2
Poli ɲyɛ a Kile jwumpe jwo ná sùpyire yákilifente e mɛ
Mii cìnmpyiibii, tèni i mii à sà Kile jwumpe jwo yii yyére ke, mii ɲyɛ a naye pêe na mii à jwumpe cè, lire ɲyɛ mɛ na mii yákiliŋ'à pêe mà tòro pi sanmpii wuŋi na mɛ. Ɲaha kurugo yɛ mii ɲyɛ a li lwɔ́ naye funŋ'i, si yaage kabɛrɛ kyaa jwo yii á, Yesu Kirisita kàntugo na mɛ, si u kwùŋi kyaa jwo yii á kworokworocige na. Mii fànhe mpyi a cyɛ́rɛ wani yii shwɔhɔl'e, fyagare mpyi maha mpyi mii na fo mii mpyi maha ɲcyɛ̂ɛnni sèl'e. Tère o tère e mii à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á ke, ná sùpyire yákilifente e bà mii mpyi maha pu yu si nta yii ɲùmbogigii kɛ̂ɛnŋɛ ná p'e mɛ. Ŋka ná Kile Munaani sífente e mii mpyi maha pu yu, bà li si mpyi yii dániyaŋi kà ntaha sùpyire yákilifente na mɛ, fo Kile sífente.
Kile maha u yákilifente kaan wuu á, u Munaani cye kurugo
Kile jwump'à tatɛɛngɛ wwû mpiimu zòmpyaagil'e ke, pire maha yákilifente taa wuu jwumpe e. Ŋka Kile sí n‑pa ŋge diɲyɛŋi sùpyire ná u ɲùŋufeebii mpiimu shi bò ke, yákilifente ti ɲyɛ pir'á ke, tire shiŋi bà mɛ. Kile yákilifente shɛnrɛ wuu ɲyɛ na yu ke, sùpya mpyi a ti shi cè mɛ, ɲaha na yɛ Kile mpyi a ti ŋwɔhɔ. Mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, Kile mpyi a lire kaŋwɔhɔni yaa, bà wuu si mpyi si mpyi shinbwoo si ntɛ̀ɛn ná u e u cyage nisinaŋke e mɛ. Ŋge diɲyɛŋi ɲùŋufooŋi wà ɲyɛ a tire yákilifente cè mɛ. Ná lire bà mɛ, pi mpyi na sì ɲɛɛ Kafooŋi Peentefoo kwòro kworokworocige na mɛ. Bà l'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
«Sùpya ɲyii sàha ŋkwɔ̀ a ndemu ɲya mɛ,
ná niŋgyii sàha ŋkwɔ̀ a li lóg'a ɲya mɛ,
ná li sàha ŋkwɔ̀ a tîge sùpya funŋ'i mà ɲya mɛ,
mpii pi à Kile kyaa táan piy'á ke, lire u à bégel'a yaha pire mɛɛ na* Ezayi 64.4
10 Wuu pi ke, Kile à lire kani cyêe wuu na, u Munaani cye kurugo. Lire li maha karigii puni yyaha caa, ali karigii Kile à ŋwɔhɔ ke, li maha cyire puni yyaha caa, si cyi cè, 11 bà li ɲyɛ sùpya sì n‑jà u supyiɲɛɛŋi funzɔnŋɔre cè ná u yabiliŋi bà mɛ, amuni li mú ɲyɛ sùpya sì n‑jà Kile funŋɔ karigii cè mɛ, Kile Munaani kanni l'à cyi cè. 12 Wuu sí pi ke, Kile à u Munaani le wuu e, lire l'à wuu ná sùpyire sannte sɔ̀nŋɔŋkanni pyi l'à wwû liye e. U à lire pyi bà li si mpyi, u à ɲwɔ wuu na maa yaayi ɲjemu kan wuu á ke, wuu u yire cè mɛ. 13 Ná sùpyire yákilifente e bà wuu ɲyɛ na yire yaayi kyaa yu mɛ. Ŋka Kile Munaani à ndemu cyêe wuu na ke, lire wuu ɲyɛ na yu sùpyir'á, wuu na li yu bà Kile Munaani à li jwo mɛ. 14 Ŋka Kile Munaani ká mpyi li ɲyɛ a tɛ̀ɛn sùpyaŋi ŋgemu i mɛ, urufoo ɲyɛ na ɲɛɛge Kile Munaani karigii na mɛ, ɲaha na yɛ u maha cyire karigii sɔ̂nŋi sìɲcomɔ. U sì n‑jà cyi yyaha cè mɛ, ɲaha na yɛ Kile Munaani kanni cye kurugo sùpyaŋi maha jà a cyi yyaha cè. 15 Kile Munaani ɲyɛ sùpyaŋi ŋgemu i ke, uru u maha yaayi puni cè a wwû yiye e. Shintiiwe mú sí ɲyɛ na n‑jà a urufoo kapyiiŋkii cè a wwû cyiye e mɛ. 16 Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
«Sùpya ɲyɛ a sìi ŋgemu u à Kafooŋi funzɔnŋɔre cè mɛ?
Sùpya mú ɲyɛ a sìi ŋgemu u sí n‑jà u yɛrɛ mɛ Ezayi 40.13
Ŋka wuu pi ke, Kile Munaani ɲyɛ wuu mpiimu i ke, wuu à Kirisita funzɔnŋɔre cè.

*2:9 Ezayi 64.4

2:16 Ezayi 40.13