Títɛlɛ́ lírũ kɛ Piyɛɛ uu n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Ḿpɑ́ Kirisi pikɔ́ píye kɑpi rítɛlɛ́ ntí wɔ́ipɔ. Timɛwee yɛ nkpɑ́ni yɑrɛ rinɔ́ɔ kɛ usoi uu yɛ ḿ mɑ uu kɛlenɛ ncée kpísi uu kɛlõ tɔ́mpɔ. Útɛlɛ́wɔlɛ nkó yɛ mɑɑ rɛ unkpɔ ituŋɛ yɛ nyɑhɑimɛlɛ. U ri wɔilɛ rɛ Kirisi pikɔ́ pikɛ́ yɛ nɛ uicélɑɑ léisɛ (1:13).
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Útɛlɛ́wɔlɛ nkó yɛ nsímɛ́ kɛcɑ́ɑ́ nyɛrɛlɛ uu símisi rɛ pikɛ́ mɛ́wee sɔnɛ mɛɛ pinfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ ń we m múílɛ̃, pikɛ́ kɔ icélɑɑ kɑpi ń yɔsí nɛ ɑsei n tikilɛ̃ (1).
2. Uu kɔ lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́ picélɑɑ nɔɔmɛ pɛɛ nnɔ́ɔmɛsimɛ́ n céési pin kɔ mɛ́woo mɛ́woo wɑpisi nɛ tɔpu (2).
3. Uu kɔ lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́ Upíimɑ Yeesu kɛpɛɛmɛyɑɑ nkɔ́ símisi. Títɛlɛ́ ntí yɛ ripérésɛ rɛ Upíimɑ mɛpɛɛmɛ mɛn n nɑ́ŋɑisɛ, Uléécɑɑ nniŋɛ kuú nɛ rɔ́ n niŋú kɛ́mɛɛ kɑi léeri. Pisoi mɛyɑ̃ kuu kɔ lɑ pikɛ́ ncée piyɛ́nɛ rikpɑ́ pikɛ́ píyulɑlɛ ŋmurɛi (3).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ́ɛ Simɔɔ Piyɛɛ. Nɛ Yeesu Kirisi ukɛikɔ́ lɛ nɛn kɔ uutumɛ. Pɛ̃ nnɛ́í pɛɛ mɛrɔ́cɔ Urɔ́léécɑɑ nɛ Urɔ́yulɑlɛ Yeesu Kirisi nfɑnɑrɛ nnyɑ nfɑtɛnɛ kɛcirɛ m mɑ́ kɑm títɛlɛ́ ntí wɔ́lu. Nɛ nɔ́ yɑ́ɑsi. Uléécɑɑ ukɛ́ lɛ̃ kɑni nní mɛyíkíyiki u nɛ Urɔ́píimɑ n nyu nnyɑ mɛyɑ̃́ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛ uu kɔ nkíŋniŋɛ mɛyɑ̃́ nɔ́ hɛ.
Pɛpɛɛ Yeesu Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛ pikɛ́ Uléécɑɑ mɛlɑ n wɑi
Uléécɑɑ nnɑŋɛ kɛ Yeesu Kirisi uu m mɑ́ kuú nɛ ḿpɑ́ yo kɑi rɔ́ m pisɛ rɔ́ hɛ tɔkɛ́ nɛ nfɑ́ɑ m mɑ́ tɔn nɛ Uléécɑɑ mɛlɑ wɑi. Uyɛɛ tíyɛsɛ kɑri céri rɛ u nɛ umɛyɔɔpi nɛ unnɑŋɛ rɔ́ séelɛ. Lɛlɛɛ tíyɛsɛ kɛ Uléécɑɑ uu lisɔnɛ píimɑ lɛ̃ kuu n yekei rɛ ukɛ́ rɔ́ hɛ rɔ́ pɑ, likɛ́ kei nɛ ritiki tɔkɛ́ pɛɛ Uléécɑɑ sipipi, tɔn kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ likɑ́ipi-kɑ́ipi lɛɛ yɛ nɛ ncɑɑi ń kɑ kɑɑsɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni riŋmɔ́ɔ́pú ɑni nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ kɛcɑ́ɑ́ isoi sɔnɛ kpɑ́pɔ, ɑni isoi sɔnɛ kɛcɑ́ɑ́ mɛnyuwɛ kpɑ́pɔ, ɑni mɛnyuwɛ kɛcɑ́ɑ́ nɔ́mɛnɛ́círɛ pimúlɛ́ kpɑ́pɔ, ɑni nɔ́mɛnɛ́círɛ pimúlɛ́ kɛcɑ́ɑ́ nŋmɔ́ɔ́pú kpɑ́pɔ, ɑni nŋmɔ́ɔ́pú kɛcɑ́ɑ́ Uléécɑɑ likɔ́ nlɑ kpɑ́pɔ, ɑni Uléécɑɑ likɔ́ nlɑ kɛcɑ́ɑ́ kumɑ́rɛ piwɑi kpɑ́pɔ, ɑni kumɑ́rɛ piwɑi kɛcɑ́ɑ́ ńlɑ kpɑ́pɔ. Asei kɛcɑ́ɑ́, lɛ̃ nnɛ́í lin nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ n we, lin kɔ mɛyɑ̃́ n wɑi, ɑ́i yɛ́ ŋmurɛi nɔkɛ́ mɛ́woo n we ɑ́ni líkɑ wɑi. Nɔ́pinɛ́kɛi ɑ́pi yɛ́ pɛɛ kulɑ́ɑ pɑɑ. Li yɛ́ kɔ tíyɛsɛ ɑni Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi ńsɔnɛ ceru. Amɑ́ nkó yɛɛ úu lilikɑ m mɑ́, úu ńsɔnɛ nyɑ́ni, u we yɑrɛ unyíyɛ. U pɑlɛilɛ rɛ pi ɑkópɛ kuú pɛɛ mɛkɛɛ n wɑi u tinnɛlɛ.
10 Lɛ̃ nnyɑ pimɑ́rɛcɔ, Yeesu Kirisi yɛ nɔ́ wɛ́ɛlɛ uu kɔ nɛ pikɛi nɔ́ séi. Ani riŋmɔ́ɔ́pú ɑni pikɛwɑi kɛ́mɛɛ nyísɛ rɛ nɔ nɛ sɑ́ rɛ nɔkɛ́ pi wɑ. Áni yɛ́ pɛɛ lɛ̃ kɛ́mɛɛ píkɑi rikpɔu. 11 Kei kɑni yɛ́ pɛɛ ńsɔnɛ ncée yɛ̃ ɑní nɛ nɔ́rinɛ́pɔ́ɔ Urɔ́píimɑ nɛ Urɔ́yulɑlɛ Yeesu Kirisi iyɔɔpi tɛnɛcirɛ́ kɛ́mɛɛ lompɔ.
12 Lɛ̃ nnyɑ kɑḿ lɑ kɛ́ isímɛ́ iyɛ̃ nɔ́ n léisɛntɛ, ḿpɑ́ kɑni nní nsímɛ́sei n nyu nɔn kɔ nkɛmɛɛ iníŋí kɑriilɛ̃. 13 Nɛ yɛ̃ tɛ li nyɑm tɛ kɛ́ kumúŋɛ́ nkú-i kɑm nní nfɑ́ɑ m mɑ́ kɛ́mɛɛ isímɛ́ iyɛ̃ nɔ́ n léisɛntɛ, ɑ́ni kɑpɛ nɛ m pɑlɛi nnyɑ. 14 Urɔ́píimɑ yɛ nɛ́ símisilɛ nɛn nyu rɛ ɑ́m nkpéni kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ siyɑ́ɑ kulúi kpɑ́nɛ. Kɛnɛ́tɔ́ŋɛ́yɑɑ yɛ nnyɑ́ɑ̃ wɑlɛ. 15 Lɛ̃ nnyɑ kɑm ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ tɛ nɔkɛ́ mɑsí mɛnɛ́tɔ́ŋɛ́-mɑɑ́ nsímɛ́ mmɛ̃ n léisɛlɛ̃, ḿpɑ́ lin íye n we.
Pɛpɛɛ Kirisi mɛyɔɔpi n yɛ̃́ nsímɛ́
16 Ái siwómɛ́ kɛ pisoi ɑpi ḿ musí ɑpí nɛ pimɛsɔhɔ wɑi kɑri ritiki ɑrí nɛ nɔ́ símisi rɛ Urɔ́píimɑ nɛ Urɔ́yulɑlɛ Yeesu Kirisi yɛ ńnɑŋɛ nɛ wemɛlɛ. Amɑ́ irɔ́nípɛɛ kɑrí nɛ ummulɛ yɛ̃. 17 U Sɑ́ɑ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ ríyu nɛ ńnɑŋɛ yɛnlɛ. Likumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Uléécɑɑ, ḿmulɛ nɛ ńnɑŋɛ píimɑ ute uu símɑɑmɛ rɛ: Nkó yɛɛ Kɛnɛ́pipi lɑlɑ kɛɛ nnɛ́pɔ́ɔnɑrɛ nnɛ́í n te. 18 Pɛɛ́ uyɛ-i kɑrí pɛɛ kɛsẽ́ Uléécɑɑ riyɔpɛ kɛcɑ́ɑ́ n we nɛ Yeesu, tɔ pɛɛ mɛtẽ mɛ̃ konlɛ mɛn kɛyómɛcɑɑ-pɔ leeri.
19 Lɛ̃ kɑri nní n yɛ̃́ yɛ tíyɛsɛlɛ ɑri mɛyíkíyiki n tɑ́lɛ̃ tɛ lɛ̃ kɛ ɑntepuyɛ ɑpi n símisi yɛ ɑsei lɛ. Nɔ ɑlɑri mɑ́lɛ nɔkɛ́ n n wɑisɛlɛ̃. Pinsímɛ́ yɛ nɔ́ we yɑrɛ kɛ́firɑ́ɑ kɛɛ kuŋmɑhɑ kɛ́mɛɛ ń torɛ likɛ́ hɑ nɛ weesi, Kirisi yɛɛ ń we yɑrɛ rimɑrɛwɑrɛpi ukɛ́ pɛɛ léemɛ ukɛ́ nɔ́ n kpɑ̃́iilɛ̃ nɛ nɔ́sinɛ́fɑ kɛ́mɛɛ-pɔ. 20 Li pisɛ rɛ nɔkɛ́ ńsɔnɛ kõ tɛ úkɑ úu yɛ fe ukɛ́ mmɛ̃ kɛ ɑntepuyɛ ɑpi Nléécɑɑsimɛ́ kɛ́mɛɛ ḿ mɑ nɛ ukɛmúŋɛ́ cirɛ fe ukɛ́ kṍ. 21 Ái pisoi pɛɛ piricuruu musí ɑpí nɛ n símisi, ɑmɑ́ Uléécɑɑ Nfɑɑsɔnɛ mɛɛ yɛ pi lõ, ɑpi pɛɛ́ nɛ Uléécɑɑ rinyiri n símisi.