GU BƗƗPƗꞌ KAM UAꞌNAꞌN GU
PEEGRO
1
Na muiꞌ ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Peegro guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
Aañ Peegro nañ jir nobiiꞌñ guch Xoiꞌkam, yaꞌ dɨr mu tu jam uaꞌñxiꞌñ iñ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim mummu jaꞌp oiꞌdhaꞌ muiꞌ kap na paiꞌ jaiꞌ dɨppɨr bhaan bipioꞌ, puiꞌ na jax aapiꞌm jiñ jaaduñ na pim mummu jaꞌk oiꞌdhaꞌ na paiꞌ Ponto dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ, gio aapiꞌm na pim mummu jaꞌk jup oiꞌdhaꞌ na paiꞌ Galaasia dɨbɨɨr bhaan jup bipioꞌ, gio baꞌ moo aapiꞌm ɨp na pim mummu jaꞌk oiꞌdhaꞌ na paiꞌ Kapadoosia dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ, gio baꞌ aapiꞌm na pim mummu jaꞌk oiꞌdhaꞌ na paiꞌ Aasia dɨbɨɨr bhaan jup bipioꞌ, gio aapiꞌm na pim mummu jaꞌk jup oidhaꞌ na paiꞌ Bitiinia dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ. Nat guꞌ bɨjɨk dɨr pu chuꞌm kɨꞌn jam aꞌm tɨ tɨɨ gu Dios na pim puꞌñi tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ buiñor gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam, gio baꞌ nat bɨɨx jɨꞌmaꞌn jam tajaañ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn na pim baꞌ kaichgɨt miꞌ puiꞌ xi bhɨichgɨdaꞌ na jax jaꞌk jam jurtudidhaꞌ, gam na jam mattuꞌnkaꞌ nat guch Xoiꞌkam tu jam uañ gu jam uaꞌtulhdharaꞌ janoꞌ nat paiꞌ dhuuk jaax gu ɨꞌraꞌn bhaiꞌ bhaan gu kuruus na mɨt sissapa, na pim baꞌ miꞌ dhɨr cham tuꞌ ka uaꞌtulhdhix kaꞌ. Jaꞌpni, moo gɨt baꞌ gu Dios pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ na pim baꞌ gammɨjɨ cham tuꞌ bhaan jax jim aagɨt jix jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌñ jaaduñ.
Nach jax jaꞌk dui maiꞌchiaꞌ gux kɨɨꞌp jum duukam na cham jax jum bua
Jaꞌp moor gɇꞌkam ji gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ guiꞌ nat bha joot gu Jesuus jich Xoiꞌkam yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, tu daandaꞌ ich buiñor jiñ jaaduñ na guꞌr jix bhaiꞌkam. Tɨɨꞌ nat jix bhaiꞌ duu nat xich joiꞌndak tuch uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ nach jix uꞌuaꞌtulhdhix kat, nat tuch ñamkix guch Xoiꞌkam janoꞌ nat muukɨk duadɨk giop bam mu dɨr koiꞌñgaꞌn tɨr na mɨt paiꞌ tɨi yaas. Baꞌ xib jaꞌp ji buus na chich giop ba maaxir nach jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor, xib baꞌ guꞌ dai ji nach jix bhaiꞌch chaatɨt pɨx am tɨ nɨɨrdaꞌ nach aꞌm tu biꞌyaꞌ guiꞌ nat tuch iimchuda gu Dios, nap kaiꞌch na saak jich makiaꞌ gatuuk gu gɇꞌgɇr jup tum duuꞌnkam noꞌ chich bhammɨ ba ai na paiꞌp tuꞌiiꞌ, guiꞌ na cham jɨꞌxdhaꞌ jax jum duñiaꞌ ni gu cham paiꞌ dhuuk kɨlhiiꞌñchai naiꞌ ji dhɨbaaꞌ. Ka gɨt na guꞌ puiꞌ ji chu buusniaꞌ nañ jax jam tɨtda, na pim guꞌ bɨɨx jam jujur kɨꞌn bax biiñak buiñor gu Dios, gɇꞌkam kɨꞌn jam aꞌm ba tɨ nɨidhim baꞌ gu xib. Baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, dai na ba jam baidhikaꞌx dhaam na pim paiꞌ gammɨjɨx jɨjɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ, cham tuꞌ mu jaꞌk na paiꞌr tu tulhiiñaraꞌ.
Baꞌ aapiꞌm dhiꞌ kɨꞌn jix bhaiꞌ pɨx bam taat kaꞌñ jaaduñ na pim ba tu iimchudhix, chaꞌpim kuuꞌ jimmɨdaꞌ sia ku jɨꞌx cham bhaiꞌ tu jam jim tuꞌ bhaan. Muiꞌ pim xix biiñak kaꞌ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ na guꞌ gatuuk joidham jix bhaiꞌ tu jam jimiaꞌ. Na guꞌ dhiꞌ cham pɨk jir tuꞌ sia ku pim jum tulhiiñ tuꞌ na pɨx bhaan, na guꞌ bhaan pɨx jix maatɨꞌ kaꞌ noꞌ pim moo tuꞌ sɨlhkam bɨɨx jam jujur kɨꞌn jix biiñak buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ. Jaꞌpni na jax baꞌ jia gux uam totbikdam nax dhaꞌram namɨɨk, nam guꞌ xi mɨmɨiꞌñdhaꞌ tai chɨr nam miꞌ pɨx mamtɨdaꞌ noꞌ moor diꞌ gux kɨɨꞌ, piam ku guꞌ guiꞌ na cham pɨk tuꞌ bhaiꞌ. Aapiꞌm baꞌ puꞌñi ɨp jiñ jaaduñ, miꞌ pɨx bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ noꞌ pim moo sɨlhkam jix biiñak buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ noꞌ pim puꞌñi tuꞌ bhaan jum tulhiiñ. Baꞌ noꞌ pim pur maaꞌn na pim jax jix biiñak, jaꞌp ji buusniaꞌ buiñor gu Dios na pim aapiꞌm jir diꞌ guiꞌ nax dhaꞌram namɨɨk. Jix ioꞌm tuꞌ kaꞌm jam ɨlhiiꞌñ gu Dios, cham tuꞌ puiꞌ na jax gux uam totbikdam, na guꞌ dhiꞌ puiꞌ pɨx jup jum xichuiꞌdhaꞌ saalhiom. Baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk yaꞌ ba aayaꞌ guch Xoiꞌkam, joidham pɨx jix bhaiꞌ jam tɨɨdai jam baidhikaꞌ buiñor, na guꞌx mat kaꞌ na pim aapiꞌm gammɨjɨx biiñak kat buiñor sia ku pimɨt jum tulhii.
Na pim guꞌ aapiꞌm buiñor tɨ jɨɨꞌñdhat tuꞌ kaꞌm nɨidhat guch Xoiꞌkam miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ, sia ku pimɨt cham tuꞌ maaxik tɨɨgɨk na yaꞌ xi oilhimɨk. Jix maat iñ na pim bɨɨx jam jujur kɨꞌn jix biiñak buiñor, sia ku pim jix maat na cham tuꞌ yaꞌ kap tuꞌiiꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, gam na pim gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌm taatɨt buiñor jix jɨjɨkgɨm jup tuꞌiiꞌ na pu cham bhaaiꞌ na pim jax xim buadaꞌ ni na pim jax xi chɨtdadaꞌ, na pim puiꞌ xim aaꞌ nat gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ ba duu nat tu jam uañ gu jam uaꞌtulhdharaꞌ na pim baꞌ miꞌ dhɨr cham tuꞌ kam tulhiiñaꞌ, dai na ba jam baidhikaꞌx dhaam nat paiꞌ tu jam iimchuda. Puiꞌ ku pim chi baꞌ cham jax jum aagɨt muiꞌ xix biiñak buiñor bɨɨx jam jujur kɨꞌn sia ku pim jum tulhiiñ tuꞌ bhaan.
10 Na guꞌ guiꞌ nam bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk gu Dios, puiꞌ tu aꞌgimɨk am gio na mɨt puiꞌ tu uaꞌnak na sap puꞌñi jax chuꞌm tanoolh jix joiꞌndat jam tɨɨgɨi gu Dios tu jam uañdhaꞌ gu jam uaꞌtulhdharaꞌ na pim baꞌ cham jum tulhiiñaꞌ gatuuk. 11 Dɨɨlh guch Xoiꞌkam puiꞌ jaꞌk ja jurtuꞌnkaꞌ guiꞌ jɨꞌ nam bhaankamuꞌn tu aꞌgadaꞌ gu ñioꞌkiꞌñ janoꞌ, na jɨꞌk jax tu duñiaꞌ noꞌt puꞌñi yaꞌ ba ai dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, gam na jax jaꞌk jum tulhiiñaꞌ ja aꞌmkam na baꞌ miꞌ dhɨr jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn ba daasaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. Tɨi baꞌ xim gaꞌngadaꞌ am ja jujur am bhaan nam jix maachik kaꞌ na jaroiꞌ baꞌ puiꞌr jich Xoiꞌkam kaꞌ, na paiꞌ dhɨr buusnɨi baꞌ puiꞌ ba ja palhbuidhaꞌ gu jaꞌtkam, gam na paiꞌ dhuuk baꞌ puiꞌ tum duñiaꞌ gu puiꞌ na jax ja jurtuꞌnkaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ. 12 Baꞌ dɨɨlh gu Dios ba ja mattuda guiꞌ jɨꞌ nam bhaankamuꞌn tu aꞌgadaꞌ na cham tuꞌ janoꞌ puiꞌ tu kuugalhdhaꞌ na puiꞌ tu ja uañdhaꞌ gu ja uaꞌtulhdharaꞌ gu jaꞌtkam nam paiꞌ dhuuk miꞌ kapup oipodaꞌ guiꞌ. Jaꞌpji sap jix ioꞌm gatuuk ji na baꞌ puiꞌ ba tu kuugalhdhaꞌ, xib bak baꞌ nach paiꞌ dhuuk puꞌñi yaꞌ ba oipodaꞌ aach. Jaiñ, puiꞌ dho ba tum kuugalh baꞌ xib na mɨt jɨꞌk jax tu uaꞌnak guiꞌ jɨꞌ nam bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk guch Gɨꞌkoraꞌ. Yaꞌ dho ɇɇk guch Xoiꞌkam puiꞌ xi chu duuk nat tuꞌ kɨꞌn bha jii. Xib baꞌ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook naiꞌp ba tum aꞌgichuꞌ na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, nat jɨꞌk ja aꞌm tajaa gu Dios gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn guiꞌ na ja aꞌm tajaañixchuꞌndat guiꞌ nam bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk, na baꞌ ja mattudidhaꞌ nam jax jaꞌk tu aꞌgadaꞌ, piam nam kɨꞌn machiaꞌ gu tuꞌ noꞌm jix maachik sia moo jax jix xijai, nam sia gu noonbiꞌñ gu Dios cham jɨꞌxdhaꞌ machiaꞌ siam tɨix maachik.
Gu Peegro nap kaiꞌchdhaꞌ nach sap jix chu uañ kɨr bap tuiꞌkaꞌ na jax gu Dios
13 Baꞌ aañ jam guguuxiꞌñ jiñ jaaduñ na pim siamri miꞌ puiꞌ xi jiimɨt na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ pɨx am tɨ nɨɨrdaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk yaꞌ aayaꞌ guch Xoiꞌkam na baꞌ miꞌ dhɨr ba jam makiaꞌ gu gɇꞌgɇr jup tum duuꞌnkam nat jam iimchuda gu Dios na jam makiaꞌ. 14 Chaꞌpim mu jaꞌk bhaan ka tɨtɨɨꞌñchokaꞌ gu tuꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn na pim jax tu buimɨk janoꞌ na pim chakui tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam, na pim guꞌ aapiꞌm xib bar maamraꞌn gu Dios. 15 Guꞌ jaꞌpji dai ji na pim pɨx bhaan ji baapmigiaꞌ na pim miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jaꞌk moox aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ na pim baꞌ puꞌñi duujix chu uañ kɨr bap tuiꞌkaꞌ jaꞌp na jax guiꞌ nat jaroiꞌ xi jam joiꞌndak jam aꞌm tɨ tɨɨ na joidham jix uañ. 16 Na pim guꞌ bax maat na jax jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ miꞌ paiꞌ uꞌuan taꞌm na tu uaꞌñix nap jum kaiꞌch bo: “Joidham japim jix chu uañ kɨr jup tuiꞌkaꞌ jaꞌp na jax aañ nañ joidham jix uañ.”
17 Guꞌ baꞌ gu xib jum aaꞌ na pim siamri soiꞌm ɨlhdhat miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, guiꞌ na pim puiꞌ ba iim xib nar jam Gɨꞌkoraꞌ, na pim yaꞌ kapup dudua dhi oiꞌñgaꞌn dhi jam tutkuꞌ bhaan, na baꞌ jam baidhikaꞌ jix dhaam jaꞌk. Na guꞌ guiꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ jaroiꞌ joiꞌndaꞌ noꞌx maat nat cham miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk jum aayaꞌ na ja aagiꞌñdhaꞌ bɨɨx gu jaꞌtkam nam tuꞌ jax buimɨi nam duduakat. Bɨɨx ji na miꞌ puiꞌ xi ja tɨɨdaꞌ nam sɨlhkam kuiñcha biaꞌ na mɨt cham miꞌ puiꞌ jii nat jax tu daasak, cham tuꞌ na guꞌ jɨꞌk baꞌp jix ja joiꞌgɨꞌndaꞌ sia ku mɨt cham tuꞌ kaꞌm tɨɨ. 18 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ cham pu chuꞌt, tuꞌ kaꞌm japim xi ñɨidhat gu Dios, nat guꞌx bhaiꞌ ba duu nat tuch uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ nach buam pɨx tu jimdat nam jax tu jimdat guch bopxi kat gam jich kukuulsi kat, nat bha joot guch Xoiꞌkam na yaꞌ tuch ñamkixdhaꞌ kɨꞌn guiꞌ nax ioꞌm jix dhaꞌram namɨɨk, cham tuꞌ kɨꞌn gu tuꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn na sap pɨk baꞌ puiꞌ tɨix dhaꞌram jup namɨɨk, puiꞌ na jax gux uam totbikdam gio gux chua totbikdam na naiꞌ pɨx jim xichuiꞌdhaꞌ mɨkkat. 19 Guꞌ jaꞌpji gu ɨꞌraꞌn guch Xoiꞌkam nat jaax bhaan gu kuruus nax ioꞌm jix dhaꞌram namɨɨk nat kɨꞌn tuch ñamkix nach jix uꞌuaꞌtulhdhix kat, na mɨt mua sissapak kuruus taꞌm na baꞌ miꞌ dhɨr puꞌñi duuji tuch uañdhix kaꞌ guch uaꞌtulhdharaꞌ. Jaꞌp jum duu na jax maaꞌn gux kɨɨꞌx dhuakam gu kasnir nam ba makgɨrtaꞌ bhaan gu sasoiꞌ mɨmɨiꞌñkar. 20 Gu Dios bɨjɨk dɨr na chakui yaꞌr oiꞌñgaꞌn kaꞌ pu pu chuꞌm kɨꞌn dai jia guch Xoiꞌkam na sap baꞌ puꞌñi bha jimɨi yaꞌch aꞌmkam jum tulhiiñaꞌ na tuch ñamkixdhaꞌ nach jix uꞌuaꞌtulhdhix, nach baꞌ miꞌ dhɨr cham maiꞌ ka suulhgiaꞌ. Dho jaiñ, puiꞌ tum duu dho, yaꞌ dho xi ɇɇk puiꞌ xi chu kuugalhdhak. Jaꞌp moo joidham iam, tɨɨꞌ na guꞌ janoꞌ pɨk nach paiꞌ dhuuk yaꞌ ba oipo aach, jix bhaiꞌ tuch jii dho guꞌ, nat guꞌ ba tuch uañ gu Dios guch uaꞌtulhdharaꞌ. 21 Jix bhaiꞌ duu dho guch Xoiꞌkam nat tuch ñamkix, nach guꞌ miꞌ dhɨr baꞌ puꞌñi duuji dai gu Dios pɨx buiñor bax biiñak kaꞌ, guiꞌ nat jaroiꞌ duaꞌñdhak giop bamiiꞌ guch Xoiꞌkam mu dɨr koiꞌñgaꞌn tɨr na mɨt paiꞌ tɨi yaas gu jaꞌtkam xi muꞌaak nat baꞌ miꞌ dhɨr jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn ba dai bhammɨx dhaam. Baꞌ xib dai guiꞌ pim pɨx buiñor jix biiñak kat tɨ nɨɨrdaꞌ na puiꞌ tu kuugalhdhaꞌ nat jax tuch dhaaxdhak.
22 Na pim guꞌ aapiꞌm jix chu uañ kɨr baꞌp tuꞌiiꞌ baꞌ xib, na pim guꞌ kɇɇkɇt gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios miꞌ puiꞌ ba bhɨichuꞌ na jax jix aaꞌ tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam, nat guꞌ ba tu jam uañ gu jam uaꞌtulhdharaꞌ, gio na pimɨt ba maat na pim jax jaꞌk dui jix bhaiꞌ kaiꞌchɨt xim jajoiꞌgɨꞌndat tu oiꞌñkaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn gammɨjɨ. Baꞌ dhiꞌ puꞌñi jaꞌk japim duiñchuꞌndaꞌ gammɨjɨ nabap tanoolh, chaꞌpim tuꞌ bhaan jum kokdadaꞌ, guꞌ jaꞌpji na pim joidham jix bhaiꞌ kaiꞌchɨt jix bhaiꞌ xim tɨ tɨtdat xim ja joiꞌgɨꞌndaꞌ ji bɨɨx jɨꞌmaꞌn bɨɨx jam jujur kɨꞌn gio na pim jɨꞌx jup jum taat. 23 Na guꞌ aapiꞌm na pim miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, jaꞌp ji buus na pimɨt giop ba maaxir gu jam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan, cham tuꞌ gu yaꞌ maaxik na jax na pimɨt paiꞌ dhuuk maaxir dhi tuukuꞌ bhaan. Gu jaꞌpji na pim miꞌ puiꞌ ba jiim ji na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ na jax bam kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ, nat guꞌ ba pataasa gu jam iꞌiiꞌmdaꞌ, cham tuꞌ puiꞌ jaꞌk ka tu jim japim na pim jax chu jimdat. Baꞌ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios na pim kaichgɨt miꞌ puiꞌ ba jiim, cham paiꞌ dhuuk jum pataasaꞌ ni ku cham paiꞌ dhuuk jugiaꞌ, gammɨjɨ yaꞌ puiꞌ pu tu daaxix kaꞌ na jax ba tu uaꞌñix. 24 Puiꞌ na jax ba tu uaꞌñix maaꞌn kap gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios nap jum kaiꞌch:
Bɨɨx na jɨꞌk gu jaꞌtkam jaꞌpni pɨx ji buan am na jax gu saiꞌ na mu jaꞌp tuut.
Baꞌ nam paiꞌ dhuuk bar gɇꞌgɇrkam kaꞌ,
jaꞌp pɨx jup ji buandaꞌ am na jax gu yooxgaꞌn.
Baꞌ na paiꞌ dhuuk bhaatai naiꞌ ji gakiaꞌ gu saiꞌ,
bɨɨx gu yooxgaꞌn pɨx cham paiꞌ matgilhiaꞌ,
na guꞌ ba gakiaꞌ gu toonaꞌn.
25 Puꞌñi ɨp gu jaꞌtkam yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn,
alhio pɨx nam yaꞌ oipodaꞌ,
guꞌ matgam gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios cham paiꞌ dhuuk jugiaꞌ ji,
gammɨjɨ yaꞌ puiꞌ pu tu daaxix kaꞌ nat jax ba tu dai na tu aagix kaꞌ,
ni ku cham paiꞌ dhuuk jum pataasaꞌ.
Baꞌ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam na jax jir tuꞌm kam na xib muiꞌ kap tum aꞌgichuꞌ, jir diꞌ pɨx gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios na gammɨjɨ puiꞌ pup tu aagix kaꞌ.