Barweetaab Āyēēng' nyēē kisirchi ꞉Bāwulō
Tēmētēēwō
Taayta
Siriintēēt, yēē /kikēēsirē āk wōlēē /kikēēsirēē: Yu kaakoowaany ꞉Bāwulō ruutooynyii nyoo kibo ang'wan, kooyeey Rooma. /Kikeekerta subak kō nto yityo /keeratee nyōrōōrōōnik. Kisirē barwaani bēsyōōsyēkyii chēbo lētuut kurataat kukaakuriik wokubakach ꞉bāytooyiintēēt Nēērō nyēē ki rumiin kibkerkoong'nyaa. ‑/Mākiinkēt kule ki āyu yēē /kikēēsirē barwaani nteenee ākoy /kikēēsirē kukābēk ꞉maata nyoo kibo Rooma ām kēnyiitaab 64 KK kutoombo kōōkēētē keey ꞉Nēērō ām kēnyiitaab 68 KK. Isōōtē ꞉biiko wōlēē wōō kule /kikēēbākāchē Bāwulō kēnyiitaab 67 nto 68 KK. /Kikiiyookyinē Tēmētēēwō barwaani kumiitē Ēfēēsō.
Kiyēē mii āriit: Kikas ꞉Bāwulō kule kikiikubakaakta ꞉chōōrōōnuutēkyii, kunyoo kisirchi Tēmētēēwō barwaani kuuyu kikiikung'ēēlēnchi miisin kut kwoomchi ꞉yēēmootēēt kule nto kas Tēmētēēwō. Nteenee kimātinyē ārookēnēēt ake tukul kuuyu kiinkētē kule ānkoo kimii wokubēku ꞉soboonnyii ām lēēkitō, kitinyē kāākēnēēt kule mākuriib inee ꞉Yēyiin ām nyalilta nyoo buntēē ꞉inee ām bēsyōōsyēchoo ng'ēri yoo tākumiitē kōōrēēt kutoombo kut kōōwutē wōlēē mii ꞉soboontaab kibchuulyo.
Ibooru ꞉Bāwulō ām barweenyii kule riirēē ꞉inee miisin biikaab Kiriistō choo kiikubuntēē wuuyinwookik āk wusiisyēēt kumii ꞉icheek ng'wēnyuutaab bāytooyiintēēt Nēērō. Ikomkoomu Tēmētēēwō kule kuriib kāāyēnchinooyēēt ām lōkōōywēkaab Kiriistō ankwaamta lōkōōywēchoo ām nyikanateet ānkoo kumiitē ꞉wusiisyēēt. Kimāchāktōōs mbo kōōburyoong'to choo inēētē ng'al chēbo lembech.
Kiyēē āmu: Kiyēē irābchinē ꞉barwaani miisin kukōōkomkoom biich kule /kēēmuytoochinē ng'al ānkoo ku chaang' ꞉wuuyinwēk. Yēyiin nkit ꞉nyēē mākubāw kiy ake tukul ānkutuwēnē choo ikēnēē keey inee. Māchāktōōs kurubē wōlēē kiwuu ꞉soboontaab Bāwulō.
1
Kyoorōōr keey ꞉Bāwulō ānkumākyi Tēmētēēwō bērur
Anii ku *lēbkēēyiintēēt Bāwulō nyoo āyēchinē Kāārārookiintēēt Yēēsu yiisyēēt. Kitoola ꞉Yēyiin ānkōōyookwoo chāā-āmchi biiko kurubta keey āk *soboontaab kibchuulyo nyoo kikuurtoowēēch kubununēē Yēēsu Kiriistō. Āsiruung' inyiing' wērinyuu Tēmētēēwō nyoo āchāmē miisin. Kōōbēruuriing' ꞉Baaba Yēyiin āk Mokoryoontēēnyoo Yēēsu Kiriistō. Kuriireeniing' ānkukōōning' kaalyeet. 1Kōōr. 4:17; 1Tēēs. 2:11
Māchāktōōs /kēētitirē /ānkiikoosēē keey Yēyiin
Ākutunkyinē Yēyiin kuu wōloo kiyēytooy mbo ꞉kuuko ānkāāyēyē kiyēē ānkētē kule karaam. Kuuyu āsōōtiing' ākookoy, āsoowuung' bēēt āk kwēēmooy ānkāābirchinē Yēyiin kōōnkōy. Room. 11:1; 1Tēm. 1:5 Yoo kaasoot wōlēē 'kiiriirte bēsyoonoo kyāābākooktiing', kwoomchoo ꞉yēēmootēēt kule nto akasiing' saang'erech. Ānkētē kule 'ikoosēē keey Yēyiin miisin. Kiikoosēē keey ꞉kōōkōōng' Lōyis Yēyiin āk koomēt Yuuniis, wōlēē ānkētitooy kule imiitē ꞉nkinyiing' iyēyē kuu nyooto. Yēyuut. 16:1
Kunyi, kurubta keey āk yooto, āsōōtuung' kule ikany kōōmwo keey ꞉kāāmuukēywēēk choo kirōōbuung' ꞉Yēyiin yoo kyāātiinyēēniing' āwunnyēk. 1Tēm. 4:14 Mānāākōōnēēch ꞉Yēyiin Tāmirmiryēēt nyēbo muyātēēt, nteenee kikōōnēēch nyēbo nyikanateet, chamateet āk riibēētaab keey. Room. 8:15 Kunyoo, ‑meekany kunaming' ꞉muyātēēt yoo +meeng'alaalee Mokoryoontēēnyoo nto yoo isōōtoo anii nyoo /kiikeerata kubo inee. Nteenee, ikany kēēnyāliilchē ꞉tukwaay kubo lōkōōywēk chēē kāroomēch kukōōniing' ꞉Yēyiin nyikanateet. Room. 1:16; Ēfēēs. 3:1; 2Tēm. 2:9
Kiikooraraacheech ꞉Yēyiin ānkiikukuurēēch kēēyēku biikyii. Manaayey kuu nyooto kubo kiy ake tukul nyēē kiikeeyey, nteenee kubo wōlēē māktooy ꞉inee nkit ām mooyēēnyii āk mbo subak kubo chamateenyii nkityō. Kisimkuchameech ꞉Yēyiin /kumānāākēētoow kōōrēēt Ēfēēs. 2:9 10 ānkōōboorwēēch chamataanaa ām chōōnēētaab Kāārārookiintēēnyoo Yēēsu Kiriistō. Kiikōōsyēēntoowēēch ꞉Kiriistō meet ānkwoorōōrwēēch kēēlto nyēbo *soboontaab kibchuulyo kubununēē lōkōōywēk chēē kāroomēch. Tiitō 3:6 11 Kunyoo, kookutoola ꞉Yēyiin a-amtaate lōkōōywēchu, āyēku *lēbkēēyiintēēt ānkāānēētootē ng'ālyoontēētaab manta. Room. 1:5 12 Kiyooto ꞉nyēē /kiinyāliilchoo kuu nyiitēnyi. Ānkoo kuwuu nyooto, ‑māāmuyoot, kuuyu ānkētē chiichēē kyāāyēnchi ānkāātinyēē man kule imuuchē kuriib kiyēē kiikōōtōōrwoo ākoy bēsyoonoo iyēēwunēē.
13 Tēmētēēwō, 'inēētē biiko kuu wōloo kyāānēētitooy ꞉anii ānkiikoosēē keey Kāārārookiintēēt Yēēsu ānkiichāmē biiko kuu wōloo kyāāyēytooy ꞉anii. 2Tēm. 3:14 14 Ikaaman ng'aleechaa kāroomēch choo /kiikiitōōruung'. Kuyēētyēēchiing' ꞉Tāmirmiryēētaab Yēyiin nyoo minyē āriinyoo. 1Tēm. 6:20
15 Ābērē 'inkētē kule kookubakaaktaa ꞉chii ake tukul nyēbo yēēmēētaab Eesya kuboonto keey Fukēēlō āk Eermokeen. 2Tēm. 4:16
16 Āsooyē kule kuriiree ꞉Yēyiin kaab Ōnēsifōōrō nyoo kimāmuyoot chokukasa arataat. Kichokōōbāybooyoo ānkōōtitiiroo btaman. 17 Yu kāwokuyit Rooma, koomuuch kucheeng'aateenaa wōlto ake tukul ākoy kut wokunyōōrwoo. 18 Ābērē 'inkētē kubooyiit man kule kiyēētyēēchoo ꞉Ōnēsifōōrō ām kēēlwookik chēē chaang' yoo kyāāmiitē Ēfēēsō. Lēyyē, kuriiree ꞉Mokoryoontēēt Ōnēsifōōrō bēsyoonoo itiilchinē biiko ng'al. 2Tēm. 4:19

1:2 1Kōōr. 4:17; 1Tēēs. 2:11

1:3 Room. 11:1; 1Tēm. 1:5

1:5 Yēyuut. 16:1

1:6 1Tēm. 4:14

1:7 Room. 8:15

1:8 Room. 1:16; Ēfēēs. 3:1; 2Tēm. 2:9

1:9 Ēfēēs. 2:9

1:10 Tiitō 3:6

1:11 Room. 1:5

1:13 2Tēm. 3:14

1:14 1Tēm. 6:20

1:15 2Tēm. 4:16

1:18 2Tēm. 4:19