Títɛlɛ́ kɛ Pɔɔli uu Filemɔɔ n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Filemɔɔ yɛ utumɛ Pɔɔli usɑnɛ lɛ. Pɔɔli uu Nsímɛ́ Kɛcirɛ u yóó uu pɑnsɛ Kirisi ukɔ́ un Uléécɑɑ icɑ́pinɛ yɛɛ Kolɔɔsi-i ń we kɛ́mɛɛ́ we. U pɛɛ ulɑ́si mɑ́lɛ kɑpi yɛ n sée rɛ Onesim. Onesim uu u yɑ́ uu wuru uú hɑ pɛɛ Pɔɔli yɛɛ likumúŋɛ́ kpɛ-i kukpɑniilee-i ń we nɛ sɑ́nɛ. Onesim uu pɑnsɛ Kirisi ukɔ́, Pɔɔli uu pɛɛ rɛ u yɛ́ uuyɔsɑɑ kɛ́mɛɛ u pɛsɛpɔ. Úyɔsɑɑ uyɛ̃ kuu rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu ukɛ́ u pisɛ rɛ ukɛ́ Onesim yɔsí yɑrɛ uumɑrɛcɔ Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ. Amɑ́ ɑ́i rinɔ́ɔ kɛ Pɔɔli uu Filemɔɔ hɛ. U lɑlɛ Filemɔɔ ricuruu ukɛ́ wɛ́ɛ lɛ̃ kuu ń lɑ ukɛ́ wɑ.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Pɔɔli yɛ Filemɔɔ nɛ pɛpɛɛ ukɛyɔ-i ń we yɑ́hɑɑpɔ (1-3).
2. Pɔɔli yɛ Filemɔɔ nfɑtɛnɛ nɛ upikɛi nlɑ kuu m mɑ́ nnyɑ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ (4-7).
3. Pɔɔli yɛ lɛ̃ kuú nɛ Onesim yɛɛ uuyɔsɑɑ kɛ́mɛɛ m pɛlɛnɛ ń lɑ pisɛ (8-22).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ̃́ Pɔɔli, nɛ Kirisi Yeesu pikɛi kɑm n wɑi nnyɑ ɑkpɑnii kɛ́mɛɛ welɛ. Tɔ́ nɛ urɔ́mɑ́rɛcɔ Timotee tɔ́ɔ rítɛlɛ́ ntí urɔ́kɛicɔ nɛ urɔ́sɑ́nɛ lɑlɑ kɛcirɛ Filemɔɔ wɔlu. Urɔ́yɛ́i Apiyɑ nɛ Arikipu yɛɛ mɛrɔ́cɔ nɛ nfɑtɛnɛ ɑtɔpi n ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃, nɛ pɛpɛɛ yɛ kɛpɔ́yɔ-i n cɑ́pinɛ ɑpi kɛyómɛ yɑ́ɑ́si kɑri kɔ rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu. Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Upíimɑ Yeesu Kirisi pikɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛ ɑpi kɔ nkíŋniŋɛ nɔ́ hɛ.
Ńlɑ nɛ nfɑtɛnɛ kɛ Filemɔɔ uu m mɑ́ nsímɛ́
Ḿpɑ́ píyei kɑm yɛ nɛn kɛyómɛ n yɑ́ɑ́si, ɑm kɛpɔ́cɑ́ɑ́ léisɛ, ɑm pɔ̃́ nnyɑ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ. Nɛ konlɛ pin lɛ̃ kɑɑ Kirisi pikɔ́ nnɛ́í ń lɑ nɛ lɛ̃ kɑɑ Upíimɑ Yeesu nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ nsímɛ́ símisi. Nɛ yɛ Uléécɑɑ pisɛ rɛ ukɛ́ wɑ nfɑtɛnɛ mmɛ̃ kɑri kɛsẽ́ m mɑ́ nkɛ́ kɛpɔ́mɛɛ pikɛi wɑ, nn tíyɛsɛ ɑɑ lisɔnɛ lɛ̃ nnɛ́í kɑri Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ m mɑ́ céru. Ńlɑ kɑɑ m mɑ́ yɛ rinɛ́pɔ́ɔ lɑrukusɛlɛ hɑ́i rɛ pɔ̃́ unɛ́mɑ́rɛcɔ nnyɑ, Uléécɑɑ pikɔ́ ɑkiŋ yɛ́ níŋɛsi.
Pɔɔli yɛ Onesim nnyɑ Filemɔɔ ísuúlu pisɛ
Lɛ̃ nnyɑ, ḿpɑ́ nɛn Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ ńnɑŋɛ m mɑ́ rɛ kɛ́ rinɔ́ɔ pɔ́ hɛ ɑɑ lɛ̃ kɑm m pisɛ wɑi, nɛ́ kutɔsi ńlɑ kɛ́mɛɛ pɔ́ pisɛ rɛ ɑ linyinɛ nɛ́ wɑ. Kei kɛ nɛ̃́ Pɔɔli ɑm nní ń we, nɛ kpurunlɛ, ɑm kɔ pɛɛ nkpéni Kirisi Yeesu nnyɑ ɑkpɑnii kɛ́mɛɛ n we. 10 Nɛ pɔ́ pisɛ rɛ ɑ Onesim nfɑnɑrɛ nyísɛ. U nkpéni pɑnsɛlɛ kɛnɛ́pipi, Yeesu Kirisi kuú nɛ kɛfɑ n tɛnɛ nnyɑ. 11 Úu pɛɛ mɛkɛɛ líkɑ pɔ́ yóriyɛ, ɑmɑ́ u yɛ́ nkpéni mɛyíkíyiki linyinɛ pɔ́ yóriyɛ uu kɔ nɛ̃́ linyinɛ yoriyɛ.
12 Nɛ pɔ́ u pɛsɛpɔlɛ. Nɛ u lɑlɛ yɑrɛ tinɛ́cúruu. 13 Nɛ́ pɛɛ́ n lɑ rɛ kɛ́ kumúŋɛ́ nkú-i kɑm nní Nsímɛ́ Kɛcirɛ nnyɑ ɑkpɑnii kɛ́mɛɛ ń we kɛnɛ́kúrí u riyɑ́ ukɛ́ nɛ́ n lɛ́ni yɑrɛ kɑɑ yɛ́ pɛɛ nɛ́ ń lɛ̃́ mɛcɔ. 14 Amɑ́ ɑ́m lɑ kɛ́ linyinɛ wɑ lɛɛ ɑ́i nɛ pɔ́ n sɑ́. Ái pisɛ rɛ kɛ́ nɛ ńnɑŋɛ lisɔnɛ nní pɔ́ wɑisɛ, ɑmɑ́ nɛ lɑ rɛ likɛ́ mɛpɔ́lɑ kɛ́mɛɛ́ kɑɑ́ nɛ wɑ.
15 In n lɑ, Onesim yɛ nɛ kumúŋɛ́ kunyinɛ nkɑ́ripi pɔ́ ripɑsɑlɛ rɛ ukɛ́ hɑ pɛɛmɛ nɔkɛ́ pɛɛ́ n we nɛ ḿpɑ́ píyei-pɔ. 16 Úu kɔ nɛni nkpéni mɛsɑmɛ ulɑ́si. U ulɑ́si felɛ. U nɛni umɑ́rɛcɔ lɑlɑ kɛcirɛ lɛ. Mɛyíkíyiki kɑm u lɑ. Pɔ̃́ ticuruu yɛ́ kɔ u n lɑ ɑi tɔ́su nɛ̃́, tɛ u kɛsoipipi lɛ un kɔ Upíimɑ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ upɔ́mɑ́rɛcɔ nnyɑ.
17 In tɛ pɔ nɛ́ nyɑ́ni rɛ nɛ upɔ́sɑ́nɛ lɛ, ɑ kusɑ́nɛ u yɔsí yɑrɛ tinɛ́cúruu kɑɑ yɔ́su. 18 Ḿpɑ́ un nɛ pɔ́ m púnnɛ nɛ́ɛ riwómɛ rinyinɛ kuú nɛ pɔ́ mɑ́, ɑ kpísi ɑɑ wɑisɛ rɛ nɛ́ɛ riwómɛ tɛ̃ nɛ pɔ́ mɑ́. 19 Nɛ̃́ Pɔɔli, nɛ́ɛ rinɛ́cúruu rítɛlɛ́ ntí wɔ́i: Nɛ rɛ nɛ́ pɔ́ hɛ́ɛ́lɛ. Ám lɑ kɛ́ pɔ́ símisi rɛ pɔ̃́ nɛ kɔ nɛ nɛ̃́ tiwómɛ mɑ́lɛ. Lɛlɛɛ nní ripɔ́cúruu nfɑɑ kɑɑ n yɛ̃́. 20 Hói unɛ́mɑ́rɛcɔ, ɑ Upíimɑ nnyɑ ŋmurɛi ɑɑ pikɛi mpí nɛ́ wɑi. A Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ rinɛ́kíŋ niŋukusɛ.
21 Nɛ tɑ́lɛ̃ tɛ pɔ́ lɛ̃ kɑm pɔ́ ḿ pisɛ wɑ nnyɑ kɑm títɛlɛ́ ntí pɔ́ wɔ́lu. Ticuruu pɔ́ wɑ ɑi lɛ̃ tɔ́su. 22 Nɛ kɔ rɛ ɑ kulee nɛ́ wɛ́ɛ́si. Nɛ tɑ́lɛ̃ tɛ Uléécɑɑ yɛ́ nɔ́inɛ́yɑ́hɑɑ kõ, ɑm ncée yɛnu ɑm nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ hɑpɔ.
Iyɑ́hɑɑ tɔrɔɔ
23 Tɔ́ nɛ unɛ́kɛicɔ Epɑfirɑɑsi, tɔ́ɔ kɛsẽ́ Kirisi Yeesu nnyɑ kukpɑniilee-i ń we yɛ pɔ́ yɑ́ɑsi. 24 Pinɛ́kɛicɔ Mɑriki nɛ Arisitɑriki nɛ Temɑɑsi nɛ Luki pɔ̃́ nɛ kɔ pɔ́ yɑ́ɑsi.
25 Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi ukɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛ.