Títɛlɛ́ kɛ Pɔɔli uu Tiiti n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Tiiti yɛ pɛɛ Kirisi ukɔ́ lɛ yɛɛ úu Pisuifi mpuri kɛ́mɛɛ n léeri. U pɛɛ Pɔɔli ukɛicɔ lɛ. U pɛɛ mɛyɑ̃́ nɑ́ɑ́silɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑí pɛɛ Pɔɔli nɛ Korɛnti pikɔ́ icɑ́pinɛ kɛcɔpɛ n cɑɑi. Míni kɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ kɛtẽ kɑpi yɛ n sée rɛ Kirɛɛti-i kuú pɛɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Pɔɔli uu rítɛlɛ́ ntí u n wɔ́ipɔ we. Kei kuú pɛɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ yɛɛ kei ń we lɛ́ni, in nɛ imɛcirɛ nyɔ́ɔnsɛntɛ.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Pɔɔli yɛ mɛ́wee sɔnɛ kɑi m pisɛ rɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ piwɛ́ɛ́sɛ pikɛ́ m mɑ́ Tiiti léisɛ (1:5-16).
2. U kɔ lɛ̃ kɛ u nɛ pisoi ɑnɑi mpehẽ mpehẽ nyɛɛ icɑ́pinɛ kɛ́mɛɛ ń we ɑpi yɛ́ n tonɛ kɛcɑ́ɑ́ icélɑɑ u pɑ: piwɛ́ɛ́sɛ nɛ pinɔ́si nɛ pitisi nɑŋɛ-nɑŋɛ nɛ pilɑ́si (2:1-15).
3. Utumɛ Pɔɔli yɛ pisoi ŋmɔ́ɔ́púsɛlɛ̃ tɛ pikɛ́ isoi fɑlɛ iyɛ̃ kɛ Yeesu Kirisi uu Kirisi pikɔ́ n hɛ n le (3:1-11).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ̃́ Pɔɔli, Uléécɑɑ ukɛikɔ́ nɛ Yeesu Kirisi utumɛ, nɛ́ɛ rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu.
Pi pikɛi nɛ́ rimúísɛ rɛ kɛ́ pɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ piyómɛyɑ́hɑɑ tɑ̃ ɑm kɔ pirɔ́yómɛyɑ́hɑɑ ɑsei pi cereisɛ pikɛ́ nɛ kɛfɑ tɛnɛ ɑpi nfɑ́ɑ tɛnɛcirɛ́ yɛ́nu. Ḿpɑ́ yo likɛ́ kɛlenɛ n kóri, Uléécɑɑ yɛ pɛɛ rinɔ́ɔ yekei rɛ u unfɑɑsɔnɛ rɔ́ hɛnɛ. Uléécɑɑ úu kɔ unɔ́ɔmɛ. Kɛ likumúŋɛ́ ɑku n tu, uu n nyísɛ unsímɛ́ kuu nɛ́ rimúísɛ kɛ́mɛɛ. Nsímɛ́ mmɛ̃ kɑm kɔ nní kɔ́ɔ́núsɛlɛ̃ yɑrɛ lɛ̃ kɛ Urɔ́yulɑlɛ Uléécɑɑ uu m pisɛ.
Tiiti kɛnɛ́pipi sei, nfɑtɛnɛ mɛɛ rɔ́ m pɛ́nɛlɛ̃ kɛ́mɛɛ kɑm títɛlɛ́ ntí pɔ́ wɔ́ipɔ. Sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Urɔ́yulɑlɛ Kirisi Yeesu pikɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ pɔ́ nyísɛ ɑpi kɔ nkíŋniŋɛ pɔ́ hɛ.
Pikɛi pɛ̃ kɛ Tiiti uu n wɑi Kirɛɛti-pɔ
Nɛ Kirɛɛti-pɔ pɔ́ tíyɛlɛ rɛ ɑ lɛlɛɛ piwɑi n tisɛlɛ̃ pinyɔ́ɔnsɛ tɛnɛsɛ ɑɑ ḿpɑ́ kuyu kúye-i Uléécɑɑ icɑ́pinɛ piwɛ́ɛ́sɛ tonsɛntɛ yɑrɛ kɑm pɔ́ m pisɛ. Li pisɛ rɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ uwɛ́ɛ́sɛ ukɛ́ usoi uyɛ̃ kɑ́pi nɛ ncɑɑi ńkɑ nyu. Li pisɛ rɛ ukɛ́ unɔ́si usɛ ulɑ. Li kɔ pisɛ rɛ usiwɑ̃ sikɛ́ nfɑtɛnɛ m mɑ́, ɑ́pi kɑpɛ kɔ mɛ́woo mɛ́woo mɛwɑi nɛ si n wɔ́hɔsi, ɑ́si kɑpɛ kɔ ihɑ́ikusɛ m mɑ́. Uléécɑɑ pikɛi kɛ uyɛɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃ uu múílɛ̃. Lɛ̃ nnyɑ kɑ́i nɛ mɛnyínɛ we rɛ pikɛ́ ncɑɑi nnyinɛ ukɛcɑ́ɑ́ yɛ̃́. Ái pisɛ rɛ ukɛ́ utelewɛ́lɑɑ nɛ́ɛ ukɛ́ kuwɔ́i m mɑ́ nɛ́ɛ ukɛ́ útɑnirɛ́ nɛ́ɛ uyɛɛ mɛkópɛ kɛwóó n wɛ́ɛ́si. Li pisɛ rɛ ukɛ́ pisoi kusɑ́nɛ yɔsí ńsɔnɛ uu yɛ lisɔnɛ n wɑi. Li pisɛ rɛ ukɛ́ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ m mɑ́ un ɑsei tikilɛ̃, un Uléécɑɑ tíkilɛ̃ nɛ kɛfɑ kɛsɛ, uu yɛ kɔ umɛcirɛ pitínɛ fe. Li pisɛ rɛ ukɛ́ Uléécɑɑ Nsímɛ́ rimúlú yɑrɛ lɛ̃ kɑpi n céesi. Lin lɛ̃ n wɑ, u yɛ́ fe uu picɔ céési nɛ ɑsei icélɑɑ. U yɛ́ kɔ fe uu pɛpɛɛ mɛkópɛ n céési ncɑɑi pi nyísɛ.
10 Likumúŋɛ́ rɛ pi kulúi welɛ, ɑí nɛ tɔ́su Pisuifi pɛɛ Yeesu ncee rintíki kunɑi kɛ́mɛɛ. Pi pitucirɛ́ lɛ pɛɛ pisoi n kírɑɑsɛntɛ nɛ piiniricélɑɑ. 11 A pi risɛ́ɛ́sɛ. Síyɔ nɛ siriyu kpɑ́rɑ́ɑ kɑpi cɔ́kɔi, pin lɛ̃ kɑ́i m pisɛ céési pikɛ́ nɛ mɛkópɛ siwóó n yɛ̃́ nnyɑ. 12 Piutɑrɛ usɛ, Kirɛɛti ukɔ́ yɛɛ mɑɑ rɛ: Kirɛɛti pikɔ́ yɛ mɛsɛ́rɛ pinɔ́ɔmɛ lɛ, pi isɛɛ kpɑ́kpɑ́rɑ́ lɛ, pi pikɑ́nkɔ́ lɛ pɛɛ pilukɛ ŋmɑnɛ nfɑsimɛ́ n wɑi. 13 Lɛ̃ kuu kɔ nní ḿ mɑ yɛ ɑsei lɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑi pisɛ rɛ ɑ pi cɛ́si ńsɔnɛ pikɛ́ nɛ nfɑtɛnɛ sɔnɛ n yɛ̃́. 14 Pikɛ́ kɔ Pisuifi siwómɛ́ nɛ pisoi pɛɛ ɑsei kɛpirɛ rińtɔ isé rin-yɑ́ nnyɑ. 15 Píkpɛrinkpɛcirɛ́ yɛ ḿpɑ́ yo nyɑ́nilɛ rɛ ɑ́i mɛ́kpɛrinkpɛ mɑ́. Píkpɛrinkpɛkɔɔ́ nɛ pɛpɛɛ ɑ́pi Uléécɑɑ m pɑkɑrɛlɛ̃ pɔ́ɔn n nyɑ́ni rɛ ḿpɑ́ yo yɛ mɛ́kpɛrinkpɛ mɑ́lɛ, kɛ pimɛsɔhɔ nɛ pikɛmúŋɛ́ ɑkɛ mɛ́kpɛrinkpɛ m pɔ́riilɛnlɛ nnyɑ. 16 Pi símisilɛ yɑrɛ pi Uléécɑɑ nyulɛ, ɑmɑ́ pimɛwɑi ɑ́mɛ pɛɛ lɛ̃ nyísɛlɛ̃. Pimɛwee yɛ kunĩ́ welɛ, ɑ́pi yɛ picɔ nɛ nfɑsimɛ́ ripɛ́nɛ, ɑ́pi yɛ kɔ pikɛi sɔnɛ píkɑ wɑ.