Títɛlɛ́ lírũ kɛ Pɔɔli uu Timotee n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Pɔɔli yɛɛ rítɛlɛ́ lírũ ntí Timotee wɔi. Rɔm kuyu-i kɛ Pɔɔli uu kukpɑniilee-i we un nɛ rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu (1:8). Amɑ́ uɑkpɑnii yɛ nkpéni pɑ́ɑ́púlɛ ɑi tɔ́su mɛfoí (2:9). Ai u wɑi yɑrɛ ḿpɑ́ úye yɛ u ŋmɛriyɛlɛ (1:15-4:10). Luki ŋmɑnɛ yɛɛ ukɛkúrí tónɛ (4:11). Pɔɔli uú nɛ Timotee téni rɛ ukɛ́ mɛkɛɛ u lɛɛpɔ (4:9). Un n sɔ́nɛpɔ, ukɛ́ nɛ Mɑriki nɛ ilũ yɛɛ pɛɛ Turowɑɑsi-pɔ m mɛ́sũ tipɛ́nɛpɔ. U músu rɛ unkpɔ ituŋɛ yɛ tulɛ (4:6) ɑmɑ́ úu pɛɛ pɑkɑrɛ rɛ u yɛ́ piyɛ́nɛ u rikpɑ́. Piwéékusɛ pɛɛ n tíyɛsɛ Pɔɔli uú nɛ kukpɑniilee loni nɛ icélɑɑ kópɛ yɛɛ n nɑ́ɑ́si ikɛ́ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kpu nnyɑ, Pɔɔli uu Timotee itisi kpɑ́ rɛ ukɛ́ ɑsei ɑtɔpi n tɔpu (2:14).
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɑpi Timotee rimmúísɛ (1:6-2:13) Isoi sɔnɛ kɑi m pisɛ rɛ uyɛɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ nɛ n kɛisi ukɛ́ m mɑ́: Pikɛi nlɑ nɛ ikɑri nɛ nŋmɔ́ɔ́pú (1:6-18). Lɛ̃ kɛ ukɛikɔ́ uu mɛwɑi m mɑ́, ɑí nɛ tɔ́su lɛ̃ kuu yɛ́ Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɛcɑ́ɑ́ íwɛ n li (2:1-13).
2. Timotee pikɛi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛ́mɛɛ (2:14-4:5) Lɛ̃ kuu yɛ́ picélɑɑ nɔɔmɛ kɛyu-i n wɑ (2:14-26) Lɛ̃ kuu yɛ́ ɑmúŋɛ́ tɔrɔɔ kɛ́mɛɛ n wɑ (3:1-17) Nléécɑɑsimɛ́ picélɑɑ (4:1-5)
3. Timotee nɛ Pɔɔli mɛtonɛ (4:6-18)
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ̃́ Pɔɔli yɛ Kirisi Yeesu utumɛ lɛ Uléécɑɑ mɛlɑ kɛ́mɛɛ. U nɛ́ forii rɛ kɛ́ nfɑ́ɑ kɑri Kirisi Yeesu kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ n yɛ̃́ pisoi riyóó. Uléécɑɑ yɛɛ rinɔ́ɔ lɛ̃ tɔ́ yekei. Nɛ́ɛ kɛnɛ́pipi kɛcirɛ Timotee wɔipɔ: Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Urɔ́píimɑ Kirisi Yeesu pikɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɛ nfɑnɑrɛ pɔ́ nyísɛ ɑpi nkíŋniŋɛ pɔ́ hɛ.
Pɔɔli yɛ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ
Nɛ Uléécɑɑ kɑm n kɛisi nɛ kɛfɑ kɛsɛ yɑrɛ pinɛ́sɑ́ɑyɑhɑ mɛcɔ yɑ́ɑsi. Nɛ yɛ u yɑ́ɑsilɛ ḿpɑ́ píyei kɑm yɛ kɛpɔ́cɑ́ɑ́ n welu kɛtúŋɛ́ nɛ kɛsinɛ. Nɛ yɛ mɛpɔ́nini kɛcɑ́ɑ́ léisɛlɛ ɑi pɛɛ mɛyɑ́nsei ripɔ́ɔ nɛ́ wɑi rɛ kɛ́ piyɛ́nɛ pɔ́ rikpɑ́, mpɔ́ɔnɑrɛ nkɛ́ pɛɛ mɛyɑ̃́ nɛ́ lõ. Nɛ mpɔ́fɑtɛnɛ mɛɛ ńn kɛcɑ́ɑ́ kɛcɑ́ɑ́ mɛwɑi m mɑ́ léisɛlɛ. Nfɑtɛnɛ mmɛ̃ kɛ upɔ́niyɑhɑ Loisi nɛ upɔ́ni Enisi ɑpí pɛɛ mɑ́. Nɛ nɛ kɛfɑ tɛnɛlɛ̃ tɛ pɔ nfɑtɛnɛ mmɛ̃ ncɔ mɑ́lɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑm pɔ́ léisɛ rɛ ɑ ihɛɛ iyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu pɔ́ n hɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑm ɑnípɛ kɛpɔ́cɑ́ɑ́ rinlɑ́ɑ yóŋsɛ. Likumúŋɛ́ rɛ Uléécɑɑ úu nfɑ́ɑ rɔ́ hɛ rɛ nkɛ́ tɔ́ rifúrɔ́ɔ́sɛ, ɑmɑ́ ńnɑŋɛ nɛ ńlɑ nɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ knn yɛ rɔ́ hɛ.
Lɛ̃ nnyɑ, isɛi íi kɑpɛ pɔ́ wɑ nɛ Urɔ́píimɑ nsímɛ́ pikɔ́ɔ́nú. Nɛ́ɛ kɔ nní kukpɑniilee-i ń we Urɔ́píimɑ nnyɑ, nnɛ́kɔ́ ńn kɑpɛ isɛi pɔ́ n we. Amɑ́ ɑ tíyɛsɛ tɔkɛ́ kɛsẽ́ Nsímɛ́ Kɛcirɛ iwɛ li, pɔn nɛ ńnɑŋɛ mmɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu pɔ́ n hɛ tɑ́lɛ̃. Uyɛɛ rɔ́ yóriyɛ uu rɔ́ séi rɛ tɔkɛ́ ripɔ́lɔ́ umpuri, ɑ́i rɛ lirɔ́wɑiwɑi linyinɛ nnyɑ, ɑmɑ́ ukɛ́ kɛlenɛ kɛtẽ n wɑ, u pɛɛ yekei rɛ ukɛ́ nɛ Kirisi Yeesu ritiki ukɛ́ nɛ ípɛɛlɛ́ɛ rɔ́ nyísɛ. 10 Amɑ́ Urɔ́yulɑlɛ Yeesu Kirisi mɛkɑmɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ yɛ nkpéni ípɛɛlɛ́ɛ iyɛ̃ tipérésɛlɛ lin nyɑ́ni. Li we rɛ u tíyɛsɛlɛ nkpɔ ńn nkpéni ńnɑŋɛ ńkɑ mɑ́, uu pɛɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ nɛ tiki uú nɛ nfɑ́ɑ kpɔcirɛ́ rɔ́ nyísɛ.
11 Kɛ́ nɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ mmɛ̃ tinkɔ́ɔ́nú nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu tíyɛsɛ ɑm utumɛ nɛ ucélɑɑ. 12 Liiwɛ kɑm kɔ nní le, ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, ɑ́i kɔ isɛi nɛ́ we, likumúŋɛ́ rɛ nɛ nyulɛ uyɛ̃ kɑḿ nɛ kɛfɑ n tɛnɛ. Nɛ kɔ nyu rɛ u yɛ́ fe uu lɛ̃ kuu nɛ́ rimmúísɛ kɛcɑ́ɑ́ pɑí hɑ́i nɛ kɛtúhɑɑnɛyɑɑ-pɔ.
13 A tíyɛsɛ ɑnɔ́ɔ kɛcirɛ nyɛ̃ kɑm pɔ́ n céesi nɛ ńlɑ mmɛ̃ kɑɑ nɔ́ nɛ Yeesu kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ n yɛ̃́ likɛ́ mpɔ́cée kɑɑ nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ n tíkilɛ̃. 14 A icélɑɑ sɔnɛ iyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uú nɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ mɛɛ kɛpɔ́mɛɛ ń we rintíki uú nɛ pɔ́ múísɛ ńsɔnɛ rimúlú.
15 Yɑrɛ kɑɑ nní ń nyu, Asii kɛtẽ pikɔ́ nnɛ́í yɛ nɛ́ ŋmɛriyɛlɛ. Pɛ̃ nɛ pɛ̃ pɛɛ kɛpirɛ nɛ́ rińtɔ kɛ́mɛɛ, Fisɛɛli nɛ Erimosɛɛni yɛ welɛ. 16 Upíimɑ yɛ́ kusoi Onesifɔɔ kɛyɔ wɑ. U nnɔ́ɔ kulúi itisi nɛ́ hɛlɛ, úu nkpɑ́ni nɛ̃́ ukpɑniikɔ́ isɛi wɑ. 17 Amɑ́ kuu Rɔm-i ń kɑ, u nɛ́ wɛ́lɑɑnkɛɛlɛ mɛyíkíyiki uú hɑ nɛ nɛ́ yɛ́nu. 18 Upíimɑ ukɛ́ tíyɛsɛ Uléécɑɑ ukɛ́ kɛtúhɑɑnɛyɑɑ kɛtúŋɛ́ kusoi u wɑ. Pɔ kɔ nyulɛ ńsɔnɛ rɛ pikɛi pɛ̃ nnɛ́í kuu hɑ́i Efɛɛsi-pɔ nɛ́ n wɑ ɑ́pi kumúŋɛ́ mɑ́.