5
Yesu à faanwa cùuŋɔ Bɛtisayida kànhe e
Puru ɲwɔhɔ na, Yahutuubii kataanni là mpyi na mpyi Zheruzalɛmu kànhe e, ka Yesu si núr'a kàre wani. Ɲcwɔ̀gɔ na mpyi wani, mpàabii tajyige taan, pi mpyi maha kuru ɲcwɔ̀ge mɛge yiri Eburubii shɛɛnre e: «Bɛtizata». Ŋkubaya kaŋkuro na mpyi wani kuru cyage e. Yamii niɲyahamii mpyi maha sínnini yire ŋkubayi ɲwɔh'i. Pìi na mpyi fyinmii, pìi sí ɲyɛ dìshiyifee, pìi sí ɲyɛ faanlii. [Pi puni mpyi maha sínnini wani na ɲcwɔ̀ge lwɔhe tèeɲyahani sigili, ɲaha na yɛ Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà mpyi maha yîri nìɲyiŋi i maha mpa kuru lwɔhe ɲyàha tèrigii cyìl'e. Lwɔhe ká ɲyàha tèni ndemu i ke, yamafoo maha yamafoo ká fyânha a jyè k'e ke, uru wumpe mpyi maha láha u na.]
Nàŋi wà na mpyi pi shwɔhɔl'e, u yamp'à u ta fo mà nɔ yyee beɲjaaga ná kɛ ná baataanre na. Yesu à nàŋi nizinniŋi ɲya, maa ɲcè na u à mɔ yampe na mà tòro ke, maa u yíbe: «Mu la ɲyɛ si ɲcùuŋɔ la?» Ka nàŋi si u pyi: «Na cevoo, sùpya ɲyɛ mii á ŋge u sí n‑jà mii lèŋɛ ɲcwɔ̀ge e mɛ. Ku lwɔhe ká ɲyàha tèni ndemu i ke, mii la ká mpyi si jyè, wà maha mii caanra.» Ka Yesu si u pyi: «Yîri, ma a ma yasinniŋke lwɔ́, ma a ɲaare.» Ka nàŋi si ntíl'a cùuŋɔ maa ku lwɔ́ na ɲaare.
Ɲyɛ kuru canŋke sí mpyi Yahutuubii canŋɔŋɔ, 10 ka Yahutuubii ɲùŋufeebii pìi si jwo nàŋi niɲcuuŋ'á: «Niɲjaa ɲyɛ canŋɔŋke, mu ɲyɛ a yaa mu u ma yasinniŋke tùgo ma a ɲaare mɛ* Musa Saliyaŋi mpyi a li cyêe na báara kà raa mpyi canŋɔŋke e mɛ. Kile Saliyaŋi cyelentiibil'à là bâra u na na wà mɛ́ɛ ká tuguro lwɔ́ kuru canŋke, urufol'à báara pyi.11 Ka nàŋi si pi pyi: «Ŋge u à mii cùuŋɔ ke, ur'à jwo “Ma yasinniŋke lwɔ́, ma a ɲaare!”» 12 Ka pi i núr'a u yíbe: «Jofoo u à mu pyi “Ma yasinniŋke lwɔ́ ma a ɲaare” yɛ?» 13 Ŋka ŋge u à u cùuŋɔ ke, u sàha mpyi a uru cè mɛ, sùpyire mpyi a ɲyaha kuru cyage e, ka Yesu si mpînni ti shwɔhɔl'e.
14 Lire kàntugo Yesu à sà u ɲya Kileɲaarebage ntàani na, maa u pyi: «Lógo, mu à cùuŋ'a kwɔ̀. Ma hà núru cye le kapiini labɛr'e nde li sí mu pyi mu u kyaa ta nde l'à waha niɲcyiini na mɛ.» 15 Ka nàŋi si ŋkàr'a sà yi jwo Yahutuubii ɲùŋufeebil'á na Yesu u à uru cùuŋɔ. 16 Ka pi i wá na pyiŋkanna caa si kapii pyi Yesu na, ɲaha na yɛ u à wà cùuŋɔ canŋɔŋke e. 17 Ka Yesu si pi pyi: «Mii Tuŋi na báaraŋi pyi tèrigii puni i, lire kurugo mii mú à yaa mii a báare Y'à jwo Zhenɛzi 2.2-3 i na Kile à ŋɔ̀ u báaraŋi na canŋɔŋke. Yahutuubil'à dá yire na maa ɲɛɛ li na piye funŋ'i na Kile na nìɲyiŋi ná ɲìŋke kɛ̂ɛnŋi canŋɔŋke e mú. Ná li sí ɲyɛ amuni, pi ɲyɛ a yaa pi Yesu cɛ̂ɛgɛ mɛ.18 Yesu à puru jwo ke, ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si nâara na u caa raa bùu, ɲaha na yɛ u kuro ɲyɛ canŋɔŋke e mɛ, maa núr'a jwo na uru Tuŋi u ɲyɛ Kile, maa uye tàanna ná Kile e.
Kile à kuni kan Yesu á u sùpyire sâra
19 Ka Yesu si núr'a jwumpe lwɔ́ maa jwo: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, Jyafooŋi sì n‑jà yaaga pyi uy'á mɛ, u aha ndemu ɲya u Tuŋi u u mpyi ke, lire u maha mpyi. Karigii puni Tufooŋi maha mpyi ke, cyire Jyafooŋi maha mpyi mú, 20 ɲaha na yɛ Jyafooŋi kyal'à táan Tufooŋi á. Lire e u maha u karigii nimpyiiŋkii puni cyêre u na. Karigii cyi à pêe yii niɲyaŋkwɔgigii na ke, u sí cyire cyêe u na u pyi, bà li si mpyi si yii kàkyanhala mɛ. 21 Bà Tufooŋi na sùpyire ɲɛ̀ni na yige kwùŋi i, marii shìŋi kaan t'á mɛ, amuni Jyafooŋi maha shìŋi kaan u ɲyii wuubil'á. 22 Tufooŋi bà u sí sùpyire sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e mɛ, u à kuni kan Jyafooŋi á u a lire pyi, 23 bà sùpyire puni si mpyi s'a Jyafooŋi pêre, Tufooŋi pèeŋkanni na mɛ. Ŋgemu ká mpyi u ɲyɛ na Jyafooŋi pêre mɛ, Tufooŋi u à u tun ke, u mú ɲyɛ na uru pêre mɛ.
24 Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, ŋgemu ká mii jwumpe lógo maa dá mii tunvooŋi na ke, urufol'à shìŋi niŋkwombaaŋi ta. U nàzhan saha ɲyɛ Kile yoge e mɛ, u à fworo kwùŋi i mà jyè shìŋi niŋkwombaaŋi i mà kwɔ̀.
25 Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á sahaŋki, tèni là na ma, li bá à nɔ a kwɔ̀, kwùubii sí raa Kile Jyaŋi mɛjwuuni núru, mpiimu ká u jwumpe lógo maa ɲɛɛ pu na ke, pire sí shìŋi niŋkwombaaŋi ta. 26 Bà Tufooŋi ɲyɛ shìŋi niŋkwombaaŋifoo mɛ, amuni u à Jyafooŋi pyi uru shìŋi kanfoo mú, 27 maa kuni kan u á u sùpyire sâra u tàanna ná pi kapyiiŋkil'e, ɲaha na yɛ uru u ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi. 28 Jwumpe puni mii à jwo a kwɔ̀ ke, puru kà yii kàkyanhala mɛ, tèni là na ma, kwùubii puni sí raa Supyaŋi Jyaŋi mɛjwuuni núru. 29 Kwùubii puni sí ɲɛ̀ n‑fworo pi fanɲyi i. Mpii pi à kacɛnŋii pyi ke, pire sí shìŋi niŋkwombaaŋi ta, kapimpyiibii nàntanŋi u ɲyɛ kwùŋi. 30 Mii sì n‑jà kyaa pyi naye e mɛ, nde mii Tuŋi à jwo ke, ná lire e mii sí sùpyire sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e. Mii sùpyire sàraŋkann'à tíi, ɲaha na yɛ mii ɲyɛ na li pyi na ɲyii wuuni mɛ, fo na tunvooŋi ɲyii wuuni.
Yesu à jwo na uru jwumpe na ɲyɛ sèe
31 Kàmpyi mii yabiliŋi u mpyi na yu naye kyaa na, mii jwumpe mpyi na sì n‑jà n‑pyi sèe mɛ. 32 Wabɛrɛ u à mii kyaa jwo, mii à cè u jwumpe ɲyɛ sèe. 33 Ɲyɛ yii à pìi tun Yuhana á, ka u u sèeŋi kanni jwo pi á mii kyaa na. 34 Mii wi ke, mii ɲyɛ a naye tíiŋɛ sùpya ɲwɔmuguro na mɛ, ŋka mii na ɲcyii karigii yu yii á, bà yii si mpyi si shwɔ mɛ. 35 Yuhana à pyi bà fùkina ɲyɛ na ɲî yii shwɔhɔl'e mɛ. Puru bɛ̀ɛnmpe kurugo yii à tère nimbilere pyi funntange e. 36 Kani là à mii kyaa jwo, lire fành'à ɲyaha mà tòro Yuhana jwumpe na. Karigii Tufooŋi à kan mii á maa jwo na mii u cyi pyi a fûnŋɔ ke, cyire kyaa na mii ɲyɛ. Sèeŋi na, ɲcyii karigil'à li cyêe na Tufooŋi u à mii tun. 37 Tufooŋi u à mii tun ke, uru u maha mii kyaa yu. Ŋka yii sàha u mɛjwuuni lógo mà ɲya mɛ, yii sàha u ɲya mà ɲya mɛ. 38 U jwumpe ɲyɛ a tatɛɛnge ta yii e mɛ, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ a dá u tùnntunŋi na mɛ. 39 Yii na Kile Jwumpe Semɛŋi kâlali ná funɲiŋke e, ɲaha na yɛ yii na sɔ̂nŋi na yii sí shìŋi niŋkwombaaŋi ta u e, uru sí u ɲyɛ na mii kyaa yu. 40 Lire ná li wuuni mú i, yii ɲyɛ a ɲɛn'a pa mii á bà yii si mpyi si uru shìŋi ta mɛ.
41 Sùpyire t'a mii pêre, lire bà mii ɲyɛ na ɲcaa mɛ. 42 Mii à li cè mú na tàange ɲyɛ yii zòompii na mà yyaha tíi ná Kile e mɛ. 43 Mii à pa na Tuŋi mɛge na, ka yii i mii cyé, ŋka kàmpyi sùpyaŋi wabɛrɛ u mpyi a pa uye mɛge na, yii mpyi na sí ɲɛɛ uru na. 44 Yii shinɲɛɛbii pi a yii pêre, lire l'à táan yii á. Mà li ta ŋge u à sìi Kile ke, pèente uru maha ŋkaan ke, yii ɲyɛ na tire caa mɛ. Ɲyɛ di yii sí n‑jà n‑dá mii na n‑jwo yɛ? 45 Yii àha raa sɔ̂nŋi na mii u sí na Tuŋi sɔ̀n yii na mɛ. Kile tùnntunŋiMusa na yii sɔ̀nŋɔr'à taha ke, uru u sí u sɔ̀n yii na. 46 Kàmpyi sèeŋi na yii mpyi a dá Musa na, yii mpyi na sí n‑dá mii na mú, ɲaha na yɛ u à mii kyaa jwo u sémɛŋi i. 47 Ɲyɛ yii aha mpyi yii ɲyɛ a dá uru sémɛŋi jwumpe na mɛ, di yii sí n‑jà n‑dá n‑jwo mii ɲwɔjwumpe na yɛ?»

*5:10 Musa Saliyaŋi mpyi a li cyêe na báara kà raa mpyi canŋɔŋke e mɛ. Kile Saliyaŋi cyelentiibil'à là bâra u na na wà mɛ́ɛ ká tuguro lwɔ́ kuru canŋke, urufol'à báara pyi.

5:17 Y'à jwo Zhenɛzi 2.2-3 i na Kile à ŋɔ̀ u báaraŋi na canŋɔŋke. Yahutuubil'à dá yire na maa ɲɛɛ li na piye funŋ'i na Kile na nìɲyiŋi ná ɲìŋke kɛ̂ɛnŋi canŋɔŋke e mú. Ná li sí ɲyɛ amuni, pi ɲyɛ a yaa pi Yesu cɛ̂ɛgɛ mɛ.