Títɛlɛ́ lírũ kɛ Pɔɔli uu Tɛsɑloniki pikɔ́ n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí-i ń we
Títɛlɛ́ lírũ ntí yɛ nsímɛ́ kɛ Pɔɔli uu Tɛsɑloniki pikɔ́ rifoí kɛ́mɛɛ n wɔ́i pisímɛ́ kpɑ́lɛnlɛ. Li pɛɛ pi cɔ́ŋlɛnlɛ rɛ íye kɑi wɑ kɛ Upíimɑ Yeesu úu kɑhɑnɛ m pɛɛmɛ. Pinyinɛ yɛ pɛɛ Tɛsɑloniki-i símɑɑnkɛɛ rɛ Upíimɑ kɛyɑɑ yɛ pikɑ́mɛ mɑsilɛ. Picɔ pɔ́ɔ lɛ̃ nnyɑ pikɛi n yulu.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Pɔɔli yɛ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ rɛ Tɛsɑloniki pikɔ́ yɛ nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ pɑpisi nnyɑ. Uu kɔ mɛsɛ nɛ mɛsɛ Upíimɑ welu rɛ ukɛ́ nŋmɔ́ɔ́pú pi hɛ likɛ́ hɑ nɛ ukɛpɛɛmɛyɑɑ tu (1:1-12).
2. Pɔɔli yɛ Kirisi mɛpɛɛmɛ kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ pɑ uu kɔ lɛlɛɛ n wɑinɛ likɛ́ kɛlenɛ lɛ̃ n wɑ nkɔ́ símisi (2:1-12).
3. Ikɑri pikpɑ́sɛ nɛ iwelɛ (2:13-17).
4. Pɔɔli yɛ Kirisi pikɔ́ pisɛ rɛ pikɛ́ Uléécɑɑ n yɑ́ɑ́si. Uu kɔ pɛpɛɛ ɑ́pi pikɛi piwɑi ń lɑ nkɔ́ kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ pi pɑ (3:1-15).
5. Iyɑ́hɑɑ tɔrɔɔ (3:16-18).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ̃́ Pɔɔli nɛ Silɑsi nɛ Timotee, tɔ́ɔ nɔ̃́ Tɛsɑloniki Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ pɛ̃ kɛ Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi ɑpi n te rítɛlɛ́ wɔ́ipɔ. Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi pikɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛ ɑpi kɔ nkíŋniŋɛ nɔ́ hɛ.
Kirisi yɛ wemɛlɛ ukɛ́ nɛ pisoi túhɑɑnɛ
Pimɑ́rɛcɔ, li pisɛ rɛ tɔkɛ́ mɛsɛ́rɛ nɔ̃́ nnyɑ Uléécɑɑ n yɑ́ɑ́si rɛ nɛ upikɛi. Li nɛ risɑ́lɛ rɛ tɔkɛ́ li wɑ, likumúŋɛ́ rɛ nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ yɛ pelulɛ, lɛ̃ kɑni n lɑ́kɑɑnɛ lin kɔ mɛsɛ́rɛ kɛ́yu-mɛ̃ sĩ. Lɛ̃ nnyɑ kɑri Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ inipɛɛ-i nɔ̃́ nnyɑ rikɔ́kɔri wɑi rɛ ḿpɑ́ nɛ íwɛ kɑni n le nɛ piwéékusɛ nnɛ́í kɑni n yɛ́nɑɑlɛ̃, nɔ riŋmɔ́ɔ́púlɛ ɑni nfɑtɛnɛ m mɑ́. Kei kɛ Uléécɑɑ uu yɛ nyísɛ rɛ ukɛtɑhɑi yɛ kɛcírɛ welɛ. Li lɛ̃ wɑlɛ rɛ nɔkɛ́ nɛ pɛpɛɛ mɑsí uiyɔɔpi kɛ́mɛɛ n loninɛ mɛcɔ n we nnyɑ. Uléécɑɑ iyɔɔpi iyɛ̃ nnyɑ kɑni nní íwɛ le. Uléécɑɑ yɛ ɑsei mɑ́lɛ. U yɛ́ pɛpɛɛ nní íwɛ nɔ́ n wɑi íwɛ iyɛ̃ cɛɛi. Amɑ́ u yɛ́ kɑm uu tíyɛsɛ tɔ́ nɛ nnɔ̃́, tɔ́ɔ nní íwɛ n le, ɑri wéntɛ. Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Upíimɑ Yeesu uú hɑ kɛyómɛcɑɑ-pɔ n kpɑ́fúmɛnɛ ḿpɑ́ úye ukɛ́ u yɛ̃ nɛ upileecɑɑtumɛ nɑŋɛ-nɑŋɛ kɑi lɛ̃ wɑinɛ. Inɑlempi kɛcɔpɛ kuu cɛ́pimɛnɛ ukɛ́ pɛpɛɛ ɑ́pi ń lɑ pikɛ́ Uléécɑɑ céri ɑ́pi kɔ Urɔ́píimɑ Yeesu Nsímɛ́ Kɛcirɛ pɑkɑrɛlɛ̃ kpɑnii. Akpɑnii kɑpi n yɛ́nunɛ nyɛɛ ncɑɑi tɛnɛcirɛ́, kei kɑpi yɛ́ Upíimɑ nɛ Unnɑŋɛ mulɛ-mulɛ nɛ kɛtɑɑ ń we. 10 Kumúŋɛ́ kpɛ-i kuú hɑ sɔ́nti rɛ pɛ̃ kuu n wɛ́ɛ pikɛ́ ríyu u wɑisɛ, pɛpɛɛ nɛ kɛfɑ n tɛnɛ pikɛ́ u nyɑ́nɛi. Nɔ̃́ ticuruu, nɔ́ hɑ pisoi pɛ̃ kunɑi kɛ́mɛɛ n welɛ, kɑni nsímɛ́ kɑri nɔ́ n símisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ nnyɑ. 11 Lɛ̃ nnyɑ kɑri mɛsɛ́rɛ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ kɛyómɛ yɑ́ɑ́si. Tɔ nɛ Uléécɑɑ ténilɛ rɛ ukɛ́ tíyɛsɛ nɔkɛ́ pɛpɛɛ nfɑ́ɑ mmɛ̃ nnyɑ kuu nɔ́ ń sée n yɛ̃́ mɛcɔ n we. Tɔ nɛ u ténilɛ rɛ ukɛ́ tíyɛsɛ lɛ̃ kɑni n hɔ́lɛ̃ tɛ nɔkɛ́ wɑ likɛ́ wɑ, ukɛ́ kɔ lɛ̃ kɛ nɔ́nnɛ́fɑtɛnɛ nn piwɑi ń lɑ kɛ́mɛɛ nɔ́ lɛ̃́. 12 Lin lɛ̃ n wɑ, nɔ́ Urɔ́píimɑ Yeesu rinyiri ríyu wɑisɛ, uyɛ̃ uu kɔ nɔ̃́ tíyu wɑisɛ. Urɔ́léécɑɑ nɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi pikɛi yɛ pɛ̃.