16
Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i
(Macwo 28.1-8; Luka 24.1-12; Yuhana 20.1-10)
Ɲyɛ canŋɔŋk'à tòro ke, Magidala Mariyama ná Yakuba nuŋi Mariyama ná Salomɛ, ka pire mú taanre si ŋkàr'a sà sìnmɛ nùguntanga wumɔ shwɔ si ntɛ̀gɛ Yesu buwuŋi tìri. L'à pyi cibilaage canɲcyiige* Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi. ɲyɛ̀sɔɔge na. Tèni i pi à nɔ kafaage fanŋke na ke, canŋa ɲyiini mpyi na fwore. Pi niŋkaribii mpyi na ŋko piy'á: «Jofoo u sí n‑pa kafaabwɔhe kùuŋkuu n‑láha wuu á fanŋke ɲwɔge na yɛ?» Pi à ta naha pi ɲyiigii yîrige ke, ka pi i kafaabwɔhe ta k'à kùuŋkul'a lwɔ́ fanŋke ɲwɔge na. Pi à nɔ wani ke, maa jyè fanŋke e, mà nàɲjiiwe ɲya u à vàanvyinge le, mà tɛ̀ɛn kàniŋke na, ka cyeebii si fyá sèl'e. Ka nàɲjiiŋi si pi pyi: «Yii àha vyá mɛ. Nazarɛti Yesu pi à kwòro cige na ke, uru yii na ɲcaa la? U à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, u ɲyɛ naha mɛ. Yii u buwuŋi tasinnage wíi. Yii sà yi jwo Pyɛri ná cyelempyiibii sanmpil'á “U à kàr'a sà yii sige Galile kùluni i. Yii sí sà u ɲya wani, bà u à fyânha a yi jwo a yaha mɛ.”» Ɲyɛ ka cyeebii si fê a fworo fanŋke e. Pi puni mpyi a fyá fo na ɲcyɛ̂ɛnni. Li funmpɛɛnr'à pi pyi pi ɲyɛ a ɲɛn'a yaaga jwo sùpya á mɛ.
Mpiimu na Yesu à uye cyêe ke
(Macwo 28.9-10, 16-20; Luka 24.13-49; Yuhana 20.11-23; Kapyiiŋkii 1.6-8)
[ Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i cibilaage canɲcyiige ɲyɛ̀sɔɔge na ke, Magidala Mariyama na u à fyânha a uye cyêe, ŋge e Yesu à jínabii baashuunniŋi kɔ̀r'a yige ke. 10 Ka uru ceeŋi si ŋkàr'a sà yi jwo Yesu fyèɲwɔhɔshiinbil'á. Pi mpyi a tɛ̀ɛn yyetanhare e, marii myahigii súu. 11 Ŋka tèni i pi a lógo na Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, na u wá ɲyii na, na Mariyama à u ɲya ke, pi ɲyɛ a sàa dá mɛ.
12 Lire kàntugo Yesu à uye kɛ̂ɛnŋ'a cyêe u fyèɲwɔhɔshiinbii pìi shuunni na mà pi yaha pi i ŋkɛ̀ɛge sige e. 13 Ka pire si núr'a pa yi jwo pi sanmpil'á, ŋka pire mú saha ɲyɛ a dá mɛ.
14 Kàsanrage na, Yesu à uye cyêe u cyelempyiibii kɛ ná niŋkinŋi na mà pi yaha pi i lyî. U à pi faha pi dánabaare na, ɲaha na yɛ mpii pi à u ɲya u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, maa mpyi ɲyii na ke, u cyelempyiibii ɲyɛ a ɲɛn'a dá pire jwumpe na mɛ. 15 Puru ɲwɔhɔ na, ka Yesu si pi pyi: «Yii a sì diɲyɛŋi ɲùɲyi puni na, yii s'a Jwumpe Nintanmpe yu sùpyire pun'á. 16 Ŋgemu ká dá pu na, maa batize ke, urufoo sí nùmpanŋa ta, ŋka shin maha shin u à pu lógo, maa mpyi u ɲyɛ a dá pu na mɛ, Kile sí urufoo tùn. 17 Mpii pi à dá mii na ke, pire sí raa kakyanhala karigii ɲcyiimu pyi ke, cyire cyi ɲyɛ: pi sí raa jínabii kɔ̀re, pi sí raa yu shɛɛnre tabɛr'e, 18 pi sí raa wwòobii cwôre, ŋka pi sì raa yaage pyi pi na mɛ. Pi mɛ́ɛ ká bàha bya, ku sì n‑jà kapii pyi pi na mɛ. Pi sí raa cyeyi tare yampii na, s'a Kile ɲáare pi na pi raa ɲcùuŋi.»
Yesu à kò a dùgo nìɲyiŋi na
(Luka 24.50-53; Kapyiiŋkii 1.9-11)
19 Kafooŋi Yesu à puru jwumpe puni jwo a kwɔ̀ ke, ka Kile si u kò a dùrugo nìɲyiŋi na, ka u u sà ntɛ̀ɛn Kile kàniŋɛ cyɛge na.
20 Ɲyɛ ka u cyelempyiibii si ŋkàr'a sà a Jwumpe Nintanmpe yu cyeyi puni i. Kafooŋi mpyi maha pi tɛ̀re báaraŋi puni i, kakyanhala karigii pi mpyi maha mpyi Yesu mɛge na ke, cyire mpyi maha fànha kaan pi jwump'á, mà li cyêe na sèe wi.]

*16:2 Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi.