2
Yii yiye tîrige Yesu Kirisita fiige
Ɲyɛ ná Kirisita à wuu tɛ̀gɛ wuu u màban leni wuye e, maa wuu zòmpyaagii taali tàange cye kurugo, maa wuu pyi wuu à wwɔ̀ Kile Munaani cye kurugo, maa wuu tɛ̀gɛ wuu à pyi ɲùɲaarafee ná ɲùmpiŋɛfee, lire e ke, yii yii sɔ̀nŋɔre pyi niŋkin, yii yiye kyaa táan yiy'á, yii bɛ̂ yii i mpyi niŋkin. Lire ká mpyi, mii funntange sí n‑fûnŋɔ. Yii àha raa yii karigii pyi ná yiɲcyɛge e s'a yiye cyêre mɛ, ŋka yii yiye tîrige, yii yiye yaha pi sanmpii kàntugo. Yii àha raa karigii pyi yii yabilimpii tɔ̀ɔnŋi kanni kurugo mɛ, ŋka yii a cyi pyi pi sanmpii tɔ̀ɔnŋi kurugo mú.
Yii sɔ̀nŋɔŋkann'à yaa li pyi Yesu Kirisita wuuni fiige:
U ná Kile na ɲyɛ niŋkin,
ŋka u ɲyɛ a li lwɔ́ uye funŋ'i si fère sín kuru tayyérege na mɛ.
U à ɲɛn'a uye tîrige, maa mpa mpyi sùpya, maa mpyi biliwe fiige.
Puru funŋke e
u à ɲɛn'a uye tîrige,
maa Kile ɲwɔmɛɛni cû fo mà sà nɔ kwùŋi na,
kworokworocige ɲuŋ'i u à kwû bá!
Lire kurugo Kile à u dùrugo sèe sèl'e,
mɛge k'à fànha tò mɛyi puni na ke, maa kuru le u na,
10 bà nìɲyiŋi yaayi ná ɲìŋke wuyi ná ɲìŋke ɲwɔhɔ wuyi puni
si mpyi s'a niŋkure sínni Yesu mɛge na
s'a u pêre,
11 si ntɛ̀ɛn li taan na
Yesu Kirisita u ɲyɛ Kafooŋi mɛ.
Lire sí pèente taha Tufooŋi Kile na.
12 Lire e ke mii ntàannamacinmpyiibii, pyiŋkanni na yii à mii ɲwɔmɛɛni cû mà mii yaha yii shwɔhɔl'e ke, mii mɛ́ɛ ɲyɛ mii ɲyɛ yii shwɔhɔl'e mɛ, yii là bâra tire ɲwɔmɛɛcunte na. Kile à yii shwɔ báaraŋi ŋgemu mɛɛ na ke, yii a uru pyi yiye ntìrigeŋi funŋke e, yii i pèenɛ taha u na. 13 Ɲaha na yɛ Kile yabiliŋi u à fànhe kan yii á maa uru báaraŋi mpyiŋi lage le yii e, bà u ɲyii wuuni si mpyi s'a mpyi mɛ.
14 Yii a yii karigii puni pyi jwuɲyahama ná nàkaana baa, 15 bà yii si mpyi si ntíi si mpyi tìgire cyaga baa, si mpyi Kile pyìi, wà sì tajwugo ta mpiimu na, diɲyɛŋi sùpyire nimpeere shwɔhɔl'e mɛ. Yii bɛ̀ɛnmp'à yaa p'a ɲî tire shwɔhɔl'e mu à jwo wɔrii. 16 Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na shìŋi niŋkwombaaŋi kaan ke, yii raa puru yu pi á. Lire ká mpyi, Kirisita cannuruge, yii sí mii pyi mii u ɲùɲjirire ta. Lire sí li cyêe na báaraŋi niŋgaŋi mii à pyi ke, uru ɲyɛ a pyi ɲùŋɔ baa mɛ.
17 Yii li cè na uru báaraŋi mii ɲyɛ na mpyi yii dániyaŋi kurugo ke, mii sìshange mɛ́ɛ ká mpyi na sí n‑wu sáraga fiige uru tooy'e, lire sí n‑táan mii i, mii sí n‑pyi funntange e ná yii puni i. 18 Yii pyi kuru funntange e ná mii i mú.
Báaraŋi Timɔti ná Epaforoditi à pyi ke
19 Kafooŋi Yesu ká ɲɛɛ, li saha sì mɔ mɛ, mii sí Timɔti tun yii á, u u sà màban le yii e, u u yii yìriŋkanni cè u pa jwo na á, lire sí màban le mii i. 20 Ɲaha kurugo yɛ uru kanni baare e, sùpya ɲyɛ naha ŋgemu u na sɔ̂nŋi yii kyaa na mii fiige mɛ. Sèeŋi na, u na sɔ̂nŋi yii kyaa na. 21 Pi sanmpii puni na ŋkɔ̀re piy'á. Yesu Kirisita á, bà pi ɲyɛ na ŋkɔ̀re mɛ. 22 Ŋka Timɔti wi ke, yii à li cè na u à li cyêe na u na ɲyɛ báarapyi niɲcɛnŋɛ. U à mii tɛ̀gɛ Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi na, bà pyà maha u tu tɛ̀gɛ báara na mɛ. 23 Lire kurugo mii karigii sí n‑cwɔɔnrɔ n‑yaha cyage ŋkemu i ke, mii aha bú kuru cè, mii sí n‑tíi u tun wani yii yyére. 24 Mii mú s'à tɛ̀ɛn ná l'e, Kafooŋi ká ɲɛɛ, li saha sì mɔ mɛ, mii yabiliŋi sí n‑sà n‑fworo yii na.
25 Mii cìnmpworoŋi ná mii báarapyiɲɛɛŋi Epaforoditi wi ke, u à mii tɛ̀gɛ zhìleni na Kile Jwumpe yyaha yyére zhèŋi kurugo. Yaayi kani li mpyi mii na ke, yii à u tun ná yire e naha mii yyére. Numɛ mii à li lwɔ́ naye e si u núruŋɔ ntùugo wani yii yyére. 26 Ɲaha kurugo yɛ u la mpyi a sìi si sà fworo yii puni na. Tèni i u à lógo na yii à uru yampe kyaa cè ke, li mpyi a waha u na. 27 Sèeŋi na, u mpyi a yà fo na ŋko raa ŋkwûu. Ŋka Kile à ɲùɲaara ta u na. U kanni na bà Kile à ɲùɲaare ta mɛ, u à ɲùɲaara ta mii na mú, bà li si mpyi yyetanhare tà hà ŋkwɔ̀ mbâra mii yyetanhare na mɛ. 28 Lire kurugo mii à wyɛ̀rɛ na ŋko si u tùugo yii yyére, bà li si mpyi yii aha núr'a u ɲya, li i yii funɲyi táan, là si fworo mii funmpɛɛnre e mɛ.
29 Lire e ke u aha bú nɔ wani yii yyére, yii i u ɲùŋɔ bɛ̂ ná funntange e Kafooŋi Yesu wwoɲɛɛge kurugo. Yii à yaa yii a pèente tare nte sùpyire shiŋi na. 30 Ɲaha kurugo yɛ Kirisita báaraŋi kurugo, u mpyi na ŋko si mpɔ̂ɔn u múnaani i. Kàmpyi yii mpyi naha mii taan, báaraŋi yii mpyi na sí raa mpyi mii á ke, u à uye kan ur'á fo na ŋko si mpɔ̂ɔn u múnaani i.