2
Yii àha sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na mɛ
Mii cìnmpyiibii, yii pi à dá pèentefoo wuu Kafooŋi Yesu Kirisita na ke, yii àha sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na mɛ. L'aha mpyi mu à jwo yii à bínni yii Kilepeebage e, ka shiin shuunni si mpa jyè yii shwɔhɔl'e, wà niŋkin ɲyɛ ná sɛɛn kampefegewe e, maa vàanya nisinanya le, u sanŋi sí ɲyɛ fòŋɔfoo, maa vàansicuyo le. Ka yii i vàansinayifoo pêe, maa tatɛɛnge niɲcɛnŋke kan u á, maa fòŋɔfooŋi pyi u yyére, lire ɲyɛ mɛ u tɛ̀ɛn ɲìŋke na yii tooy'e. Tá yii ɲyɛ a sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na, maa sìɲcwɔɔnrɔgɔ pyi ná yii sɔ̀nŋɔŋkanni nimpiini i mɛ?
Mii ntàannamacinmpyiibii, yii lógo na ɲwɔ na: Kile à ŋge diɲyɛŋi fòŋɔfeebii cwɔɔnr'a pyi nàfuufee Kile kuni i, pi i mpyi u Saanre e u à tire ntemu ɲwɔmɛɛ lwɔ́ u tàanɲɛɛbil'á ke. Ŋka yii pi ke, ɲaha na yii à fòŋɔfeebii yaha laaga baa yɛ? Tá nàfuufeebii ɲyɛ na ɲcwu yii na, marii yii yiri yukyaabii yyére mɛ? Yesu Kirisita mɛtange ku ɲyɛ yii na ke, pire nàfuufeebii ninuubii bà pi ɲyɛ na kuru mɛge kɛ̀ɛge mà?
Yii aha a Kile SaanreSaliyaŋi kurigii ɲaare, bà l'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i mɛ na: «Ma shinɲɛɛŋi kyaa táan may'á, ma yabiliŋi fiige* Levitiki 19:18» lire na ɲyɛ kyaa niɲcɛnnɛ. Ŋka yii aha sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na, yii à kapii pyi, ka Kile Saliyaŋi si yii cɛ̂ɛgɛ, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ a uru Saliyaŋi kurigii ɲaare mɛ.
10 Ɲyɛ shin maha shin u ɲyɛ na Kile Saliyaŋi kurigii ɲaare, maa ŋkùuŋɔ uru Saliyaŋi kabilini là niŋkin kanna na ke, urufol'à cɛ̂ɛgɛ u puni i. 11 Ɲaha kurugo yɛ Kileŋi u à jwo: «Ma hà zínni ná wabɛrɛ cwo e mɛ Ɛkizodi 20.14; Duterenɔmu 5.18» uru mú u à jwo: «Ma hà sùpya bò mɛ Ɛkizodi 20.13; Saliyaŋi kanshonwuuni 5.17.» Ɲyɛ mu aha mpyi mu ɲyɛ a jacwɔrɔ pyi mɛ, maa sùpya bò, mu à cɛ̂ɛgɛ Kile Saliyaŋi i. 12 Saliyaŋi u à yii yige kapegigii mpyiŋi bilere e ke, Kile sí yii toroŋkanni tàanna ná ur'e. Lire kurugo yii yii jwuŋkanni ná yii kapyiiŋkii puni yaha cyi yyaha tíi ná uru Saliyaŋi i. 13 Ŋgemu ká mpyi u ɲyɛ a pi sanmpii ɲùɲaara ta mɛ, canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e ke, u mú sì ɲùɲaara ta urufoo na mɛ. Ŋka yii aha ɲùɲaara ta pi sanmpii na, Kile sí ɲùɲaara ta yii na si yii shwɔ.
Mu aha dá Kile na, li maha ɲcè mu kapyiiŋkii cye kurugo
14 Mii cìnmpyiibii, wà ha jwo na ur'à dá Kile na, u sí ɲyɛ na kacɛnŋii pyi, ɲcyii cyi à li cyêe na u à dá Kile na mɛ, uru dániyaŋi sí ɲaha ɲwɔ urufol'á yɛ? Tá uru dániyaŋi sí n‑jà urufoo shwɔ bɛ? 15 L'aha mpyi kee cìnmpworonaŋi wà, lire ɲyɛ mɛ cìnmpworocwoŋi wà na ɲyɛ vàanŋkuuŋi ná sùmakuuŋi i, 16 ka yii wà si jwo pi á: «Kile u yii tɛ̀gɛ, u u vàanya kan yii á, u u sùma kan yii á» mà li ta yaayi kuuŋi yi ɲyɛ pi na ke, urufoo ɲyɛ a yire kan pi á mɛ, ɲaha uru jwóŋi ndeŋi sí ɲwɔ yɛ? 17 Ɲyɛ amuni li mú ɲyɛ sùpya ká dá Kile na, maa mpyi u ɲyɛ na kacɛnŋii pyi mɛ, uru dániyaŋi na ɲyɛ laaga baa.
18 Shwɔhɔl'e wà sí n‑jà n‑jwo: «Pìl'à dá Kile na, pìi sí i kacɛnŋkii pyi.» Ŋka ɲje mii sí n‑jwo ke: «Mii sì n‑jà mu dániyaŋi ɲya kacɛnŋii baa mɛ. Ŋka mii wi ke, mii sí na dániyaŋi cyêe na kacɛnŋkii cye kurugo.» 19 Mu à jwo na mu à dá na Kile na ɲyɛ niŋkin, lir'à ɲwɔ. Ŋka lire kanni sì n‑jà mu shwɔ mɛ. Jínabii mú à dá li na na Kile na ɲyɛ niŋkin, lire maha pi pyi pi à fyá fo na ɲcyɛ̂ɛnni. 20 Mu funŋɔ baafooŋi, ɲaha tère e mu sí li cè na dániyaŋi kacɛnŋii baa wuŋi ɲyɛ laaga baa yɛ?
21 Ɲaha kurugo Kile à jwo na wuu tulyage Ibirayima à tíi yɛ? U kapyiiŋkii kurugo bàl'à? U à ɲɛn'a u jyaŋi Ishaka cû si mpyi sáraga. 22 Yii ɲyɛ a li ɲya na Ibirayima a dá Kile na, maa kacɛnŋii pyi mà? Ɲyɛ lire pyiŋkanni na, u kacɛnŋkil'à u dániyaŋi fûnŋɔ. 23 Lire pyiŋkanni na, jwumpe Kile Jwumpe Semɛŋi à jwo Ibirayima kyaa na ke, pur'à pyi sèe. Y'à sémɛ: «Ibirayima à dá Kile na, u dániyaŋi kurugo, Kile à jwo u à tíi§ Zhenɛzi 15.6 .» Lire cye kurugo, u à pyi Kile cevoo. 24 Yii à li ɲya numɛ na sùpyaŋi maha ntíi Kile yyahe taan u kacɛnŋkii kurugo, dániyaŋi kanni bà u maha u pyi u à tíi mɛ.
25 Yii sɔ̂nŋɔ fwòrobacwoŋi Arahabu kyaa na. Tèni i Izirayɛli shiinbii tùnntunmpil'à nɔ u yyére ke, u à pi tɛ̀gɛ, maa pi ŋwɔhɔ, maa kuni labɛrɛ le pi taan, bà pi si mpyi si shwɔ mɛ. Lire kacɛnni mpyiŋi kurugo, Kile à jwo u à tíi.
26 Kwùŋkanni na cyeere maha ŋkwû, múnaani ká fworo t'e ke, amuni li mú ɲyɛ, kacɛnŋkii ká mpyi cyi ɲyɛ dániyaŋi ŋgemu i mɛ, uru dániyaŋi mú maha ŋkwû.

*2:8 Levitiki 19:18

2:11 Ɛkizodi 20.14; Duterenɔmu 5.18

2:11 Ɛkizodi 20.13; Saliyaŋi kanshonwuuni 5.17

§2:23 Zhenɛzi 15.6