GU BƗƗPƗꞌ KAM UAꞌNAꞌN GU
JUAN
NAR NOBIIꞌÑ GUCH XOIꞌKAM
1
Gu Juan nap kaiꞌchdhaꞌ na guch Xoiꞌkam jir diꞌ pɨx guiꞌ na tu maak gu iiꞌmdaꞌ
Mɨjɨ jaꞌp tu jam uaꞌñxiꞌñ iñ jiñ jaaduñ na pim paiꞌ jax tu daraa nañ bhaan tu jam aꞌgiꞌñ na jax jir tuꞌm kam guch Xoiꞌkam guiꞌ na bɨjɨk dɨr pux jaiꞌch. Aach jaiꞌ dhɨt jix bhaiꞌ maatɨk na jax jir tuꞌm kam, na chich guꞌ maaxik tɨɨgɨk jich buupui kɨꞌn, ñioꞌkdhak jachich, kɇɇjimɨk ich ɨp na jax tu aꞌgimɨk. Dhiꞌ pɨx jir diꞌ guiꞌ na bɨjɨk dɨr bhaan ba tum aꞌga, jir diꞌ pɨx ɨp guiꞌ na tu maak gu iiꞌmdaꞌ. Baꞌ dhiꞌ jɨꞌ na jaroiꞌ tu maak gu iiꞌmdaꞌ, maaxik yaꞌ xi oilhimɨk maaꞌnkam jup jum duuk. Aach jix bhaiꞌ tɨɨgɨk jaiꞌ dhɨt, jix maatɨt jach baꞌ yaꞌ dɨr pu chuꞌm jup ba tu jam aꞌgiꞌñ jiñ jaaduñ na pim baꞌ moo muiꞌ xim guguuxdhaꞌ na pim jix ioꞌm muiꞌ xix biiñak kaꞌ buiñor na baꞌ jam makiaꞌ gu iiꞌmdaꞌ na pim kɨꞌn gammɨjɨ pu ba duduakaꞌ bhammɨ jaꞌk jix dhaam. Na guꞌ dhiꞌ nañ jaroiꞌ bhaan tu jam aꞌgiꞌñ jiñ jaaduñ, cham tuꞌr yaꞌ paiꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, matgɨm guꞌ dhiꞌ bhammɨ dɨr ji nat bha jii jix dhaam na paiꞌp tuꞌiiꞌ gu Dios, nat paiꞌ jaꞌk giop bhɨi na jax yaꞌ xi oilhimɨk. Baꞌ aach xib bhaankamuꞌn guiꞌ jam guguuxiꞌñ jiñ jaaduñ na pim bɨɨx jam jujur kɨꞌn ba tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ buiñor. Na guꞌ dhiꞌ cham tuꞌr iatdaꞌ nach jax tu jam aꞌgiꞌñ, guꞌ aach maaxik tɨɨgɨk ji jich buupui kɨꞌn nañ jax ba jam tɨtda, jix bhaiꞌ kɇɇjimɨk ich na jax tu aꞌgimɨk. Baꞌ jam guguuxiꞌñ ich na pim bɨɨx jam jujur kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhai miꞌ puiꞌ ba jimiaꞌ na jax jix aaꞌ nach baꞌ maap maaꞌn ñiꞌook bap duukaꞌ jam bɨɨm, jaꞌp na jax aach nach maap maaꞌn ñiꞌook bap duuk gu Dios gio gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam, nach guꞌ bɨɨx jich jujur kɨꞌn ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor. Bɨɨx dhiꞌ puꞌñi jaꞌk jañ mu tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ, nañ guꞌ gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ bañ chaat buiñor guch Xoiꞌkam, na pim baꞌ aapiꞌm puꞌñi dhuuji puiꞌx bhaiꞌp jum taat kaꞌ buiñor.
Gu Juan nap kaiꞌchdhaꞌ na gu Dios joidham gɇꞌ tanoor
Janoꞌ nach maap oipimɨk guch Xoiꞌkam, puiꞌ tuch aꞌgidhimɨk na gu Dios joidham gɇꞌ tanoor bhammɨ na paiꞌp tuꞌiiꞌ, cham paiꞌ dhuuk jix chukgam kɨr jup tuꞌiiꞌ. Baꞌ aach yaꞌ dɨr pu chuꞌm jup ba tu jam aꞌgiꞌñ jiñ jaaduñ na jax jir tuꞌm kam gu Dios nat jich aaꞌñdhak guch Xoiꞌkam. Baꞌ noꞌch aach jax kaiꞌch nach sɨlhkam tɨ jɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ, guꞌ ji noꞌch guꞌx chu tukgam tɨr jup tuꞌiiꞌ puiꞌ xi kaiꞌchɨt, ba iatdaꞌ ich pɨx, cham tuꞌ paiꞌ sɨlhkam tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ ich buiñor. Guꞌ noꞌch sɨlhkam bɨɨx jich jujur kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ, dho gi guꞌ puiꞌ bam kaiꞌch ji nach tuꞌ sɨlhkam jix chu maax kɨr jup tuꞌiiꞌ, na guꞌ tɨich bɨꞌñxiꞌñkaꞌ gu Dios noꞌch tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Gio guꞌ joidham jix bhaiꞌ kaiꞌchɨt maaꞌn ñiꞌook bap duukaꞌ ich nach jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor gu Dios, baꞌ gammɨjɨ ba tuch uañiꞌñkaꞌ noꞌch jich uaꞌtulhiꞌñ kɨꞌn gu ɨꞌraꞌn gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam nat jaax bhammɨ kuruus taꞌm.
Baꞌ cham jir am noꞌch aach jax kaiꞌch nach cham ka uꞌuaꞌtulhdhix, na guꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ jaroiꞌx uañ kɨꞌn pu ba kɨɨkaꞌ yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk, na guꞌ yaꞌx chu uaꞌtulhdhix. Puiꞌ kuñ baꞌp kaiꞌch na cham jir am noꞌ jaroiꞌ puiꞌm aaꞌ na cham ka uaꞌtulhdhix, na guꞌ cham tuꞌr miꞌ puiꞌ kaꞌ na jax jir sɨlhkam, dɨɨlh pɨx na puiꞌ ɨlhiiꞌñdhaꞌ. Jɇɇꞌ ji noꞌch maaxik jax kaiꞌch nach gammɨjɨ pɨx jich uaꞌtulhiꞌñ na baꞌr puiꞌ kaꞌ na jax jir sɨlhkam. Tuch uañiꞌñkaꞌ ɨp gu Dios noꞌch soiꞌch ɨlhdhat jax chɨtda na tuch uañdhaꞌ noꞌ chich tuꞌ bhaan mach uaꞌtulh. 10 Sia cham jir am noꞌch jax kaiꞌch nach cham paiꞌ dhuuk tuꞌ bhaan jich uaꞌtulhiꞌñ, na guꞌ puiꞌ pɨx ba ji buusniaꞌ baꞌ gu Dios nar jix iatkum, na puiꞌ kaiꞌch nach bɨɨx pɨx jix uꞌuaꞌtulhdhix nach jɨꞌk jaꞌtkam, maaxik jup jir puiꞌ guꞌ nach bɨɨx pɨx jix uꞌuaꞌtulhdhix. Baꞌ noꞌch puiꞌ kaiꞌch nach cham paiꞌ dhuuk tuꞌ bhaan jich uaꞌtulhiꞌñ, dhiꞌ bhaan bax maatɨꞌ kaꞌ nach cham tuꞌ bɨɨx jich jujur kɨꞌn tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor gu Dios.