28
Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i
(Marika 16.1-8; Luka 24.1-12; Yuhana 20.1-10)
Ɲyɛ canŋɔŋk'à tòro ke, cibilaage canɲcyiige* Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi. ɲyɛ̀sɔɔge na, Magidala Mariyama ná Mariyamaŋi sanŋ'à pa mpa fanŋke wíi. Ka ɲìŋke si mpâl'a cyɛ̂ɛnnɛ sèe sèl'e. Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà mpyi a yîri nìɲyiŋi na, maa ntîg'a pa kafaabwɔhe kùuŋkul'a láha a yaha ŋkere na, maa ntɛ̀ɛn ku na. U mpyi na ɲî kileɲini bɛ̀ɛnmpe fiige, u vàanɲyi mú s'à fíniŋɛ weewee. Ka saɲcwɔnsigibii si fyá na ɲcyɛ̂ɛnni, fo mà sà ɲcírige.
Ka mɛ̀lɛkɛŋi si jwo cyeebil'á: «Yii àha raa fyáge mɛ. Yesu pi à kwòro cige na ke, mii à li cè na uru yii na ɲcaa. U ɲyɛ naha mɛ, u à ɲɛ̀ bà u mpyi a yi jwo mɛ! Yii u buwuŋi tasinnage wíi! Numɛ, yii a sì fwɔfwɔ, yii i sà yi jwo u cyelempyiibil'á na “U à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i. U à kàr'a sà yii sige Galile kùluni i. Yii sí sà u ɲya wani.” Yire yi mpyi mii á, mii u jwo yii á.»
Ka pi fyagara wuubii ná funntanga wuubii si fê a yîri fanŋke na, na fî na ŋkɛ̀ɛge fwɔfwɔ si sà yi jwo Yesu cyelempyiibil'á. Ka Yesu si mpâl'a pi ɲùŋɔ bɛ̂ mà pi yaha kuni na, maa pi shɛ́ɛre. Ka pi i file u na, maa niŋkure sín, maa u cû tooyi na, maa u pêe. 10 Ka Yesu si jwo: «Yii àha raa fyáge mɛ. Yii a sì, yii sà mii cìnmpyiibii pyi na pi a sì Galile kùluni i. Wani pi sí sà mii ɲya.»
Sòrolashiibii ná sáragawwuubii kafinare kani
11 Mà cyeebii yaha kuni na, sòrolashiibii pi mpyi na fanŋke kàanmucaa ke, ka pire pìi si jyè kànhe e, mà sà yi puni yyaha jwo Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebil'á. 12 Ka sáragawwuubii ɲùŋufeebii si wwɔ̀ ná Yahutuubii kacwɔnribil'e, maa jwo a bɛ̂ li na, maa wyɛ́rɛɲyahaga kan sòrolashiibil'á, 13 maa jwo: «Yii a yi yu yii a ntùuli na u cyelempyiibil'à pa numpilage e, mà pa u buwuŋi yû, mà yii yaha ŋɔɔmpe na. 14 Fànhafooŋi ká yire lógo, wuu sí n‑jà yi cwɔɔnrɔ ná u e, bà yii si mpyi si shwɔ kyaage na mɛ.» 15 Ka pi i wyɛ́rɛŋi lwɔ́, maa li pyi bà pi à yi jwo pi á mɛ. Ka puru jwumpe si ɲcaala Yahutuubii shwɔhɔl'e fo mà pa nɔ niɲjaa na.
Yii sà supyishiŋi puni pyi mii cyelempyii
(Marika 16.14-18; Luka 24.36-49; Yuhana 20.19-23; Kapyiiŋkii 1.6-8)
16 Ka cyelempyiibii kɛ ná niŋkinŋi si ŋkàre Galile kùluni i. Yesu mpyi a ɲàŋke ŋkemu kyaa jwo pi á ke, ka pi i sà dùgo kuru na, mà u ta wani. 17 Pi à sà u ɲya ke, maa u pêe, ŋka pi pìi funyɔ mpyi na pi kyáali. 18 Ka Yesu si file pi na, maa pi pyi: «Nìɲyiŋi ná ɲìŋke síŋi pun'à kan mii á. 19 Lire e yii a sì yii sà supyishiŋi puni pyi mii cyelempyii, yii s'a pi batizeli Tufooŋi ná Jyafooŋi ná Kile Munaani mɛge na, 20 yii raa pi taanni karigii puni mii à jwo a waha yii á ke, cyire na. Mii na ɲyɛ ná yii e canŋa maha canŋa fo si sà nɔ diɲyɛŋi tèekwooni na.»

*28:1 Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi.