19
Ɲyɛ Pilati à yi ɲya amuni ke, maa jwo na pi Yesu cû, pi i u bwɔ̀n ná kàsor'e. Ka sòrolashiibii si ŋguro cîn mà pyi saanra ɲùntoŋɔ mà tò u na, maa saanlii vàanntinmbwɔhɔ niɲyɛga le u na. Maa file u na, marii ŋko: «Yahutuubii Saanŋi, wuu à mu shɛ́ɛre!» Maa wá na kantawahigii bwùun u e.
Ka Pilati si núr'a fworo cyíinŋi na, maa sùpyire pyi: «Mii sí yii yaha yii fworo ná u e tafage e, bà yii si mpyi si ɲcè na mii nàha a sàa tìgire cyaga ta u na mɛ.» Ka Yesu si fworo tafage e, ŋgure nìntoŋke ɲyɛ u ɲùŋke na, saanbii vàanntinmbwɔhe sí ɲyɛ u yacige e. Ka Pilati si jwo sùpyir'á: «Nàŋi u ŋge.»
Tèni i Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Kileɲaarebage saɲcwɔnsigibii ɲyiigil'à tɛ̀gɛ Yesu na ke, ka pi i jwo fànha na: «U kwòro cige na! U kwòro cige na!» Ka Pilati si jwo: «Yii yabilimpii pi u cû, yii sà ŋkwòro cige na* «Yii yabilimpii pi u cû, yii sà ŋkwòro cige na»: puru jwumpe e, Pilati mpyi na pi fwɔ́hɔre; u mpyi a sàa li cè na Ɔrɔmu shiinbii ɲyɛ na ɲɛɛg'a kuni kan Yahutuubil'á pi sùpya bò mɛ., mii nàha a sàa tìgire cyaga ta u na mɛ.» Ka Yahutuubii ɲùŋufeebii si Pilati pyi: «Saliyaŋi wà na ɲyɛ wuu á, mà tàanna ná ur'e, u à yaa u bò, ɲaha na yɛ u à jwo uru u ɲyɛ Kile Jyaŋi.»
Pilati à puru lógo ke, ka là si bâra u fyagare na sahaŋki. Ka u u núr'a jyè ná Yesu i bage e, maa u yíbe: «Taa mu à yîri ke?» Ka Yesu si fyâha u na. 10 Ka Pilati si u pyi: «Mu à fyâha mii na la? Mu ɲyɛ a cè na síŋi ɲyɛ mii á mà mu yaha, lire ɲyɛ mɛ mà mu kwòro cige na mà?» 11 Ka Yesu si u pyi: «Kile u à uru síŋi kan mu á niɲjaa. Ná lire bà mɛ, mu mpyi na sì n‑jà kyaa pyi mii na mɛ. Lire e ŋge u à mii cû mà le mu cye e ke, urufoo u kapiin'à pêe mu wuuni na.»
12 Yesu à puru jwo ke, ka Pilati si wá na kaɲuŋɔ caa si Yesu ta ɲjaha. Ŋka Yahutuubii saha mpyi ŋko fànha na: «Mu aha ŋge nàŋi yaha, mu saha sì n‑pyi Ɔrɔmu saanbwɔhe Sezari cevooŋi mɛ. Shin maha shin u à uye pyi saanwa ke, urufoo sí n‑pyi Sezari zàmpɛn.»
13-14 Kuru canŋke nùmpanŋa na mpyi bilereŋkwoŋi kataanni. Canvwuge na, Pilati à puru jwumpe lógo ke, maa Yesu yige cyíinŋi na sahaŋki. Tafabwɔhɔ na mpyi wani, k'à yaa ná kafaayi i, Eburubii shɛɛnre e ku mɛge ɲyɛ: «Gabata». Ka Pilati si ntɛ̀ɛn wani u yukyaala tatɛɛnge e, maa jwo Yahutuubii ɲùŋufeebil'á: «Yii saanŋi u ɲyɛ ŋge!» 15 Ka pi i wá na ŋko fànha na: «Yii u bò! Yii u bò! Yii u kwòro cige na!» Ka Pilati si pi pyi: «Mà yii saanŋi yabiliŋi kwòro cige na la?» Ka Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii si u pyi: «Saanwa ɲyɛ wuu á mà tòro Sezari na mɛ Shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ a Kile cè mɛ, Yahutuubii mpyi na ɲɛɛge urufoo u pyi pire saanŋi mɛ. Lire e ke pi ɲyɛ a sèeŋi jwo mpe jwumpe e mɛ.16 Kàntugo ka Pilati si Yesu yaha pi á pi sà ŋkwòro kworokworocige na.
Yesu à kwòro cige na
(Macwo 27.32-44; Marika 15.21-32; Luka 23.26-43)
Ka sòrolashiibii si Yesu cû a kàre. 17 Maa fworo ná u e kànhe kàntugo, maa u kworokworocige tɛ̀gɛ u yabiliŋi ɲuŋ'i. Ka pi i ŋkàre cyage k'e, pi maha kuru yiri: «Ɲuŋkwɔɔge Cyage» Eburubii shɛɛnre e pi maha ku yiri: «Gɔlikota». 18 Kuru cyage e pi à Yesu kwòro cige na, maa shiin shuunni kwòro ciyi na u taan. Wà mpyi u kàniŋke na, u sanŋi sí ɲyɛ u kàmɛni na. 19 Ka Pilati si pi pyi pi à sémɛrɛ pyi mà dùrugo Yesu kworokworocige na na: «YESU NAZARƐTI KANHE SHINŊI, YAHUTUUBII SAANŊI20  Yahutuu niɲyahara à tire sémɛre kâla, ɲaha kurugo yɛ Yesu takworoge ná kànhe laage mpyi a tɔɔn mɛ. Mà bâra lire na, tire sémɛre mpyi a sémɛ Eburubii ná Ɔrɔmu shiinbii ná Girɛkiibii shɛɛnre e. 21 Ka Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii si ŋkàr'a sà yi jwo Pilati á na u mpyi a yaa u sémɛ: «Yahutuubii Saanŋi» mɛ, u mpyi a yaa u sémɛ na ŋge nàŋ'à jwo na uru u ɲyɛ Yahutuubii Saanŋi. 22 Ka Pilati si pi pyi na nte t'à sémɛ a kwɔ̀ ke, tire ti sí n‑sìi n‑yaha wani.
23 Ɲyɛ sòrolashiibil'à Yesu kwòr'a kwɔ̀ cige na ke, maa u vàanɲyi lwɔ́ a táa tataayi sicyɛɛre, pi shin maha shin à taaga lwɔ́, ka pi i u vàanntinmbwɔhe lwɔ́ mú, kuru na mpyi jwòoŋkuriibaa. 24 Maa jwo piy'á na pi àha kuru vàanntinŋke táa mɛ, na pi ŋkyaanlwooni pyi, ŋge u sí ku ta ke, urufoo sí n‑cè. Jwumpe p'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i ke, lir'à pyi bà puru si mpyi si fûnŋɔ mɛ. L'à sémɛ:
«Pi à mii vàanɲyi táa piye na,
maa ŋkyaanlwooni pyi mii vàanntinmbwɔhe kurugo Zaburu 22.19
Lire nde sòrolashiibil'à pyi.
25 Yesu nuŋi ná u nuŋi sìɲɛɛŋi ná Kilopasi cwoŋi Mariyama ná Mariyama mà yîri Magidala kànhe e, pire mpyi a yyére Yesu kworokworocige taan. 26 Yesu à u nuŋi ɲya, maa u ɲyii cyelempyaŋi ɲya u taan ke, maa jwo nufooŋ'á: «Nàa, mu jyaŋi u ɲyɛ ŋge.» 27 Maa núr'a jwo u cyelempyaŋ'á: «Mu nuŋi u ɲyɛ ŋge.» Mà lwɔ́ kuru canŋke na, ka cyelempyaŋi si u kɛ̂ɛnŋɛ uye yyére.
Yesu kwùŋi kani
(Macwo 27.45-56; Marika 15.33-41; Luka 23.44-49)
28 Lire kàntugo mà Yesu yaha u à cè na karigii pun'à fûnŋɔ, u à jwo: «Byage naha mii na.» U à puru jwo bà Kile Jwumpe Semɛŋi si mpyi si fûnŋɔ mɛ. 29 Lir'à cwooni là ta wani, l'à ɲî lùtanhaga na. Ka sòrolashiibii si sìcogo fyinmɛ kuru lwɔhe e mà dùrugo kàbii na, mà yaha Yesu ɲwɔge taan, lire kàbiini na mpyi izope cige. 30 Yesu à kuru lùtanhage nɛ́ɛnɛ ke, maa jwo: «Numɛ cyi pun'à fûnŋɔ.» Lire kàntugo u à ɲùŋke sôgo maa u múnaani kan Kile á.
Sòrolashiŋi wà à Yesu buwuŋi fûru
31 Ɲyɛ kuru canŋke nùmpanŋa mpyi Yahutuubiicanŋɔŋɔ, kuru mpyi a pêe canŋɔɲyi sanɲyi na. Lire kurugo Yahutuubii ɲùŋufeebii la ɲyɛ a mpyi pi kwôro ciyi na canŋɔŋke e mɛ. Ka pi i ŋkàre Pilati á maa sà u ɲáare na u pire yaha pi sà pi tooyi bwɔ̀n a kyɛɛgɛ, pi i wyɛ̀r'a kwû, pi i pi buwuubii tîrige ciyi na. 32 Ka sòrolashiibii si ŋkàre, mpii shuunniŋi pi mpyi a kwòro Yesu taan ke, ka pi i niɲcyiiŋi tooyi kyɛɛgɛ, maa nta a shɔnwuŋi wuyi kyɛɛgɛ. 33 Pi à nɔ Yesu na ke, mà uru ta u à kwû a kwɔ̀. Lire kurugo pi saha ɲyɛ a uru u tooyi kyɛɛgɛ mɛ. 34 Lire ná li wuuni mú i, sòrolashiŋi wà à Yesu sú a fûru ŋkere na ná tàanbil'e. Ka sìshange ná lwɔhe si ntíi na fwore kuru tafuruge e.
35 Sùpyaŋi u à ɲcyii karigii sémɛ ke, uru yabiliŋi u à cyi ɲya, u jwumpe mú na ɲyɛ sèe. U à cè cɛcɛ na sèeŋi uru na yu, bà yii si mpyi si dá mú mɛ. 36 Ɲyɛ ɲcyii karigii mpyiŋ'à Kile Jwumpe Semɛŋi fûnŋɔ. L'à sémɛ:
«U kaciige kà sì n-kebe mɛ§ Ɛkizodi 12.46; Nɔmburu 9.12; Zaburu 34.21. Yyee maha yyee bilereŋkwoŋi kataanni ká nɔ, Izirayɛli shiinbii mpyi maha mpàbili bò maha mpyi sáraga pi kapegigii yàfaŋi kurugo. Lire mpàbili kaciige kà maha yaa ku kebe mɛ. Yesu u à lire mpàbilini fáa, lire e Kile ɲyɛ a ɲɛɛ Yesu kaciige kà si ŋkebe mɛ.
37 L'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi cyage k'e mú na:
«Ŋge pi à sú a fûru ke, pi sí n‑pa yyahayi le u e si raa wíi* Zakari 12.10
Yesu ntòŋi kani
(Macwo 27.57-61; Marika 15.42-47; Luka 23.50-56)
38 Lire kàntugo Arimati kànhe shinŋi Yusufu à kàre Pilati yyére si Yesu buwuŋi ɲáare u á. Yesu cyelempyaŋi wà u mpyi u wi, ŋka u mpyi na uye ŋwɔhɔni Yahutuubii ɲùŋufeebii yyaha fyagare na. Pilati à ɲɛɛ ke, ka Yusufu si ŋkàr'a sà Yesu buwuŋi lwɔ́. 39 Ɲyɛ Nikodɛmu, ŋge u ná ntêl'a kàre Yesu fye e canŋka numpilage e ke, ka uru si mpa ná miri ná aloyesi sìnmɛ lwɔhe e, pu nùg'à táan, pu s'à wùrugo, pu s'à cúluyi beɲjaaga ná kɛ kwɔ̀. 40 Ka pire shiin shuunniŋi si pi pyi pi à Yesu buwuŋi lwɔ́, maa u le u tòto vàanɲyi i, maa puru sìnmpe nùguntanga wumpe wu u na, bà Yahutuubii maha pi kwùubii bégeli mà jwo pi pi tò mɛ. 41 Cyage e Yesu à kwòro cige na ke, cikɔɔgɔ na mpyi wani, fanŋa nivɔnŋɔ na mpyi kuru cikɔɔge e, bu mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a tò kur'e mà ɲya mɛ. 42 Kuru yàkoŋke ku mpyi Yahutuubii canŋɔŋke zɔ̀nŋɔŋi. Kuru fanŋke laage mú sí ɲyɛ a mpyi a tɔɔn mɛ, lire kurugo ka pi i Yesu buwuŋi le wani.

*19:6 «Yii yabilimpii pi u cû, yii sà ŋkwòro cige na»: puru jwumpe e, Pilati mpyi na pi fwɔ́hɔre; u mpyi a sàa li cè na Ɔrɔmu shiinbii ɲyɛ na ɲɛɛg'a kuni kan Yahutuubil'á pi sùpya bò mɛ.

19:15 Shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ a Kile cè mɛ, Yahutuubii mpyi na ɲɛɛge urufoo u pyi pire saanŋi mɛ. Lire e ke pi ɲyɛ a sèeŋi jwo mpe jwumpe e mɛ.

19:24 Zaburu 22.19

§19:36 Ɛkizodi 12.46; Nɔmburu 9.12; Zaburu 34.21. Yyee maha yyee bilereŋkwoŋi kataanni ká nɔ, Izirayɛli shiinbii mpyi maha mpàbili bò maha mpyi sáraga pi kapegigii yàfaŋi kurugo. Lire mpàbili kaciige kà maha yaa ku kebe mɛ. Yesu u à lire mpàbilini fáa, lire e Kile ɲyɛ a ɲɛɛ Yesu kaciige kà si ŋkebe mɛ.

*19:37 Zakari 12.10