Pyɛri lɛtɛrɛŋi shɔnwuŋi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Ŋge lɛtɛrɛŋi i Pyɛri à li cya dánafeebil'á na pi piye pwɔ Kile jwumpe na, bà pi si mpyi si jà piye shwɔ cyelentiibii kafinivinibii na mɛ. Pyɛri à ɲwɔ tàra toroŋkanni niɲcɛnni na mà yyaha tíi ná Kile kuni i, ná ɲwɔmɛɛcunte mà yyaha tíi ná Kile yini zhwoŋi i (1).
Mà bâra lire na, mpii pi ɲyɛ na Kile mɛge kɛ̀ɛge ná pi yabilimpii jwuɲjaampe e ke, u à pire toroŋkanni mú jwo (2). Mpii pi ɲyɛ na Kirisita mpaŋi sigili ke, pi maha pire fwɔ́hɔre, maa ŋko na u saha sì n‑pa mɛ. Ŋka Pyɛri à jwo na u papa tooy'à ɲíŋɛ, ɲaha kurugo yɛ Kile à funŋke ɲíŋɛ si tèni kan sùpyire pun'á, bà ti si mpyi si núru mpa tiye kan u á si shwɔ mɛ (3).
1
Jwumpe tasiige
Mii Simɔ Pyɛri u ɲyɛ Yesu Kirisita báarapyi maa mpyi u tùnntunŋɔ ke, mii u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ si ntun yii á, yii mpii pi à dániyaŋi sèe wuŋi ta wuu fiige ke, uru dániyaŋ'à ta wuu Kileŋi ná wuu Shwofooŋi Yesu Kirisita ntìiŋi cye kurugo. Kile u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á sèl'e, Kile ná wuu Kafooŋi Yesu kani ɲcèŋi cye kurugo.
Dánafeebil'à yaa pi a ɲaare ɲaaraŋkanni ndemu na ke
Yaaga maha yaaga ku sí n‑jà wuu pyi wuu shìŋi sèe wuŋi ta, si wuu pyi wuu wuye pwɔ Kile na ke, Kileŋi u à u sìnampe ná u fànhe kakyanhala woge tɛ̀g'a wuu yyere ke, uru kani ɲcèŋi cye kurugo Yesu Kirisita à yire puni kan wuu á, u kileere fànhe funŋke e. Puru sìnampe ná kuru fànhe cye kurugo, Kile à ɲwɔmyahigii ɲcyiimu lwɔ́ wuu á ke, cyire fành'à sàa pêe, Kile sí cyire ɲwɔmyahigii fûnŋɔ, yaayi lage maha ma ná diɲyɛŋi kakɛgɛyi ɲjemu i ke, bà yii si mpyi si shwɔ yire na, si Kile pyiŋkanni lwɔ́ mɛ.
Lire kurugo yii yiye waha yii i ɲaaraŋkanni niɲcɛnni bâra yii dániyaŋi na, yii i Kile ɲcèŋi bâra yii ɲaaraŋkanni niɲcɛnni na, yii i cùmayenaŋi bâra Kile ɲcèŋi na, yii i lùtaanni bâra cùmayenaŋi na, yii i Kile yyaha fyagare bâra lùtaanni na, yii i cìnmpworoge bâra Kile yyaha fyagare na, yii i ntàannamagare bâra cìnmpworoge na. Cyire karigii ká ndire wà a ta yii e, cyi sí yii yaha kacɛnŋkii mpyiŋi na, si yii pyi yii tɔ̀ɔn ta wuu Kafooŋi Yesu Kirisita kani ɲcèŋi i.
Ŋka cyire karigii ká mpyi cyi ɲyɛ ŋgemu i mɛ, urufoo maha mpyi fyin fiige, u maha ɲaa na ɲcwúu mɛ. U funŋɔ maha wwɔ̀ li na na Kile à u fíniŋ'a yige u kapyiɲjyagil'e. 10 Lire kurugo mii cìnmpyiibii, yii yiye waha yii i li cyêe yii ɲaaraŋkanni cye kurugo na Kile à yii yyere maa yii cwɔɔnrɔ. Yii aha a lire pyi, yafyin sì n‑jà yii pyi yii búrug'a cwo mɛ. 11 Lire pyiŋkanni na, wuu Kafooŋi ná wuu Shwofooŋi Yesu Kirisita Saanre tèekwombaa woore tajyiɲwɔge sí múgo yii á faaa.
12 Lire kurugo mii sí raa yii funŋɔ cwo ɲcyii karigii na tèrigii puni i, ali mà li ta yii à cyi puni cè a kwɔ̀, sèeŋi jwumpe p'à jwo yii á ke, maa yiye pwɔ puru na. 13 Mà mii yaha ɲyii na, mii à li ta kacɛnnɛ li ɲyɛ li li, mii u a yii funŋɔ cwo tèrigii puni i. 14 Bà wuu Kafooŋi Yesu Kirisita à li cyêe mii na mɛ, mii à li cè na mii canmpyaagii sanŋkii nɛŋke saha ɲyɛ a tɔɔn ŋke ɲìŋke na mɛ. 15 Lire kurugo mii sí naye waha, bà li si mpyi ali mii kwùŋkwooni kàntugo yii i jà a ɲcyii karigii yaha yiye funŋ'i mɛ.
Nàkaana ɲyɛ Yesu Kirisita fànhe ná u mpaŋi kani i mɛ
16 Yii li cè na jwuɲjyemɛ laaga baa wumɔ na bà wuu à wuye pwɔ maa wuu Kafooŋi Yesu Kirisita fànhe ná u mpaŋi kyaa jwo yii á mɛ. Wuu yabilimpii ɲyiigil'à u bwompe ɲya, 17 ɲaha na yɛ canŋke u à pèente ná sìnampe ta Tufooŋi Kile á ke, lir'à pyi wuu ɲyii na. Kile u ɲyɛ sìnampe ná pèente punifoo ke, ur'à mɛɛ wà kuru canŋke na: «Mii Jyaŋi u ɲyɛ u ŋge, u kan'à waha mii na sèl'e, u kapyiiŋkil'à táan mii á mú* Macwo 17.5; Marika 9.7; Luka 9.3518 Mà wuu yaha ná u e Kile ɲaŋke ɲuŋ'i, lire mɛjwuuni li mpyi a fworo nìɲyiŋi na ke, wuu à li lógo.
19 Lire kurugo mú, wuu à dá Kile tùnntunmpii nìɲjwuyi na sèl'e. Yii aha yiye pwɔ puru jwumpe na, lire sí n‑yaa ná yii e, ɲaha na yɛ pu sí yii zòmpyaagii fíniŋɛ, bà bɛ̀ɛnmpe maha ɲî numpilage e fo mà sà nɔ canŋke na mɛ. Lire tèni i Kirisita u bɛ̀ɛnmpe sí yii zòmpyaagii fíniŋɛ, bà ɲyɛ̀mugo woni maha bɛ̀ɛnmpe yige mɛ. 20 Kabilini niɲcyiini yii à yaa yii cè ke, lire li ɲyɛ: jwumɔ maha jwumɔ Kile tùnntunmpil'à jwo, ka pu u sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i ke, puru pà ɲyɛ a fworo pi yabilimpil'e mɛ Pìi maha jwo: «Wà sì n-jà Kile tùnntunmpii jwumpe ɲwɔhe cè ná ma yabiliŋi yákilifente e mɛ.», 21 ɲaha na yɛ Kile tùnntunŋi wà tufiige ɲyɛ a li yige uye e s'a Kile tùnnture yu mɛ, ŋka Kile Munaani li mpyi a pi yaha Kile tùnnture ɲjwuŋi na.

*1:17 Macwo 17.5; Marika 9.7; Luka 9.35

1:20 Pìi maha jwo: «Wà sì n-jà Kile tùnntunmpii jwumpe ɲwɔhe cè ná ma yabiliŋi yákilifente e mɛ.»