Uruti
1
Elimilɛki ná u pyɛnge shiinbil'a kɛ̂ɛnŋɛ Mwabi kìni i
Tèni i *Izirayɛli fànhe mpyi yukyaabil'a ke, katibwɔhɔ mpyi kìni i. Lire kurugo, nàŋi wà ná u cwo ná u jyaabii shuunniŋ'a fworo Bɛtilehemu i, kuru ɲyɛ *Zhuda kìni kànhe kà, sà tɛɛnlɛ pyi Mwabi kìni i. Nàŋi mɛge na mpyi Elimɛlɛki, ceeŋi woge sí i mpyi Nahami, pyìibii wuyi sí i mpyi Makulɔn ná Kiliyɔn. Efirata tùluge wuubii pìi pi, mà yîri Bɛtilehemu kànhe e, Zhuda kìni i. Lire tɛɛnni funŋke e Mwabi i, ka Elimilɛki si ŋkwû, maa Nahami ná u jyaabii yaha. Ka pire si Mwabi kìni cyeebii pìi lèŋɛ, wà mɛge na mpyi Oripa, sanŋi woge sí ɲyɛ Uruti. Yyee kɛ fiige pi a pyi, ka Makulɔn ná Kiliyɔn si ŋkwû mú. Ka Nahami si ŋkwôro nɔ̀ ná pyìi baa.
Uruti a taha Nahami ɲwɔh'i na ŋkɛ̀ɛge Bɛtilehemu i.
Ka Nahami si lógo na Kafooŋi Kile na wá u kìni shiinbii tɛ̀gɛ ná yalyire e. Lire e, ka u u wá na bégele si yîri Mwabi kìni i, s'a wá u kìni i ná u napworibii mú shuunni i. Ka u u yîri u tatɛɛnge e, u ná u napworibii mú shuunni i, mà kuni lwɔ́ a núru na ŋkɛ̀ɛge *Zhuda kìni i. Ka Nahami si yi jwo pi a: «Yii núru, yii a sì yii nɛɛbii yyére. Tɛgɛŋkanni na yii a mii ná niŋkwûubii tɛ̀gɛ ke, Kile u yii tɛ̀gɛ amuni. Kile u yyeɲiŋke kan yii mú niŋkin niŋkin a, yii nàmbayi i.» Maa tàange fwùu kan pi a, ka pi mú shuunni si mɛɛ le na súu. 10 Ka pi i u pyi: «Ɔnhɔ, wuu sí raa ŋkɛ̀ɛge ná mu i mu shiinbii yyére.»
11 Ka Nahami si yi jwo pi a: «Mii napworibii, yii núru, yii a sì. Ɲaha kurugo yii sí n-tɛ̀ɛn mii yyére yɛ? Mii yyeegil'a nɔ cyage ŋkemu i ke, mii saha sì n-jà pyìi si, mpiimu pi sí n-jà n-pyi yii nàmbaa mɛ. 12 Yii na yaha naha, yii núru yii a sì yii shiin pyɛngɛ, ɲaha na yɛ mii a lyɛ a kwɔ̀, mii saha sì n-jà nàmbaga jyé mɛ. Mii mɛ́ɛ n'a mpyi na sí nɔ̀ ta niɲjaa, si pùnampyire ta u a, 13 yii sì n-jà pire sige fo pi aha lyɛ mɛ. Yii sì n-jà nàmbaabii sanmpii cyé mɛ. Kafooŋi Kile a yyefuge yaha mii na, yii s'aha ntaha mii fye e, yii sí n-ta kuru yyefuge e, lire laage sí i ɲyɛ mii na mɛ.» 14 Ka pi mú shuunni si myahii le na súu sahaŋki, ka Oripa si tàange fwùu kan, maa kàntugo wà pi nacwoŋ'a, ka Uruti si ɲcyé, maa yyére u taan.
15 Ka Nahami si yi jwo u a: «Mu ɲyii wà ma na yyahafooŋi cwoŋi na, u a núru na ŋkɛ̀ɛge u shiinbii ná u yasunɲy'a. Ma mú u núru u fiige mà sì ma shiinbii pyɛngɛ.» 16 Ka Uruti si yi jwo:
«Ma hà na kárama si ɲjîri ma taan,
s'a ŋkɛ̀ɛge na shiinbii yyére mɛ.
Cyage maha cyage e mu a kàre ke,
mii mú sí n-kàre wani.
Cyage maha cyage e mu a tɛ̀ɛn ke,
mii mú sí n-tɛ̀ɛn wani.
Mu shiinbii mú sí n-pyi mii shiinbii,
mu Kileŋi mú sí n-pyi mii Kileŋi.
17 Mu aha ŋkwû cyage ŋkemu i ke,
kuru cyage e mii sí n-kwû.
Mii sí n-tɛ̀ɛn ná mu i,
fo mà sà nɔ kwùŋi na.
Cyage e mu sí n-tò ke,
wani mii mú sí n-tò.
Lire ká mpyi li ɲyɛ a pyi mɛ,
Kafooŋi u kawaa pyi mii na!»
18 Nahami a pa ntɛ̀ɛn ná l'e na Uruti na sí n-sìi n-kàre ná u e ke, ka u u puru jwumpe yyéŋɛ. 19 Ka pi mú shuunni si ŋkàre Betilɛhɛmi i. Pi a nɔ Bɛtilehemu i ke, ka li i kànhe shiinbii puni kàkyanhala, ka cyeebii si jwo: «Ei! Nahami u ɲyɛ amɛ la?» 20 Ka Nahami si jwo: «Yii àha núru na yyere Nahami mɛ (Nahami ɲwɔhe ɲyɛ ɲùntangafoo), yii a na yire Mara (Mara ɲwɔhe sí ɲyɛ ɲùmpɛngɛfoo), ɲaha na yɛ Kafooŋi Siŋi Punifoo la mii lùbyage pyi wɛɛge lwɔhɔ mii shìŋi funŋke e. 21 Mii niŋkariŋi cyeyi mpyi a ɲî, Kile s'a mii pyi mii a núru ná cyeŋgaayi i. Yii àha zìi núru na yyere Nahami mɛ. Kafooŋi Siŋi Punifoo u ɲyɛ kani ɲyafoo ná li cèvoo ke, uru u a pɔ̀nŋi nɔ mii na.»
22 Lire pyiŋkanni na, Nahami a núr'a pa, mà yîri Mwabi kìni i, ná u napworoŋi Uruti i, u ɲyɛ Mwabi kìni shin ke. Pi tèepani Bɛtilehemu i, lir'a bɛ̂ ná sùmakwɔɔngil'e.