɔ́ yóriyɛ, nɛ́ɛ kɔ pɛɛ pikópɛkɔɔ́ pɛ̃ ufoí. 16 Amɑ́ lɛ̃ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu íwɛ nɛ́ tẽ́ uu tíyɛsɛ Yeesu Kirisi uu nɛ̃́ ukópɛkɔɔ́ wɛ́ɛ́sɛ ɑkópɛ sɑ́rɛi likɛ́ nɛ pɛpɛɛ yɛ́ mɑsí kɛfɑ nɛ u n tɛnɛ pikɛ́ nfɑ́ɑ tɛnɛcirɛ́ n yɛ̃́ nyísɛ. 17 Ḿpɑ́ úye ukɛ́ Uyɔ́ɔpi tɛnɛcirɛ́ nɛ ukpɔcirɛ́ uyɛɛ úu kúyɛnɛ ń we, Uléécɑɑ cirɛníŋɛ ríyu wɑisɛ, umɛyɔɔpi mɛkɛ́ n tɑɑ́lɛ̃ ḿpɑ́ píyei! Amí.
18 Kɛnɛ́pipi Timotee, lɛ̃ kɑm ń lɑ kɛ́ pɔ́ céési yɛ nní: A lɛ̃ kɛ ɑntepuyɛ ɑpi kɛpɔ́cɑ́ɑ́ n símisi léisɛ ɑɑ li múlú ńsɔnɛ ɑɑ́ nɛ ɑtɔpi kɛcirɛ tɔpu. 19 A nfɑtɛnɛ nɛ kɛmúŋɛ́ sɔnɛ m múílɛ̃. Picɔ ɑ́pi kɛmúŋɛ́ sɔnɛ kɛ̃ timúlú, ɑpi pɛɛ nfɑtɛnɛ fómni cɑ́kɑ́-cɑ́kɑ́. 20 Pisoi pɛ̃ mpuri kunɑi kɛ́mɛɛ Imenee nɛ Alɛkisɑntiri yɛ welɛ. Setɑni kɑm pi risɑsɛ rɛ pikɛ́ céri rɛ ɑ́pi yɛ Uléécɑɑ lɑ́misi.