2
Bika mi feni en fanowdu fu un sabi o bigi a strei de san mi mus strei gi unu, gi den wan di de na Laodisea, nanga gi ala den trawan di noiti no si mi fesi. Mi du dati fu gi den dek'ati èn fu tyari den kon na wan ini lobi, fu den sa kisi ala sabi nanga koni. Dan so den sa kon sabi Kristus, di de a kibritori fu Gado. Na ini En ala den gudu fu koni nanga sabi kibri.
Mi e taigi unu a sani disi fu no wan sma no kon kori unu nanga moi wortu. Bika awinsi mi srefi no drape, na ini mi prakseri mi de nanga unu. Èn mi breiti fu si tak' ala sani e waka na unu soleki fa a musu, èn tak' a bribi fu unu na ini Kristus tranga.
Leri fu libisma no mus puru unu na Gado pasi
Now di un teki Kristus Yesus leki Masra, un mus tan libi leki wan nanga En. Un mus beri rutu ini En èn dan un mus gro na ini En. Un mus kon tranga moro nanga moro na ini bribi, soleki fa un ben leri, èn un ati mus furu nanga tangi tak' a e lon abra. Un mus luku bun tak' no wan sma no meki un tron srafu fu den soso leri nanga prakseri fu den. Den prakseri disi na gwenti fu libisma. Den gronprakseri fu den na fu grontapu. Den no e kmopo fu Kristus. Bika a heri fasi fa Gado de, e libi na ini a skin fu Kristus. 10 Èn fu di un de wan nanga En, meki un de leki fa un mus de. Kristus na a basi fu ala den yeye di de edeman èn di abi makti.
11 Fu di un de wan nanga En meki A besnei unu. A no wan libisma du a sani disi, ma na Kristus. A koti a heri sondufasi fu unu puru. 12 Di un teki dopu, un beri makandra nanga En. Un kon baka na libi nanga En tu, fu di un bribi ini a krakti fu Gado di meki A kon baka na libi. * Rom 6:4 13 Fos'fosi un ben dede fu di un ben sondu, èn a sondufasi fu unu no ben koti puru ete. Ma toku Gado meki un kon na libi makandra nanga Kristus. A gi wi pardon fu wi sondu. * Ef 2:1-5 14 A figi a wèt nanga den komanderi fu en puru, di ben e sori wi tak' wi fowtu èn di ben e krutu wi. A wai en puru na pasi, spikri en na a kroisi. * Ef 2:15 15 A puru a makti na a anu fu den yeye di de edeman èn di abi makti. Nanga a dede fu En na a kroisi, A gi den syen meki ala sma si, èn na so a wini a feti.
Tan hori na Kristus
16 So yu no mus meki no wan sma krutu yu fu san yu e nyan noso dringi. No meki den krutu yu tak' yu no e hori wan santa fesadei, nyunmun-fesa noso sabadei. * Rom 14:1-6 17 Bika ala den sani disi ben e waka na fesi fu a tru sani san ben mus kon, èn dati na Kristus srefi. 18 No meki no wan sma meki yu lasi yu paiman san yu o kisi, fu di a e leri yu wan sortu sakafasi san no de sakafasi srefsrefi, èn fu di a e leri yu fu anbegi engel. A e du leki na si a si den sani disi. Na fu soso sowan sma e denki bigi fu ensrefi, bika den prakseri fu en na libisma prakseri. 19 A no e hori ensrefi na Kristus, di de a Ede fu a skin. Na En e sorgu tak' a skin, di titei nanga skrufu e hori na wan, e gro leki fa Gado wani. * Ef 4:16
20 Efu un dede makandra nanga Kristus, èn efu tapu sowan fasi un kon fri fu den gronprakseri fu grontapu, dan fu sanede un e meki sma poti wèt gi unu neleki un na fu grontapu ete? 21 Den e taki: “No meri disi, no nyan dati, no fasi so.” 22 Ala den sani disi na sani di e lasi gwe te yu kebroiki den. Den na wèt nanga leri di e kmopo fu libisma. 23 A gersi tak' den sani disi na koni sani, ma na libisma meki sowan bribi. Den e saka densrefi èn pina den skin, ma a no abi no wan warti èn na soso densrefi den e gi prisiri.

*2:12 Rom 6:4

*2:13 Ef 2:1-5

*2:14 Ef 2:15

*2:16 Rom 14:1-6

*2:19 Ef 4:16