15
Yesu à jwo na uru na ɲyɛ ɛrɛzɛn cige
Ka Yesu si núr'a jwo: «Mii u ɲyɛ ɛrɛzɛn cige sèe woge, mii Tuŋi u ɲyɛ ku faafooŋi. Ŋkéŋɛ maha ŋkéŋɛ ku ɲyɛ mii na, ku sí ɲyɛ na yasɛrɛ pyi mɛ, u sí kuru kwɔ̀n n‑wà. Ŋka ŋkéŋɛ maha ŋkéŋɛ ku ɲyɛ mii na, marii seni ke, u sí kuru bînni, là s'a bârali ku zeŋi na. Kàlaŋi mii à kan yii á ke, uru kurugo yii à fíniŋ'a kwɔ̀ Kile yyahe taan. Yii tɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e, mii sí n‑tɛ̀ɛn ná yii e mú. Ɛrɛzɛnŋi ŋkéŋke sì n‑jà n‑se ná ku ɲyɛ a ta cige na mà yɛ. Amuni yii ɲyɛ, ná yii ɲyɛ a tɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e mɛ, yii sì n‑jà yafyin pyi Kile a mɛ. Mii u ɲyɛ ɛrɛzɛn cige, yii pi ɲyɛ ku ŋkéɲyi. Ŋgemu ká ntɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e, ka mii i ntɛ̀ɛn urufoo woge e ke, urufoo sí raa kacɛnŋii niɲyahagii pyi Kile á. Mii aha mpyi mii ɲyɛ ná yii e mɛ, yii sì n‑jà yafyin pyi Kile á mɛ.
Ŋgemu ká mpyi u ɲyɛ a ɲɛn'a tɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e mɛ, urufoo sí n‑wà cyíinŋi na, bà ɛrɛzɛnŋi ŋkéɲyi maha ŋkwɔ̀n a wà mɛ. Yi sí n‑waha, pi sí yi lwɔ́ n‑wà nage e. Yii aha ntɛ̀ɛn mii wwoɲɛɛge e, ka mii jwumpe si ŋkwôro yii funŋ'i, kyaa maha kyaa yii na ɲcaa ke, yii aha lire ɲáare, li sí n‑pyi yii á. Yii aha kacɛnŋii niɲyahagii pyi Kile á, lire li sí li cyêe na yii ɲyɛ mii cyelempyii. Lire e mii Tuŋi mɛge sí n‑pêe.
Bà mii kyal'à táan na Tuŋi á mɛ, amuni yii kyal'à táan mii á. Yii tɛ̀ɛn mii tàange e. 10 Yii aha a mii toŋi kurigii ɲaare, yii sí n‑kwôro mii tàange e, bà mii à na Tuŋi wuŋi kurigii ɲaara maa ŋkwôro u tàange e mɛ.
11 Mii na mpe puni yu bà funntange ku ɲyɛ mii i ke, kuru si mpyi si yii ɲî mɛ. Lire e yii funntange sí n‑fûnŋɔ. 12 Mii toŋi u ŋge: yii yiye kyaa táan yiy'á, bà yii kyal'à táan mii á mɛ. 13 Mà ma múnaani kan kwùŋ'á ma ceveebii kurugo, tàange sì n‑tòro kuru na mɛ. 14 Nde mii à jwo yii á ke, yii aha a lire pyi, lire e yii sí n‑pyi mii cevee. 15 Mii saha sì raa yii yiri na báarapyii mɛ, ɲaha na yɛ báarapyiŋi sì n‑jà u kàfooŋi karigii puni cè mɛ. Ŋka mii à yii pyi na ceveebii, ɲaha na yɛ kyaa maha kyaa mii à ta na Tuŋi á ke, mii à yii kâla cyire puni na. 16 Yii bà pi à mii cwɔɔnrɔ mà dɛ! Ŋka mii u à yii cwɔɔnrɔ mà pyi tùnntunmii, yii raa báare Kile á, u u mpyi báara ŋgemu tɔ̀ɔnŋi u ɲyɛ u sì n‑kwɔ̀ mɛ. Lire pyiŋkanni na, yii aha kyaa maha kyaa ɲáare mii Tuŋi á ná mii mɛge e ke, u sí lire kan yii á. 17 Nde mii na ɲcaa yii á ke, lire li ɲyɛ yii yiye kyaa táan yiy'á.»
Diɲyɛ sùpyire sí n‑pa dánafeebii tùn
18 «Yii kyaa ká mpɛn diɲyɛ sùpyir'á, yii li cè na mii kyal'à fyânha a pɛn pi á. 19 Yii ná diɲyɛ sùpyire n'a mpyi niŋkin, yii kyaa mpyi na sí n‑táan pi á, ɲaha na yɛ yii mpyi na sí n‑pyi pi á. Ŋka yii saha ɲyɛ pi á mɛ, mii à yii cwɔɔnrɔ pi shwɔhɔl'e. Lire kurugo yii kyal'à pɛn pi á.
20 Jwumpe mii à fyânha a jwo yii á ke, yii funŋke cwo puru na na báarapyiŋi sì n‑jà n‑pêe n‑tòro u ɲùŋufooŋi na mɛ. Ná pìl'à mii kyérege, pìi sí yii kyérege mú. Ná pìl'à ɲɛɛ mii jwumpe na, pìi sí ɲɛɛ yii wumpe na mú. 21 Ɲyɛ cyire karigii puni sí n‑pyi yii na mii mɛge kurugo, ɲaha na yɛ ŋge u à mii tun ke, pi ɲyɛ a uru cè mɛ. 22 Mii n'a mpyi mii ɲyɛ a pa maa jwo ná pi e mɛ, làwwugo mpyi na sì n‑jà n‑cyán pi na mɛ. Ŋka numɛ tashwɔgɔ ɲyɛ pi na mɛ. 23 Mii kyal'à pɛn ŋgemu á ke, mii Tuŋi kyaa mú à pɛn urufol'á. 24 Karigii cyi à sìi sùpya sàha cyi pyi a ɲya mɛ, kàmpyi mii mpyi a cyire pyi a cyêe pi na mɛ, pi kapegigii yoge sàha mpyi na sì n‑jà n‑kwɔ̀n pi na mɛ. Ŋka numɛ, pi mɛ́n'à cyi ɲya ke, lire ná li wuuni mú i, pi à mii ná Tufooŋi kyaa pɛn piy'á. 25 Lire pyiŋkanni na, ɲje yi mpyi a sémɛ pi Kile Jwumpe Semɛŋi i na “Pi à mii kyaa pɛn piy'á ɲùŋɔ baa* Zaburu 35.19; 69.5” ke, yir'à fûnŋɔ.
26 Ɲyɛ Tɛgɛfooŋi mii sí n‑tun yii á, si ɲjîri Tufooŋi yyére ke, uru u ɲyɛ Kile Munaani, li maha sèeŋi yu. L'aha mpa, li sí raa mii kyaa yu sùpyir'á. 27 Yii mú sí raa mii kyaa yu sùpyir'á, ɲaha na yɛ mii ná yii na ɲyɛ siɲcyan fo mii karigii tasiige e.»

*15:25 Zaburu 35.19; 69.5