Kacyeeŋkii sémɛŋi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè sémɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Azi kùluni pi maha mpyi numɛ Turiki ke, Yesu tùnntunŋi Yuhana u à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun lire dánafeebii kuruɲyi baashuunniŋ'á. Lire tèni i, Ɔrɔmu saanbwɔhe mpyi na dánafeebii kyérege. Lire funŋke e, pi à Yuhana cû mà le kàsuŋi i Patimɔsi i, lwɔh'à kuru cyage kwûulo. Mà Yuhana yaha wani, Kafooŋi Yesu Kirisita à uye cyêe u na maa nìɲyiŋi yaayi ná yaayi nimpayi cyêe u na, maa u pyi na nde u à ɲya ke, na u lire sémɛ. Ŋge sémɛŋi i Yuhana à li cyêe na ɲcyɛ̀rɛ Yesu sí n‑pa si u wuubii shwɔ, si u zàmpɛɛnbii shi bò. Puru jwumpe cye kurugo, u à dánafeebii fɔ̀ɔnŋɔ, maa màban le pi e, bà pi si mpyi si piye pwɔ Kile kuni i yyefuge tèni i mɛ.
Kuni niɲcyiini i, pyiŋkanni na Yesu à uye cyêe Yuhana na ke, u à lire jwo. Jwumɔ tatɛɛnyɛ baashuunni yi ɲyɛ ŋge sémɛŋi funŋke e, yire tatɛɛnyi puni niŋkin niŋkinŋi sí n‑jà n‑táa tataaya baashuunni shuunni.
Jwumpe tatɛɛnyi nimbwoyi baashuunniŋi u ɲyɛ:
Lɛtɛribii baashuunniŋi u à tùugo Azi kùluni dánafeebii kuruɲy'á ke (2--3).
Fyèebii baashuunniŋi kani (4.1--8.6).
Mpuruyi baashuunniŋi kani (8.7--11.19).
Kabwɔhigii kani (12--15).
Kile lùyirini ŋkunahigii baashuunniŋi kani (16).
Kapyaagii cyi à yyaha tíi ná Babilɔnni kànhe e ke (17.1--19.10).
Kacyeeŋkii nizanŋkii mà yyaha tíi ná tèrigii nizanŋkii ná Zheruzalɛmu nivɔnŋi kani i (19.11--22.5).
Sémɛŋi takwɔɔre e, Yesu à ɲwɔmɛɛ lwɔ́, u à jwo «Ɲcyɛ̀rɛ, mii sí n‑pa.»
1
Sémɛŋi tasiige
Yesu Kirisita à karigii nimpaaŋkii ɲcyiimu ɲya ke, cyire cyi ɲyɛ ŋge sémɛŋi i. Kile u à cyire karigii cyêe u na, u cyêe u báarapyiibii na na ɲcyɛ̀rɛ cyi sí n-pyi. Yesu à u mɛ̀lɛkɛŋi tun u pa cyire karigii cyêe u báarapyiŋi Yuhana na. Kile à karigii ɲcyiimu kyaa jwo, ka Yesu Kirisita si cyi sèeŋi cyêe Yuhana na, ka u u cyi puni ɲya ke, Yuhana à cyire puni sémɛ. Ŋgemu ká ŋge sémɛŋi kâla sùpyir'á, ka mpiimu si u funŋɔ jwumpe lógo karigii nimpaaŋkii kyaa na, maa pu kurigii ɲáare ke, pirefee wuun'à ɲwɔ, ɲaha na yɛ ŋge sémɛŋi karigii tèepyiin'à byanhara.
Dánafeebii kuruɲyi baashuunniŋi* Yahutuubil'á, baashuunniŋi maha jwo a wà yaaga na ŋkemu k'à fûnŋɔ ke. Naha ŋke cyage e, baashuunniŋ'à jwo a wà Azi kùluni dánafeebii kuruɲyi puni na. yi ɲyɛ Azi kùluni i ke, mii Yuhana u à ŋge sémɛŋi sémɛ si ntun yir'á. Kileŋi u ɲyɛ, ná u mpyi, ná u sí n‑pa ke, uru u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á. Múnahigii baashuunniŋi cyi ɲyɛ u saanre yatɛɛnŋke yyaha yyére ke, cyire mú cyi ɲwɔ yii na, cyi i yyeɲiŋke kan yii á. Yesu Kirisita u à Kile jwumpe jwo ná ɲwɔmɛɛfente e, maa mpyi shincyiiŋi mà ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i ná uru u ɲyɛ ɲìŋke saanbii ɲùŋufooŋi ke, uru mú u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á.
Uru u à wuu kyaa táan uy'á maa wuu ɲùŋɔ wwû wuu kapegigil'e, u sìshange ŋguŋi cye kurugo, maa wuu le u Saanre e, maa wuu pyi sáragawwuu, bà wuu si mpyi s'a báare u Tuŋi Kile á mɛ. Pèente ná fànhe na ɲyɛ u á tèrigii puni i, fo tèekwombaa. Amiina!
Yii li cè, u sí n‑pa ɲahaɲyi i! Sùpyire puni sí u ɲya, ali mpii pi à u fúrugo ke, pire mú sí u ɲya. Ɲìŋke supyishiŋi puni sí mɛɛ sú u kurugo. Amuni li sí n‑pyi. Amiina.
Kafooŋi Kile à jwo: «Mii u ɲyɛ Alifa ná Omega--tasiige ná takwɔge. Mii u ɲyɛ, mii u mpyi, mii sí n‑pa, Siŋi Punifoo.»
Yesu Kirisita à uye cyêe Yuhana na
Mii Yuhana u ɲyɛ yii cìnmpworoŋi ke, mii ná yii pi ɲyɛ Kile saanre shiinbii, maa wuye shiile yyefuge e Yesu wwoɲɛɛge kurugo ke, Kile jwumpe ná Yesu kani ɲjwuŋ'à pi pyi pi à mii cû a kàre Patimɔsi i Kìribilere li ɲyɛ li li suumpe lwɔhe niŋke e.. 10 Kafooŋi pèente canŋke, ka Kile Munaani si mii yige na lyempe e, ka mii i mɛjwuu nimbwoo lógo naye kàntugo mu à jwo mpurugo mɛɛ. 11 L'à jwo: «Nde mu ɲyɛ na ɲaa ke, lire sém'a tùugo dánafeebii kuruɲyi baashuunniŋ'á ɲje kànyi na: Efese ná Simirina ná Pɛrigamu ná Cyatiri ná Saridɛsi ná Filadɛlifi ná Lawodisi.»
12 Ka mii i yyaha kɛ̂ɛnŋɛ si ɲcè shinŋi u ɲyɛ na yu ná mii i ke. Mii à yyaha kɛ̂ɛnŋɛ ke, ka mii i sɛɛnŋi fùkinahii baashuunni ɲya, 13 maa yaage kà ɲya fùkinabii shwɔhɔl'e mu à jwo sùpya. Vàanntinmbwɔhɔ mpyi u à le, kuru mpyi na u taa fo u nintakuruyi na, sɛɛn vàanmɛɛgɛ s'à tɛ̀g'a u mâhana u ntùŋke e. 14 U ɲùŋke mpyi a fíniŋɛ weewee, ɲyiigii sí i ɲî mu à jwo na. 15 U tooyi mpyi na ɲî mu à jwo dàɲyɛ tɔɔnnɔ pi à le a fwɔ̀ nage e, u mɛjwuuni sí ɲyɛ mu à jwo lufoomɔ tùnmɔ. 16 Wɔrii baashuunni mpyi u kàniŋɛ cyɛge e. Ɲwɔyɔ shuunni kàshikwɔnŋwɔtanga mpyi na fwore u ɲwɔge e. U yyahe mpyi na ɲî bà canŋke maha mpyi canvwuge na mɛ.
17 Mii à u ɲya ke, maa ɲcwo u fere e, mu à jwo mii à kwû. Ka u u u kàniŋɛ cyɛge taha mii na, maa jwo: «Mà hà raa fyáge mɛ, mii u ɲyɛ niɲcyiiŋi ná nizanŋi. 18 Mii ɲyii wu u ɲyɛ. Mii mpyi a kwû, ŋka numɛ mii ɲyɛ ɲyii na fo tèekwombaa. Kwùŋi ná ɲìŋke ɲwɔhɔ shiinbii cyage tirikyaanni na ɲyɛ mii cye e. 19 Ɲyɛ karigii cyi ɲyɛ na mpyi numɛ, ná ɲcyii cyi sí n‑pa n‑pyi ke, cyire puni mu à ɲya ke, cyi sémɛ. 20 Wɔrigii baashuunniŋi mu à ɲya mii kàniŋɛ cyɛge e, ná sɛɛnŋi fùkinabii baashuunniŋi mu à ɲya ke, cyire karigii ɲwɔhe k'à ŋwɔhɔ ke, kuru ku ɲyɛ ŋke: wɔrigii baashuunniŋi cyi ɲyɛ dánafeebii kuruɲyi baashuunniŋi yyaha yyére shiinbii Pìi maha jwo: «dánafeebii kuruɲyi baashuunniŋi mɛ̀lɛkɛɛbii».. Fùkinabii pi ɲyɛ yire kuruɲyi baashuunniŋi.

*1:4 Yahutuubil'á, baashuunniŋi maha jwo a wà yaaga na ŋkemu k'à fûnŋɔ ke. Naha ŋke cyage e, baashuunniŋ'à jwo a wà Azi kùluni dánafeebii kuruɲyi puni na.

1:9 Kìribilere li ɲyɛ li li suumpe lwɔhe niŋke e.

1:20 Pìi maha jwo: «dánafeebii kuruɲyi baashuunniŋi mɛ̀lɛkɛɛbii».