24
Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i
(Macwo 28.1-10; Marika 16.1-8; Yuhana 20.1-10)
Cibilaage canɲcyiige* Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi. ɲyɛ̀kwɔnge na, sìnmpe nùguntanga wumpe ná wusunaŋi pire cyeebii mpyi a yal'a yaha ke, ka pi i yire lwɔ́ na ŋkɛ̀ɛge fanŋke na. Kafaage ku mpyi a tɛ̀g'a fanŋke ɲwɔ tò ke, pi à sà nɔ wani ke, ka pi i sà kuru ta k'à kùuŋkul'a láha fanŋke ɲwɔge na. Ka pi i jyè fanŋke e maa wíi, ŋka pi ɲyɛ a Kafooŋi Yesu buwuŋi ɲya mɛ. Ka li i pi bilibili. Mà pi yaha pur'e, ka pi i mpâl'a nàmii shuunni ɲya pi à vàanvyinweeweere le mà yyére.
Ka pire cyeebii fyagara wuubii si niŋkure sín maa yyahayi cyígile ɲìŋke na. Ka pire nàmpii shuunniŋi si jwo pi á: «Ɲaha na yii ɲyɛ na ɲyii shinŋi caa kwùubii shwɔhɔl'e yɛ? U ɲyɛ naha mɛ. U à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. Jwumpe u mpyi a jwo yii á mà u yaha ná yii e Galile kùluni i ke, yii funŋɔ cwo puru na. U mpyi a jwo na “Fànha ki, Supyaŋi Jyaŋi u le kapimpyiibii cye e, pi i u kwòro cige na. U kwùŋi canmpyitanrewuuni, u sí ɲɛ̀ n‑fworo kwùŋi i.”»
Pi à puru jwo a kwɔ̀ ke, ka cyeebii funɲyi si ɲcwo Yesu jwumpe niɲjwumpe na. Ka pi i yîri fanŋke na maa ŋkàr'a sà yi puni yyaha jwo cyelempyiibii kɛ ná niŋkinŋi ná pi shɛ̀rɛfeebii sanmpii pun'á. 10 Cyeebii pi mpyi a kàre fanŋke na ke, pire pi mpyi: Mariyama u mpyi na yîri Magidala kànhe e ke, uru ná Zhanɛ ná Yakuba nuŋi Mariyama mà bâra cyeebii piibɛrii na. Pire cyeebii pun'à yîri fanŋke na, maa mpa jwumpe ninumpe jwo Yesu tùnntunmpil'á. 11 Ŋka pi mpyi na sɔ̂nŋi na ɲùŋɔ baa jwumɔ cyeebil'à jwo. Pi ɲyɛ a dá pu na mɛ. 12 Lire ná li wuuni mú i, ka Pyɛri si yîri maa fê a kàre fanŋke na, maa sà jâara a wíi ku funŋke e. Lempe kanni baare e, u ɲyɛ a yafyin ɲya mɛ. Ka li i u bilibili, ka u u núr'a kàre pyɛngɛ.
Yesu à uye cyêe u fyèɲwɔhɔshiinbii pìi shuunni na, pi i ŋkɛ̀ɛge Emayusi kànhe e
(Marika 16.12-13)
13 Kuru canŋke ninuge e, Yesu fyèɲwɔhɔshiinbii pìi shuunni mpyi na ŋkɛ̀ɛge kànhe kà na, kuru kànhe mɛge na mpyi Emayusi. Ku ná Zheruzalɛmu kànhe laage mpyi a tòro culumɛtirii kɛ ná shuunni na mɛ. 14 Karigii cyi mpyi a pyi lire tèni i ke, pi mpyi na cyire puni yu piy'á, na ŋkɛ̀ɛge. 15 Mà pi yaha jwumpe na piye shwɔhɔl'e, ka Yesu yabiliŋi si file pi na, maa kuni bínni ná pi e. 16 Pi mpyi na Yesu ɲaa, ŋka l'à pyi mu à jwo yaage kà k'à para pi yyaha na, mà pi pyi pi ɲyɛ a jà a u cè mɛ.
17 Ka Yesu si pi yíbe: «Ɲaha shi yii na yu, na ŋkɛ̀ɛge amɛ yɛ?» Ka pi yyetanha wuubii si yyére. 18 Ŋge mɛge ku mpyi pi e Kilopasi ke, ka uru si jwo: «Karigii cyi à pyi numɛ Zheruzalɛmu i ke, mu kanni baare e, sùpya ɲyɛ a sìi Zheruzalɛmu i cyi cèmbaa mɛ.»
19 Ka Yesu si pi yíbe: «Ɲaha shi k'à pyi yɛ?» Ka pi i u pyi: «Kile tùnntunŋi Yesu u mpyi a yîri Nazarɛti kànhe e, ná Kile mpyi a fànha le u jwumpe ná u kapyiiŋkil'e sùpyire ɲyii na ke, nde l'à u ta ke, lire kɛ! 20 Wuu Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná wuu yyaha yyére shiinbil'à u le cye e, pi à u kwòro cige na a bò. 21 Wuu mpyi na sɔ̂nŋi na uru u sí n‑pa Izirayɛli shiinbii ɲùŋɔ wwû bilere e. Ŋka u à kwû ke, cyi canmpyaa taanre u ɲyɛ ŋge. 22 Wuu kuruŋke e, cyeebii pìl'à pa jwumpe pà jwo wuu á, mpemu p'à sàa wuu bilibili sèe sèl'e ke. Ɲyɛ̀ge na, pi à sôl'a kàre u fanŋke na, 23 maa mpa wuu pyi na pire ɲyɛ a sà u buwuŋi ta wani mɛ, na pir'à Kile mɛ̀lɛkɛɛbii pìi ɲya, ka pire mɛ̀lɛkɛɛbii si yi jwo pir'á na Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. 24 Bà cyeebil'à yi jwo wuu á mɛ, wuu shɛ̀rɛfeebii pìi mú à shà fanŋke na, mà sà yi ta amuni, ŋka pire mú ɲyɛ a u ɲya mɛ.»
25 Ka Yesu si pi pyi: «Yii yákili baafeebii, yii dama ɲyɛ a táan Kile tùnntunmpii jwumpe na mà dɛ! 26 Lire kyaalaŋkanni na, bà Kile Niɲcwɔnrɔŋi mpyi a yaa u kyaala u u nta a jyè Kile sìnampe e mà?»
27 Lire kàntugo mà lwɔ́ Kile tùnntunŋi Musa sémɛbii na, mà sà nɔ fo Kile tùnntunmpii sanmpii puni sémɛbii na, jwumpe p'à sémɛ u kyaa na pire sémɛbil'e ke, ka u u puru yyaha jwo pi á.
28 Kànhe na pi mpyi na ŋkɛ̀ɛge ke, pi à sà nɔ kuru na ke, ka Yesu si uye pyi mu à jwo u ko raa ntùuli s'a ŋkɛ̀ɛge yyaha yyére. 29 Ka pi i u ɲáare na u àha ŋkàre mɛ, na numpilage na ŋko raa wwùu. Ka u u jyè pyɛnge e maa ntɛ̀ɛn wani ná pi e. 30 Tèni i pi à pa ŋkwûulo s'a lyî ke, ka u u bwúuruŋi lwɔ́, maa fwù kan Kile á, maa u kwɔ̀n kwɔ̀n a kan pi á. 31 Lir'à pyi ke, ka pi yákilibii si múgo, ka pi i ɲcè na Yesu wi. Lire kàntugo ka u u mpâl'a pînni pi na.
32 Ka pi i wá na yi yu piy'á na: «Tèni i u mpyi na Kile Jwumpe Semɛŋi yyaha yu wuu á kuni na ke, wuu funɲyi mpyi a táan sèe sèl'e dɛ!» 33 Ka pi i ntíl'a yîri, maa núr'a kàre Zheruzalɛmu kànhe e, mà sà cyelempyiibii sanmpii kɛ ná niŋkinŋi ná pi shɛ̀rɛfeebii ta pi à bínni. 34 Ka pire cyelempyiibii si jwo pi á na Kafooŋi Yesu à ɲɛ̀ nàkaana baa, na Simɔ yabiliŋ'à u ɲya!
35 Ɲyɛ nde l'à mpii shiin shuunniŋi ta mà pi niŋkaribii yaha ke, ná pyiŋkanni na pi à Yesu cè, tèni i u à bwúuruŋi kwɔ̀n kwɔ̀n mà kan pi á ke, ka pi i yire puni yyaha jwo.
Yesu à uye cyêe u cyelempyiibii na
(Macwo 28.16-20; Marika 16.14-18; Yuhana 20.19-23; Kapyiiŋkii 1.6-8)
36 Mà cyelempyiibii yaha puru jwumpe na, ka pi i mpâl'a Yesu niɲjyereŋi ɲya piye shwɔhɔl'e. Ka u u jwo: «Kile u yyeɲiŋke kan yii á.» 37 Ka pi i fyá fo mà tatɛɛngɛ fô piye na, ɲaha na yɛ pi mpyi na sɔ̂nŋi na buŋi wà fwɔ̀ɔngɔ pir'à ɲya. 38 Ka Yesu si pi pyi: «Ɲaha na yii ɲyɛ na fyáge bɛ? Ɲaha k'à nte sɔ̀nŋɔre shiŋi tîrige yii funŋ'i yɛ? 39 Yii na kantahigii ná na tooyi wíi, yii i ɲcè na mii wi. Yii bwɔ̀n na na a wíi, bufwɔɔngɔ ɲyɛ na mpyi ná cyere ná kaciiy'i mii fiige mɛ.» 40 Mà u yaha puru jwumpe na, u à u kantahigii ná u tooyi cyêe pi na.
41 Pi mpyi a dá Yesu ɲɛ̀ŋi na mɛ, ɲaha na yɛ u ɲɛ̀ŋi mpyi a pi funɲyi táan fo mà pi bilibili. Ka Yesu si pi yíbe: «Yalyige na wá naha yii á la?» 42 Ka pi i fyafwɔgɔ kan u á. 43 Ka u u ku shwɔ a kyà pi ɲyii na. 44 Maa jwo: «Tèni i mii mpyi ná yii e ke, mii à yi jwo yii á na yaaga maha yaaga k'à sémɛ mii kyaa na MusaSaliyaŋi ná Kile tùnntunmpii sanmpii sémɛbii ná Zaburu sémɛŋi i ke, cyire pun'à yaa cyi tòro cyi jwuŋkanni na.»
45 Ɲyɛ u à yire jwo ke, maa pi yákilibii múgo, bà pi si mpyi si Kile Jwumpe Semɛŋi ɲwɔhe cè mɛ. 46 Maa núr'à jwo pi á: «L'à sémɛ amuni na Kile Niɲcwɔnrɔŋi sí n‑kyérege n‑bò, ŋka u kwùŋi canntanrawoge u sí ɲɛ̀. 47 Na mà lwɔ́ Zheruzalɛmu kànhe na, Jwumpe Nintanmpe sí n‑jwo u mɛge na supyishiŋi pun'á, na pi pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ pi i láha kapegigii na, bà Kile si mpyi si cyi yàfa pi na mɛ. 48 Ɲyɛ kyaa maha kyaa mii à pyi ke, yii à cyire puni ɲya tapyige e, yii a cyi yu yii a mâre. 49 Yii tɛ̀ɛn Zheruzalɛmu i, mii Tuŋi Kile à sífente ntemu ɲwɔmɛɛ lwɔ́ ke, fo mii aha tire tîrige yii ɲuŋ'i tèni ndemu i ke.»
Yesu à kò a dùgo nìɲyiŋi na
(Marika 16.19-20; Kapyiiŋkii 1.9-11)
50 Lire kàntugo ka Yesu si ŋkàre ná u cyelempyiibil'e Bɛtani kànhe taan. Pi à sà nɔ wani ke, ka u u u cyeyi yîrige, maa jwó le pi á. 51 Mà u yaha u u dùbabii leni pi á, u à kò a yîri pi shwɔhɔl'e mà kàre nìɲyiŋi na. 52 Ka cyelempyiibii si wá na u kêre. Pi à kwɔ̀ ke, ka pi funntanga wuubii si núr'a kàre Zheruzalɛmu kànhe e.
53 Canŋa maha canŋa pi mpyi maha piye bínnini Kileɲaarebage e, marii Kile kêre.

*24:1 Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi.