3
Sùpyaŋi wà tufiige ɲyɛ à tíi mɛ
Ɲyɛ l'aha nta amuni, ɲaha k'à Yahutuŋi wwû supyishiŋi sanŋi i yɛ? Kaɲwɔɔ na ɲyɛ ŋkwɔ̀nŋi na bɛ? Kaɲwɔɔ nimbwoo na ɲyɛ u na kàmpanɲyi puni na! Yahutuubil'á Kile à fyânha a u Jwumpe kan. Ɲyɛ ná Yahutuubii pìi sí ɲyɛ a pyi ɲwɔmɛɛ niŋkinfee mɛ, lire sí Kile pyi u yîri u ɲwɔmɛɛni ɲuŋ'i la? Sèeŋi na, lire sì n‑pyi mɛ. Wuu à yaa wuu li cè na Kile na sèeŋi yu, sùpyire puni sí ɲyɛ kafinivinimii bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i mɛ, na:
«Kile, sùpyir'à yaa ti li cè na mu jwump'à tíi.
Pi aha mu cɛ̂ɛgɛ, mu à yaa mu u ta tàngafoo* Zaburu 51.6
Ŋka kapegigii wuu ɲyɛ na mpyi ke, cyire ká li cyêe na Kile à tíi, ɲaha saha yɛ? Kile lùuni ká yîri wuu taan, tá wuu à yaa wuu jwo na u ɲyɛ a tíi mɛ? (Naha mii na yu funŋɔ baa shin fiige.) Kaɲɛɛ bà mɛ! Kampyi Kile mpyi a tíi mɛ, di u mpyi na sí diɲyɛŋi sùpyire kapegigii fwooni tò pi na n‑jwo yɛ?
Ɲyɛ pìi mú sí n‑jà n‑jwo: «Mii kafinare cye kurugo, Kile sèeŋi ká fwor'a yyére u pèente kurugo, lire e, ta mii saha à yaa mii i ɲcû mu à jwo kapimpyiŋɛ?» Ɲyɛ pìi ká a puru yu, ɲaha na wuu àha n‑jwo na: «Wuu à kapegigii pyi, kacɛnŋkii si nta a fworo cyi e mà yɛ»? Pìi na mii cɛ̂ɛge na mii à yire jwo. Pire sì n‑sìi n‑shwɔ Kile yoge na mɛ.
Di yi ɲyɛ yɛ? Wuu Yahutuubil'à pwɔ́rɔ sùpyire sannte na la? Mà byanhara bá la! Mii à fyânha a li cyêe, Yahutuubii bâra supyishiŋi sanŋi na, pi puni na ɲyɛ kapegigii tugure ɲwɔh'i, 10 bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
«Sùpyaŋi wà tufiige ɲyɛ a tíi mɛ, ali shin niŋkin!
11 Wà ɲyɛ a sìi yákilifoo mɛ,
wà ɲyɛ na Kile caa mɛ!
12 Pi pun'à kuni niɲcɛnni yaha,
pi pun'à pyi kaɲwɔɔ baa.
Wà ɲyɛ na kacɛnnɛ pyi mɛ,
ali shin niŋkin Zaburu 14.1-3; 53.2-4; Ekileziyasi 7.20!
13 Pi ŋkɔ̀ɔnyi na ɲyɛ mu à jwo fanmugoɲahaga.
Pi maha pi ɲjirigii tɛ̀gɛ na pi sanmpii wuruge Zaburu 5.10.
Pi ɲwɔshɛɛnr'à pi mu à jwo màcwɔn shɔnrɔ§ Zaburu 140.4.
14 Laŋaŋke jwumpe ná jwumpimpe kanni pu maha fwore pi ɲwɔyi i* Zaburu 10.7.
15 Pi supyibo ton'à wyɛ̀rɛ.
16 Pi maha ŋkɛ̀ɛgɛŋi ná yyefuge yare pi tatoroyi puni i.
17 Pi ɲyɛ a yyeɲiŋke kuni cè mɛ Ezayi 59.8.
18 Pi ɲyɛ a sìi na fyáge Kile na mɛ Zaburu 36.2
19 Ɲyɛ yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i Saliyaŋi kyaa na. Wuu s'à cè na wuu Yahutuubil'á y'à sém'a kan, bà li si mpyi sùpya kà tànga ta mɛ, sùpyire puni si ɲcɛ̂ɛgɛ Kile yyahe taan. 20 Lire kurugo Kile yyahe taan, sùpyaŋi wà tufiige sì n‑jà n‑tíi Saliyaŋi kurigii ɲaaraŋi cye kurugo mɛ. Nde kanni Saliyaŋi maha jà a pyi ke, lire li ɲyɛ, u maha sùpyaŋi pyi u à kapiini cè.
Sùpyaŋi ká dá Kile na, Kile maha jwo na u à tíi
21 Ŋka numɛ, pyiŋkanni na wuu si n‑jà n‑tíi Kile yyahe taan ke, Kile à lire cyêe wuu na. Lire ɲyɛ a lwɔ́ a pwɔ Saliyaŋi kurigii ɲaaraŋi na mɛ. Yire Kile tùnntunŋi Musa ná Kile tùnntunmpii sanmpil'à jwo. 22 Kile maha sùpyire pyi shintiilii dániyaŋi cye kurugo Yesu Kirisita na, wà ɲyɛ a wwû w'e mɛ. 23 Sùpyire pun'à kapegigii pyi, lire l'à pi nàzhan yige Kile sìnampe e. 24 Ŋka Kile à ɲwɔ pi na maa pi pyi pi à tíi mana, Yesu Kirisita à pi ɲùŋɔ wwû pi kapegigil'e ke, lire cye kurugo. 25-26 Kile à Yesu yaha a pa, pi i u kwòro cige na, bà u si mpyi si Kile lùuni tìŋɛ, si wuu kapegigii yàfa wuu na, u sìshange ŋguŋi cye kurugo mɛ. Mà ta lire sàha mpyi mɛ, Kile lùtaanni kurugo, u ɲyɛ a mpyi a sùpyire cû a tàanna ná ti kapyiiŋkil'e mɛ. Numɛ, Yesu à pa, mpii pi à dá u na ke, ali mà ta pi à kapegigii pyi, Kile à jwo na pi à tíi. Lire Kile à pyi ke, ntiimbaa bà mɛ, ɲaha na yɛ Yesu à pi kapegigii tugure lwɔ́.
27 Ɲyɛ tá tànga saha na ɲyɛ wà a u uye pêe? Ɔnhɔ! Ɲaha kurugo yɛ nde li ɲyɛ na wíi ke, Saliyaŋi kurigii ɲaaraŋi bà mɛ, ŋka dániyaŋi. 28 Sèe wi, wuu à li cè na sùpyire ntìiŋi na ntaa dániyaŋi cye kurugo, ŋka Musa Saliyaŋi kurigii ɲaaraŋi i bà mɛ. 29 Taha Yahutuubii kanni wu u ɲyɛ Kile? Supyishiŋi sanŋi wu mú bàl'à? Ɔɔn kɛ! Supyishiŋi sanŋi wu wi mú dɛ! 30 Ɲaha kurugo yɛ Kile niŋkin u ɲyɛ. Uru u sí Yahutuubii pyi na pi à tíi pi dániyaŋi kurugo, si supyishiŋi sanŋi mú pyi na pi à tíi pi dániyaŋi kurugo.
31 Ɲyɛ wuu aha dániyaŋi kaɲwɔɔni jwo amuni, lir'à li cyêe na Musa Saliyaŋi na ɲyɛ kaɲwɔɔ baa la? Mà byanhara bá la! Wuu bá maha u kaɲwɔɔni yal'a cyêe.

*3:4 Zaburu 51.6

3:12 Zaburu 14.1-3; 53.2-4; Ekileziyasi 7.20

3:13 Zaburu 5.10

§3:13 Zaburu 140.4

*3:14 Zaburu 10.7

3:17 Ezayi 59.8

3:18 Zaburu 36.2