Barweet nyēē kisirchi ꞉Bāwulō
Tiitō
Taayta
Siriintēēt, yēē kikēēsirē āk wōlēē /kikēēsirēē: Ki akeenke ꞉Tiitō ām Kirikiik chēbo taay kōōyēnchi Kiriistō kubuntēē āmtooyiisyēētaab Bāwulō ām Antyookya. Kikiisimkukwey inee ꞉Bāwulō kuyēk toorētiintēēnyii ānkuwēēto keey tuuyēētaab lēbkēēyik nyēē kimiitē Yēērusālēēm ām kēnyiitaab 49 KK (kas Kalatyeek 2:1-3). Kiyēētyēēchi ꞉Tiitō Bāwulō ām Ēfēēsō ām ruutooynyii bo sōmōk. Nto mii yoo kōōyookto ꞉Bāwulō Tiitō wokukas kaniseetaab Kōōriintō. Yu kāwokubēk ꞉bēsyōōsyēkaab Bāwulō choo /kikēērātēē ām Rooma, kuwēēto ꞉inee Tiitō ām ruutooynyii bo ang'wan ānkubokutoow ꞉tukwaay kaniseet ām Kērēētē. Nto yu tāsē taay ꞉Bāwulō ām ruutooynyii bo ang'wan, kubākookyi Tiitō Kērēētē sukuriib kaniseetaab wōlooto.
/Kiisōōtyēēchinē kule kisirchinē ꞉Bāwulō Tiitō barwaani kēnyiitaab 66 KK, yooto ku bēsyōōsyēk chēē ng'ēri kung'eetee kāsirchi Tēmētēēwō barweenyii nyēbo taay. Mwoochinē Tiitō ām barwaani kusyeem kunyōōr bārooyinto kuchōōnēē mwēēnkēēt ākoy kiriinkēētaab Nikōbōōli nyēē miitē tabantaab araaray ām tinkēēywēētaab kōōrēētaab Kiriki (kur. 3:12). Chiito nyēē kiyibē barwaani ku Seena āk Ābōōlō (kur. 3:13).
Kiyēē mii āriit āk nyēē āmu: Isōōtyinē ꞉Bāwulō Tiitō kumwoochi biiko kule bo koomānuut ām wōlēē mii ꞉biikaab Kiriistō āk kāāntōōyikaab biikaab Kiriistō kuminyē ām soboonto nyēē mātinyē tisya. Kiikiimchi kuu nyooto kuuyu ki wōō ꞉miyootyēēt Kērēētē bēsyōōsyēchooto. Māchāktōōs kuminyē ꞉kaniseetaab soboonto nyēē iyyoong'unēē kāānēētēywēēkaab manta kuu kule, māchāktōōs kusēwunootiin ānkukoonyitootiin. Nto subak kooneet icheek ꞉chamateetaab Yēyiin kuminy soboonto nyēbo Kaab Yēyiin. Itōrōōrē biich ꞉soboon nyēē wuu nyoo kusiir kumwaayaat ꞉chii ng'al chēē chaang'.
1
Kyoorōōr keey ꞉Bāwulō ānkumākyi Tiitō bērur
Anii nyoo Bāwulō nyoo āyēchinē Yēyiin yiisyēēt. Kitoola ꞉Yēēsu Kiriistō āyēku *lēbkēēyiintēēnyii ānkōōyooktoo āyēētyēēchi biiko choo kiikukwey ꞉Yēyiin kōōyēnchi inee ankaaneet icheek manta kurubta keey kiyēē mākwēēch ꞉Yēyiin. Āyēyē yiisyooni ākēnēē keey *soboontaab kibchuulyo. Kisimkumwooy ꞉Yēyiin nyoo mātinyē lembech /kumānāākēētoow kōōrēēt kule mākukōōnēēch soboonēēb kibchuulyo. Kala. 3:6, 17-18; 1Bēt. 1:3-5 Yu kayit ꞉bēsyēēt nyoo kikiikutool ꞉Yēyiin, kung'oong' ꞉inee nyoo Kāārārookiintēēnyoo ng'ālyoontēēnyii ankutoola anii a-amtaate lōkōōywēchu kāroomēch. 1Tēm. 2:6-7
Āsiruung' inyiing' Tiitō nyoo iwuuyē lakwanyuu nyēbo man, kuuyu kiikoosēē keey ꞉tukwaay Yēyiin. Kōōbēruuriing' ꞉Baaba Yēyiin āk Kāārārookiintēēnyoo Yēēsu Kiriistō ānkukōōning' kaalyeet. 2Kōōr. 2:13; 1Tēēs. 2:11
Kāāntōōyikaab biikaab Kiriistō
(1 Tēmētēēwō 3:1-7)
Kiyēē kiyeya sāābākookyiing' Kērēētē ku kule, kyāāmāchē siiteryeech yiisyōōnuutēk choo kimanaakiiwaang'te. Kyāāmāchē mbo subak siitoolaate booyikaab kanisa ām kiriing' ake tukul kuu wōloo kyāāmwooytoowuung'. Yēyuut. 14:23 Māchāktōōs ꞉boontēēt nyēbo biikaab Kiriistō ku chii nyēē mātinyē lēēlis ānku chii nyēē tēērēē koorkēēnyii nkit. Māchāktōōs kutinyē lēēkōōy chēē /kiikoosēē keey chēē mā kāwōōt āmātinyē kēwēynāt. Māchāktōōs ꞉kāāntōōyiintō ku chii nyēē mātinyē lēēlis, kuuyu iyyoonkyinē yiisyēētaab Yēyiin. Māmāchāktōōs kung'āsē keey nto ku kibsiirmōōyoo. Māmāchāktōōs mbo ku chii nyēē kibōōkityoo nto ku chii nyēē kicham wōōrōōryēēt nto chēēmooyēētyoo. Nteenee, māchāktōōs ku chii nyēē ruroot ꞉moo ānku nyēē kicham kuyēyē ng'al chēē kāroomēch. Māchāktōōs subak ku chii nyēē sēwunoot, nyēē chuulaat, nyēē tiliil ānkuriibē keey. Māchāktōōs kuriibē miisin kāānēētēywēēk chēbo man kuu wōloo /kikiineetita sukung'eet kōōtitiir biiko alak ām kāānēētēywēēchoo ānkōōburyoong'tooy biiko choo kwiilē ng'aleechaa. 1Tēm. 3:2-7 1Tēm. 1:10
Iriibēē keey kāānēētik choo mātinyē manta
(1 Tēmētēēwō 1:3-11; 4:1-7)
10 Mii ꞉biiko chēē chaang' chēē cheemakwiiliis. Bōloobōlootē ꞉bichu baateey, kōōbootootē biich mētēwoy. Biiko chēē yēyootē ng'aleechu miisin ku ꞉choo isōōtē kule ākoy */kiimuraatan chii sukuchamta ꞉Yēyiin. 11 Ikērē koong' bichoo kuuyu mii kōōbootootē koorin kumukuul kōōnēētootē tukuuk chēē māyēmāktōōs. Yēyootē ꞉bichu kuu nyooto kumāchē chēēbkiisyoong'. 12 Kimwooy mbo ꞉wōōrkooyoontēēng'waa akeenke kule, “Kiblembechiis ākookoy ꞉biikaab Kērēētē ānku biich chēbo rōkōs, tinyē kēwēynāt ānku chēēmooyēētiis.”
13 Man ꞉ng'ālyoontoonoo. Kunyoo, iburyoong'tooy bichooto sukung'eet kumēto kāānēētuutēchoo bo lembech ankurub ng'ālyoontēētaab Yēyiin ām kēēlto nyēē karaam 14 amarub tukuuk chēē inēētē ꞉Yuutayeek alake nto kiruutēkaab biich buch. Kiikuchuunnyēē ꞉bichu ng'ālyoontēētaab manta. 1Tēm. 1:4 15 Tiliil ꞉kiy ake tukul ām wōlēē mii ꞉biiko choo /kiikiitiliil. Nto choo mā tiliilēch āmēēyēnchinē, māmii ꞉kiy nyēē tiliil ām wōlēē mii ꞉choo. Kubooyiit man, kwoonykwoonyootiin ꞉mētēwookwaa nyēē ‑mēēnkētē kiyēē karaam āk nyēē miyaat. Māārkō 7:15; Room. 14:14, 20; 1Tēm. 1:5 16 Yēyē keey ꞉bichoo kule inkētē Yēyiin, nteenee ibooru ꞉ātēbuutēkwaa kule ‑mēēnkētē. Miyootēch ꞉bichoo ānku kāwōōt nyēē māyēmootiin mbo kuyey kiy ake tukul nyēē karaam. 1Tēm. 1:3-7 1Tēm. 6:20; 2Tēm. 3:5

1:2 Kala. 3:6, 17-18; 1Bēt. 1:3-5

1:3 1Tēm. 2:6-7

1:4 2Kōōr. 2:13; 1Tēēs. 2:11

1:5 Yēyuut. 14:23

1:9 1Tēm. 3:2-7

1:9 1Tēm. 1:10

1:14 1Tēm. 1:4

1:15 Māārkō 7:15; Room. 14:14, 20; 1Tēm. 1:5

1:16 1Tēm. 1:3-7

1:16 1Tēm. 6:20; 2Tēm. 3:5