Títɛlɛ́ kɛ Pɔɔli uu Kɑlɑɑti pikɔ́ n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Uléécɑɑ icɑ́pinɛ iyɛɛ Kɑlɑsii kɛteni-i ń we kɛ Pɔɔli uu rítɛlɛ́ ntí wɔ́ipɔ. Uicee kuú pɛɛ́ nɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ n kɔ́ɔ́núlɛ̃ kɛ́mɛɛ kuú pɛɛ i kɑrikɛɛ. Pisoi mɛyɑ̃ yɛ músu rɛ Kɑlɑsii ɑyu nyɛɛ ituŋɛ kumii-mɛ̃ ń we yɛ nyɛ (UPM 13-14).
Pɔɔli pikɛi mɛmɑ́ɑ́, pɛpɛɛ Pisuifi piyomɛyɑ́hɑɑ n yóólɛ̃ ɑpi icɑ́pinɛ iyɛ̃ tiki ɑpi upitumɛkɛi lómiisɛ ɑpí n yóólɛ̃ tɛ li pisɛ rɛ pikɛ́ Moisi isé n tikilɛ̃ ɑpi kɔ kérii. Pɔɔli pilɑɑrɔ yɛ músu rɛ li nɛ sɑ́ rɛ Kirisi pikɔ́ nnɛ́í pikɛ́ isé iyɛ̃ n tikilɛ̃. Pin lɛ̃ n wɑ, pi yɛ́ pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ fe ɑpi Yeesu Kirisi nɛ kɛfɑ tɛnɛ. Nsímɛ́ mmú yɛ Yeesu Kirisi Nsímɛ́ Kɛcirɛ nɛ mɛmíi welɛ.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Nsímɛ́ Kɛcirɛ yíkíyiki nkɔ́ kɛ Pɔɔli uu nté símisi. Pɔɔli uu pi léisɛ rɛ Uléécɑɑ yɛ̀ɛ̀ sisoipipi yɔsilɛ rɛ si Yeesu Kirisi nɛ kɛfɑ tɛnɛ nnyɑ, ɑmɑ́ ɑ́i rɛ kɑsi piyómɛyɑ́hɑɑ inyɛkii n tíkilɛ̃ nnyɑ. Lɛ̃ nnyɑ kuú nɛ Piyɛɛ cɛ́si rɛ yo nnyɑ kuú lɑ ukɛ́ Nsímɛ́ Kɛcirɛ nɛ piyómɛyɑ́hɑɑ inyɛkii m pɛ́nɛlɛ̃ un tikilɛ̃ (1-2).
2. Pɔɔli yɛ isímɛ́ yɛɛ Nkómɛinɛ Kpurɛ kɛ́mɛɛ ń we kpísi uú nɛ unsímɛ́ ɑlɑri pɑ. Uléécɑɑ rinɔɔ kuu n yekei ye welɛ isé ii kɛlenɛ leeri. Yeesu Kirisi kɛ́mɛɛ kɛ rinɔ́ɔ tɛ̃ kuu n yekei ɑri wɑ. Sisoipipi nnɛ́í yɛ Uléécɑɑ inipɛɛ-i sɑ́lɛ. Usuifi nɛ mpuri sɑnɛ ukɔ́ nɛ ulɑ́si nɛ uyɛɛ umɛcirɛ n te nɛ utisi nɛ́ɛ unɔ́si yɛ sɑ́lɛ (3-4).
3. Pɔɔli yɛ ɑsei lesɛlɛ uu símisi lɛ̃ kɛ Kirisi pikɔ́ ɑpi pimɛcirɛ n te. Nkó yɛɛ Yeesu nɛ kɛfɑ n tɛnɛ yɛ nɑ́ɑ́silɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nkɛ́ u n séni. U yɛ kɔ umɛwɑi kpurɛ tíyɛlɛ. Kirisi isé íi icélɑɑ kulúi, ɑmɑ́ i pisɛ rɛ pisoi pikɛ́ ncɔni n lɛ́nɑɑnɛ (6:2). Usoi ukɛ́ umɛcirɛ n te ɑsei nyɛɛ rɛ ukɛ́ picɔ nɛ kutu n cɔlɛ̃ un tíyɛsɛlɛ̃ Nfɑ́ɑsɔnɛ mɛɛ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ n léeri nn u séni (5-6).
1
Iyɑ́hɑɑ
1-2 Nɛ̃́ Yeesu utumɛ Pɔɔli nɛ pinɛ́mɑ́rɛcɔ Kirisi pikɔ́ nnɛ́í pɛɛ nté ń we, tɔ́ɔ Kirisi pikɔ́ pɛɛ Kɑlɑsii sitẽ kɛcɑ́ɑ́ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ-i ń we rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu. Ái pisoi pinyinɛ pɛɛ nɛ́ tummɛ, ɑ́i kɔ unyinɛ kɑm titiki ɑḿ nɛ Yeesu utumɛ pɑnsɛ. Yeesu Kirisi yɛɛ n kpu, Sɑ́ɑ Uléécɑɑ uu u yukusɛ nɛ Sɑ́ɑ Uléécɑɑ uyɛ̃ pɛɛ nɛ́ tummɛ. Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Upíimɑ Yeesu Kirisi pikɛ́ nɛ kɛfɑ nɔ́ fénnɛ ɑpi kɔ nkíŋniŋɛ nɔ́ hɛ. Kirisi yɛɛ uricuruu umɛcirɛ kpísi uu ɑrɔ́kópɛ nnyɑ hɛ rɛ ukɛ́ nfɑ́ɑni kɛtẽ nkɛ́ mɛwɑi kópɛ kɛ́mɛɛ rɔ́ lesɛ. Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ mɛlɑ kɛ́mɛɛ kuu lɛ̃ wɑi. Uléécɑɑ uyɛɛ ipɑkɑrɛ te ḿpɑ́ píyei-pɔ! Amí.
Nsímɛ́ Kɛcirɛ nsɛ mɛɛ we
Nɔ́mɛnɛ́wɑi yɛ nnɔ́ɔ nɛ́ yilɛ rɛ nɔ mɛsɛ nɛ mɛsɛ Uléécɑɑ kɛpirɛ ritɔ nnyɑ. Uyɛɛ nɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ nɔ́ sée rɛ Kirisi yɛ nɛ kɛfɑ nɔ́ fénnɛ nnyɑ. Nɔ́ɔ pɛɛ u yɑ́ ɑni Nsímɛ́ Kɛcirɛ féé ncɔ n tikilɛ̃. Ái rɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ féé ncɔ nnyinɛ yɛ we nnyɑ kɑm lɛ̃ símisi. Amɑ́ pisoi pinyinɛ pɛɛ we pin ńcɔkɔi nɔ́ tɑnɑɑlɛ̃, pin lɑ pikɛ́ Kirisi Nsímɛ́ Kɛcirɛ rikɛ́ŋɛ́ɛ́sɛ. Lɛ̃ nnyɑ, ḿpɑ́ tɔ́ unyinɛ nɛ́ɛ uléécɑɑtumɛ unyinɛ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ leemɛ uu weri uu nnyinɛ nɔ́ símisi rɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ yɛ mu kɑ́i pɛɛ mmɛ̃ kɑri nní nɔ́ n símisi, Uléécɑɑ ukɛ́ liute ɑnɔ́ɔ wɑ! Tɔ pisímɛ́ nɔ́ mɑsilɛ! Tɔ́ kɔ nkpéni pisímɛ́ nɔ́ rikpɑ́ rɛ úye un nnyinɛ nɔ́ n símisi rɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ yɛ mu kɑ́i pɛɛ mmɛ̃ kɑni nní piyɔ́ɔ́ m mɑsí, Uléécɑɑ ukɛ́ liute ɑnɔ́ɔ wɑ!
10 Lɛ̃ nnyɑ íye! Nɛ nkpéni lɛ̃ wɛ́ɛ́silɛ rɛ pisoi pikɛ́ nɛ́ n lɑ nɛ́ɛ Uléécɑɑ ukɛ́ nɛ́ n lɑ? Pisoi pikɛ́ nɛ́ pɑkɑrɛ kɑḿ lɑ nɛ́ɛ íye? Nɛn pɛɛ pisoi ipɑkɑrɛ n wɛ́ɛ́si, ɑ́m yɛ́ pɛɛ Kirisi ukɛikɔ́.
Uléécɑɑ yɛɛ Pɔɔli wɛ́ɛ rɛ ukɛ́ utumɛ
11 Pimɑ́rɛcɔ, kɛ́ nsɛ nɔ́ símisi ɑni kóm tɛ Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɑḿ nɛ n kɔ́ɔ́núlɛ̃ ńn kɛsoipipi kɛ́mɛɛ léeri. 12 Ái usoi unyinɛ kɛ́mɛɛ kɑm n kõ, ɑ́i kɔ unyinɛ yɛɛ nɛ́ n céesi. Amɑ́ Yeesu Kirisi yɛɛ nɛ́ n nyísɛ.
13 Nɔ́ mɛnɛ́wɑi ricuruu n kõ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑḿ pɛɛ Pisuifi inyɛkii n tíkilɛ̃. Nɛ pɛɛ mɛyɑ́nsei Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ wéékusɛlɛnlɛ nɛn nɑ́ɑ́si kɛ́ i kpu. 14 Nɛ pɛɛ Pisuifi inyɛkii iyɛ̃ tikilɛnlɛ ɑi tɔ́su nnɛ́puri pikɔ́ nɛ pinɛ́sɑ́cɔ mɛyɑ̃. Nɛ pɛɛ ńlɑ mɑ́lɛ rɛ kɛ́ Pisuifi inyɛkii n tikilɛ̃ ɑi tɔ́su tɔ́ nɛ Pisuifi picɔ tɔ́ɔ n sɑ́.
15 Amɑ́ Uléécɑɑ yɛɛ hɑ́i unɛ́ni kɛfɑ-mɛ nɛ́ wɛ́ɛ uú nɛ kɛfɑ nɛ́ fénnɛ uu nɛ́ séi rɛ kɛ́ upikɛi wɑ. 16 Kuu ukɛpipi nɛ́ n nyísɛ uu rɛ kɛ́ riyóó mpuri sɑnɛ pikɔ́ pikɛ́ kɛ ceri, ɑ́m nkpɑ́ni unyinɛ kɛ́mɛɛ hɑ rɛ ukɛ́ mɛsɔhɔ nɛ́ rikpɑ́. 17 Ám kɔ Yerusɑlɛm-pɔ pɛpɛɛ itumɛ n li ɑpi nɛ́ tisɛ kɛ́mɛɛ ritɑɑ́. Amɑ́ Arɑpii kɛtẽ kɑm mɛsɛ nɛ mɛsɛ tɔ́mpɔ ɑm pɛɛ Tɑmɑɑsi kuyu-i pɛɛri. 18 Iŋmɛ̃ itɑɑni mɛmɑ́ɑ́ kɑm pɛɛ Yerusɑlɛm titɑɑ́ rɛ kɛ́ Piyɛɛ ceri, ɑm pɛɛ ukɛyɔ-i tonɛ siyɑ́ɑ kɛfi nɛ sinupũ. 19 Amɑ́ ɑ́m utumɛ úkɑ ucɔ yɛ̃, insɑ́ Upíimɑ uwɑ̃ Yɑkupu. 20 Lɛ̃ kɑm nní Uléécɑɑ inipɛɛ-i nɔ́ n wɔ́lu yɛ nsímɛ́sei lɛ, ɑ́m nnɔ́ɔmɛ wɑi.
21 Kɑm Yerusɑlɛm n yisi, Sirii nɛ Silisii sitẽ kɑḿ hɑ. 22 Likumúŋɛ́ kpɛ-i Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ pɛɛ Yutee kɛteni-i ń we ɑ́pi pɛɛ nɛ́ nyu. 23 Mɛ́komɛ kɑpí pɛɛ kṍ tɛ uyɛɛ pɛɛ mɛkɛɛ pi n wéékusɛlɛ̃ yɛɛ nkpéni yóólɛ̃ tɛ pikɛ́ Nsímɛ́ Kɛcirɛ kuú pɛɛ́ nɛ pikópɛ n nɑ́ɑ́si nɛ kɛfɑ tɛnɛ. 24 Lɛ̃ nnyɑ kɑpi kɛnɛ́cɑ́ɑ́ Uléécɑɑ pɑkɑrɛ.