A di fu tu brifi di
Yohanes
skrifi
Wan wortu na fesi
Efu wi leisi a brifi disi bun, dan a gersi leki a skrifi spesrutu gi wan uma nanga en famiri. San wi e si ini a brifi disi, na tak' a skrifiman e sori na tapu den sani di de prenspari gi a Kristenlibi, soleki a tru leri nanga lobi. Ma Yohanes e warskow tu gi den man di e gi kruktu leri.
1
Odi
Gi a uma di Gado ben teki leki wan sma fu En,
Leki fesiman fu kerki mi e skrifi yu nanga den pikin fu yu. Mi lobi unu trutru. Ma a no mi wawan lobi unu. Ala den sma di kon sabi a tru leri lobi unu tu. Bika a tru leri de ini wi, èn a sa tan nanga wi fu têgo. Mi e winsi tak' Gado a P'pa, nanga Yesus Kristus a Manpikin fu a P'pa, sa sori bun-ati, sari-ati nanga freide na wi di sabi a tru leri èn di lobi makandra.
Un mus lobi makandra
Mi ben breiti srefsrefi di mi miti wantu pikin fu yu di e hori densrefi na a tru leri leki fa a P'pa ben taigi wi tak' wi mus fu du. Mi lobi sisa, dat' meki mi e aksi yu fu wi lobi makandra. Disi a no wan nyun sani san mi e aksi yu. Na wan sani san wi mus fu du. Un ben yere en kba sensi na a bigin. * Yoh 13:34; 15:12,17 Bika lobi na te wi e du san A komanderi wi fu du. A komanderi wi tak' wi mus tan lobi makandra. Disi na san un ben yere kba sensi na a bigin.
Den kruktu leriman
Furu sma de di e waka lontu na grontapu e kori trawan. Den e taki tak' a no tru tak' Yesus Kristus kon na grontapu leki libisma. A sma di e taki so na a bedrigiman èn a bigi-feyanti fu Kristus. Luku bun tak' un no pori a wroko san wi du, fu un kan kisi a heri paiman. A sma di no e tan ini a leri fu Kristus, ma di e go moro fara, no de fu Gado. Ma a sma di tan ini a leri fu Kristus, de fu a P'pa nanga a Manpikin. 10 Efu wan sma kon na unu di no e kon nanga a leri fu Kristus, dan un no mus meki a kon ini un oso, èn un no mus taki en odi. 11 Bika a sma di e taki en odi, abi prati ini den ogri sani san a e du.
Wan laste wortu
12 Mi abi furu sani fu skrifi, ma mi no wani poti den tapu papira. Ma mi e howpu tak' mi kan kon na unu, fu wi kan taki ai na ai fu den sani disi. Dan wi kan breiti trutru.
13 Den pikin fu yu sisa, di Gado teki leki wan sma fu En, seni taki yu odi.

*1:5 Yoh 13:34; 15:12,17