13
Toroŋkanni l'à táan Kile á ke
Mii cìnmpyiibii, yii yiye waha yii i tàange yaha ku pyi yii ná yiye shwɔhɔl'e cìnmpworoge e. Yii àha funŋɔ wwɔ̀ nàmpwuunbii sunmbashwooni na mɛ, ɲaha na yɛ puru funŋke e pìl'à Kile mɛ̀lɛkɛɛbii pìi sunmbaya shwɔ pi pyɛnyi i mà ta pi ɲyɛ a cè mɛ. Yii cìnmpyiibii pi ɲyɛ kàsuŋi i ke, yii funŋɔ cwo pire na mu à jwo yii yabilimpii na ɲyɛ u e ná pi e. Mpii pi ɲyɛ na ŋkyérege ke, yii funŋɔ cwo pire na mu à jwo yii yabilimpii pi ɲyɛ na ŋkyérege.
Shin maha shin u fúruŋi yaha ɲjire e, fúrupyiɲɛɛŋi wà ɲyɛ a yaa u tasinnaga pyi ná wabɛr'e u bage wuŋi kàntugo na mɛ. Ɲaha kurugo yɛ mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a kúu pi fúrupyiɲɛɛbii na mɛ, Kile sí n‑pa pire ná jacwɔɔre pyifeebii cɛ̂ɛgɛ.
Yii àha wyɛ́rɛŋi kani yaha li tatɛɛngɛ fô yii na mɛ, ŋka yii cye wuŋi u yii funɲyi ɲíŋɛ. Ɲaha na yɛ Kile yabiliŋ'à jwo:
«Mii sí n‑sìi n‑yaha mu na.
Mii sì mu yaha maye niŋkin mɛ* Duterenɔmu 31.6
Lire kurugo wuu maha jà a jwo fyagara baa:
«Kafooŋi u ɲyɛ mii tɛgɛfooŋi,
mii sì n‑fyá yafyin na mɛ,
ɲaha shi sùpya sí n‑jà n‑pyi mii na yɛ Zaburu 118.6,7
Yii yyaha yyére shiinbii niɲcyiibii pi à Kile jwumpe jwo yii á ke, yii funŋɔ cwo pire na, yii i mpyi pi fiige, bà pi à dá Kile na fo mà sà nɔ pi canŋkwɔge na mɛ. Yesu Kirisita ɲyɛ na ŋkɛ̂ɛnŋi mɛ: bà u mpyi taɲjaa mɛ, amuni u ɲyɛ niɲjaa, amuni u sí n‑kwôro fo tèekwombaa. Yii a yiye kàanmucaa, sùpyire ti ɲyɛ na ma ná kàlaŋi nivɔnŋi shiŋi puni i ke, yii àha tire yaha ti yii wurugo mɛ. Karigii cyi à yyaha tíi ná yalyire kani i ke, cyire tayyérege ɲyɛ a pêe mɛ. Ŋgemu ká ntaha cyire fye e ke, urufoo sì tɔ̀ɔn ta cyi e mɛ. Kuni niɲcɛnni li ɲyɛ ndemu i Kile yabiliŋ'à ɲwɔ wuu na maa màban le wuu e ke.
10 Yesu à kan sáraga wuu kurugo, ŋka mpii saha pi ɲyɛ na sárayi wwû mà tàanna ná kuni niɲjyeeni i ke, pire ɲyɛ a yaa pi tɔ̀ɔn ta u sárage e mɛ. 11 Pi sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe maha jyè bage sèesee cyage e ná yatɔɔre sìshange e sùpyire kapegigii yàfaŋi kurugo. Lire kàntugo pi maha yatɔɔre niŋkwure yige maa ti súugo kànhe kàntugo. 12 Lire kurugo Yesu mú à kwû kànhe kàntugo, bà u si mpyi si sùpyire fíniŋɛ u yabiliŋi sìshange cye kurugo mɛ. 13 Ɲyɛ wuu a sì u taan kànhe kàntugo Wuu a sì u taan kànhe kàntugo»: lire ɲwɔhe ku ɲyɛ, wuu àha núru raa ɲaare kuni niɲjyeeni i mɛ., wuu taha Yesu fye e, silege k'à u ta ke, wuu wuu nàzhan lwɔ́ kur'e ná u e. 14 Ɲaha na yɛ kànha ɲyɛ naha wuu á ŋke ɲìŋke na, ŋkemu ku sì n‑kwôro fo tèekwombaa mɛ. Kànhe ku ɲyɛ Kile yyére ke, kuru wuu ɲyɛ na ɲcaa.
15 Lire kurugo wuu a fwù kaan Kile á, wuu raa u mɛge kêre tèrigii puni i Yesu cye kurugo. Lire na ɲyɛ mu à jwo sáraga wuu à wwû u á. 16 Yii a kacɛnŋii pyi yiye na, yii raa yiye tɛ̀re ná yii cyeyaayi i. Yii àha funŋɔ wwɔ̀ lire na mɛ. Lire na ɲyɛ sáraga ŋkemu k'à táan Kile á ke.
17 Yii yii yyaha yyére shiinbii ɲwɔmyahigii cû, yii i yiye tîrige pi á, ɲaha na yɛ pire pi ɲyɛ na yii kàanmucaa maa yaha yii na. Pire Kile sí n‑yíbe nùmpanŋa yii múnahigii kyaa na. Yii kúu pi á, lire ká mpyi, pi sí raa pi báaraŋi pyi ná funntange e. Lire baare e pi sí n‑pyi yyetanhare e, yii sí sì tɔ̀ɔn ta mɛ.
18 Yii a Kile ɲáare wuu á. Wuu à tɛ̀ɛn ná l'e na funɲcɛnŋɛ na ɲyɛ wuu á. Wuu la mú si ɲyɛ s'a ɲaare ɲaaraŋkanna niɲcɛnnɛ na tèrigii puni i. 19 Mii à sìi na li caa yii á, yii a Kile ɲáare na á, bà mii si mpyi si wyɛ̀rɛ núru zhà yii yyére mɛ.
Jwumpe nizanmpe
20-21 Yyeɲiŋkefoo Kile u à wuu Kafooŋi Yesu ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ke, uru u yii tɛ̀gɛ yii jà yii a karigii niɲcɛnŋkii shiŋi puni pyi, yii raa u ɲyii wogigii pyi. Nde l'à táan u á ke, u yii yaha yii jà yii a lire pyi Yesu Kirisita cye kurugo. Uru u ɲyɛ mpànahaŋi niɲcɛnŋi. U sìshange k'à pyi sárage ke, kur'à wuu le tunmbyaare niŋkwombaare e. U mɛge ku pêe tèrigii puni i fo tèekwombaa! Amiina.
22 Mii cìnmpyiibii, mii na li caa yii á, yii i na yɛrɛge jwumpe lóg'a tara. Yii li cè na mii jwumpe ɲyɛ a tɔɔn sèl'e mɛ.
23 Mii sí yi jwo yii á na wuu cìnmpworoŋi Timɔti a fworo kàsuŋi i. U aha wyɛ̀r'a nɔ naha mii yyére, mii ná uru sí n‑shà wani yii yyére siɲcyan.
24 Yii na fwùŋi kan yii yyaha yyére shiinbii puni ná Kile wuubii pun'á. Dánafeebii pi ɲyɛ Itali kìni i ke, pir'à yii shɛ́ɛre.
25 Kile u ɲwɔ yii puni na, u u jwó le yii á!

*13:5 Duterenɔmu 31.6

13:6 Zaburu 118.6,7

13:13 Wuu a sì u taan kànhe kàntugo»: lire ɲwɔhe ku ɲyɛ, wuu àha núru raa ɲaare kuni niɲjyeeni i mɛ.