GU BƗƗPƗꞌ KAM UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU UAꞌÑXI GU
TIMOTEO
1
Gu Paablo na ba ñioꞌkdhaꞌ gu Timoteo
Aañ Paablo nañ jir nobiiꞌñ guch Xoiꞌkam, nat guꞌ gu Dios jiñ aꞌm tɨ tɨɨgɨk pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai, dhiꞌ nat jaroiꞌch uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ gook dɨt guch Xoiꞌkam, dhiꞌ nach jaroiꞌ buiñor jix biiñak xib. Baꞌ aañ tum uaꞌñxidhaꞌ bhaan dhiꞌñi uꞌuan aapiꞌ Timoteo nañ jaꞌp jum ɨlhiiꞌñ nap jir jiñ mar, na pich guꞌñ aꞌm dɨr maat na jax jaꞌk jix bhaaiꞌ nap buiñor jix biiñak kaꞌ guch Xoiꞌkam, baꞌ pui miꞌ puiꞌ tu daaꞌñchuꞌ ap na jax aañ. Baꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ Dios gio gu Gɇꞌkam Jesuus jich Xoiꞌkam xim joiꞌmdat jum aꞌm tɨ nɨidhidhat jum tajaañdhidhaꞌ am jum jur am guiꞌ nap kɨꞌn jix ioꞌm jum biiñkadidhaꞌ ja bui, gio guiꞌ nap kɨꞌn jum guguuxdhat cham jax jum aagɨt jix bhaiꞌm taatɨt oirɨdaꞌ.
Gu Paablo na ba aagiꞌñdhaꞌ gu Timoteo na jax jaꞌk tu duñiaꞌ mu Eepeso
Aap miꞌ pɨx ka oirɨdaꞌ Eepeso na ñich jax soiꞌ xim tɨɨdak na ñich ba jii Masedoonia jaꞌk. Aap bhaiꞌ ka ja sooꞌmchulhiꞌñkaꞌ jaiꞌ dhɨt guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam cham maakam ja iatgidhaꞌ gu jaiꞌ. Jaꞌp jap ja tɨtdadaꞌ nam cham tuꞌp jum buixiꞌñdhaꞌ nam jax tu jimdat gu bɨjɨk dɨr kam jich bopxi, na guꞌ dhiꞌ bhaamdaraꞌ pɨx ba uaꞌ. Bhaan ji ñiokboi pɨx chaꞌtak jimiaꞌ am guꞌ noꞌ mɨt bhaan ba ji chu aꞌga, cham tuꞌ na iam ja palhbuidhaꞌ nam jax jaꞌk bhaan xim guguuxdhaix ioꞌm miꞌ puiꞌ ba jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios.
Jax dhui na cham tuꞌ kam aaꞌ nach bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ gu tuꞌ bɨjɨk dɨr kam, jaꞌpji dai nach xich jajoiꞌgɨꞌndaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn. Dhiꞌ pu chuꞌm tu uaꞌpu noꞌñ jix kɨɨꞌp jum duukam bhaan jurtɨkat puiꞌ ba duñiim, nañ cham tuꞌ gux buam jum duukam bhaan ka jurtɨkaꞌ, gio nañ sɨlhkam tɨ jɨɨgiꞌñdhat buiñor jix biiñak kaꞌ guch Xoiꞌkam. Jaiꞌ dhɨt guiꞌ nach maap tɨi kach dhaaꞌñchugɨt puꞌñi bɨɨx aixim jim aagɨk bhaan pɨx ba ñiokbo am, pu cham tuꞌ mi chɨɨgim am siam tɨi bhaan ñiokbo maakam ji chɨ ɨlhdhat, bhaan pɨx maiꞌ ba suulh jamɨt. Jix maatɨm xi kaiꞌchdhaꞌ am tɨi nam paiꞌ dhuuk ba ji chu aꞌga na jax chu aagix na tu uaꞌñix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, guꞌ ji nam guꞌ pu cham maatɨt kɇɇkɇt jup kaiꞌchdhaꞌ. Puiꞌ tɨi xi ja tɨtdadaꞌ am gu jaꞌtkam na maaxik jir sɨlhkam puiꞌ nam jax ɨlhiiꞌñ, guꞌ ji na guꞌr gama jaꞌk kaꞌ.
Jix maat ich dho nam aaꞌ nach miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jɨꞌk jax tu aagix na tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, dai ji na guꞌ miꞌ puiꞌ na jax pɨk kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch, cham tuꞌ nach jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ dɨɨlh. Kani nach jix bhaiꞌ xich gaꞌngadaꞌ na cham tuꞌm aaꞌ na jaroiꞌ ja aagiꞌñdhaꞌ na jax jaꞌk tu aagix guiꞌ nam cham tuꞌx buam tu bua, guꞌ guiꞌ ji nam aaꞌ nam ja aagiꞌñdhaꞌ nam jix buam tu bua, guiꞌ nam cham miꞌ puiꞌ jimiik kaꞌ, nam cham tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ, nam gammɨjɨ pɨx jum uaꞌtulhiꞌñ, gio nam pu cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, gio na ni jax chuꞌm jaiꞌx xidhuuꞌn kam na naiꞌx chu jaiꞌch kum cham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ. Gio guiꞌ nam ja tataat ja kooꞌn piam gu ja nanaan, bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk jir tu kooꞌn kam. 10 Gio guiꞌ nam muiꞌ ja bɨɨm boppo gu uꞌuub, piam gu uꞌuub guiꞌ nam muiꞌ ja bɨɨm boppo gu chichioꞌñ. Gio guiꞌ nam dai chichioꞌñ maap boppo nam puiꞌ ji dhui na maadɨt jir ubii kaꞌ, piam guiꞌ nam dai uꞌuub maap boppodaꞌ nam puiꞌ ji dhui ɨp na maadɨt jir chioꞌñ kaꞌ. Gio guiꞌ nam tɨ ɨɨxdhat gu jaiꞌ jaꞌtkam maakam jaꞌk ja gaꞌraꞌ nam tu ja juantuꞌndaꞌ puiꞌ cham ji ja namkidhat. Gio guiꞌ nam jix iaꞌtbiꞌ nam puiꞌ xi kaiꞌchdhaꞌ nar sɨlhkam, sia kum guꞌx maat na cham jir sɨlhkam. Sia guiꞌñ ja aagɨt jup kaiꞌch nam miꞌ dhɨr maakam duñiidhaꞌ na jax cham jir sɨlhkam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na sɨlhkam tu aꞌga. 11 Dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na sɨlhkam tu aꞌga, dhiꞌr diꞌ gu ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam. Dɨɨlh guch Xoiꞌkam jich aagiꞌñ nach jax jaꞌk duñiaꞌ nach baꞌ cham jimiaꞌ mu jaꞌk nach paiꞌ gammɨjɨ pup jich chulhiiñdhaꞌ, dhiꞌ nañ jax chuꞌm bhaan tu aꞌga aañ, nat gu Dios jix dhaam kam jiñ chia nañ naiꞌ tu aꞌgaꞌ.
Gu Paablo na ba taxchaabgidhaꞌ gu Dios
12 Taxchaabgiꞌñ iñ aañ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, nat guꞌx kɨɨꞌ maaꞌnkam jiñ chɨɨgɨk tujuandam tugiꞌñ kɨꞌn jiñ dhai, gio baꞌ nat jiñ guguux nañ pu tu duñiaꞌ na jɨꞌk jax jix aaꞌ, 13 sia kuñ guꞌ bɨɨpɨꞌ dɨr giilhim jix bhaamut ka aꞌgadaꞌ, ganaiꞌ bɨɨx aixim jañ aiꞌchuxdhat aꞌgadaꞌ na jax cham jir am kat nañ pu kaiꞌchdhaꞌ. Gam nañ ja daꞌngɨt ja kukpadaꞌ guiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ, giilhim jañ xi ja tɨtdat. Guꞌ ji nat guꞌ siamri xiñ joiꞌmdak jiñ chɨɨ gu Dios sia pu chuꞌm giilhim jix uaꞌtulhdhix kam, nañ guꞌ chakui tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, pu cham mat kaꞌ iñ noꞌñ jix buam jum duukam bhaan jup tuiꞌkaꞌ. 14 Guꞌ ji nat guꞌ gu Dios gɇꞌkam kɨꞌn xiñ joiꞌmdak jiñ aꞌm tɨ tɨɨ, jiñ chajaañ guiꞌ nañ kɨꞌn buiñor bax biiñak kaꞌ, gio guiꞌ nañ kɨꞌn bax jajoiꞌgɨꞌndaꞌ gu jaiꞌ. Sia aap pu chuꞌm jum aꞌm tajaa, nach guꞌ buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, maap maaꞌn ñiꞌook jup duuk ich baꞌ.
15 Jum aaꞌ nam bɨɨx gu jaꞌtkam tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ na sɨlhkam maaxik jaꞌpni tu tuꞌiiꞌ: Guch Xoiꞌkam pu kaiꞌñkam pɨx bha jii yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn na baꞌ yaꞌ ja uañdhaꞌ gu ja uaꞌtulhdharaꞌ gu jaꞌtkam nam baꞌ cham ka jimiaꞌ nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Aañ pɨk jir diꞌ kat nañ giilhim jix ioꞌm jix uaꞌtulhdhix kat. 16 Puꞌñi dhuuk baꞌ gu Dios xiñ joiꞌmdak jiñ chɨɨ na baꞌ dhiꞌ bhaan matgilhiaꞌ nat guch Xoiꞌkam pu kaiꞌñkam jum tulhii. Aañ baꞌ jaꞌp ji buusan nañ jir ja booiꞌchuꞌ gu jaꞌtkam, na mɨt guꞌñ chɨɨgɨk jup ba tɨ jɨɨꞌñ jaiꞌ dhɨt guiꞌ nat jɨꞌk Dios ja aꞌm tɨ tɨɨ nam tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ, nam baꞌ miꞌ dhɨr buiñor bap tuiꞌkaꞌ gammɨjɨ. 17 Jum aaꞌ baꞌ nach dai dhiꞌ buiñor tu daandat gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gammɨjɨ cham aagix kam, na guꞌx ioꞌm jir gɇꞌkam, cham tu mumkɨ, gio na cham maax. Gio daipuꞌ dhiꞌx jaiꞌch gu Dios. Maaxik jir puiꞌ moo.
18 Baꞌ aap Timoteo nañ jaꞌp jum ɨlhiiꞌñ nap jir jiñ mar, xim guguuxdhaꞌ ap nap jix ioꞌm xim biiñkadaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. Xi kɨɨkgɨdaꞌ ap nap miꞌ puiꞌ xi jimdaꞌ na jax jix aaꞌ, na guꞌ dhiꞌ jaꞌp ji buusan nap bhaan tu kokdatuꞌ. Puiꞌp jaꞌk duiñchuꞌndaꞌ na pich jax jaꞌk ja kai na mɨt tum daañxi buiñor gu Dios guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham. 19 Jaiꞌ dhɨt nam tɨi buiñor kax biiñak kat guch Xoiꞌkam, xib cham tuꞌ kap jum buixiꞌñ am buiñor, na guꞌ dai na mɨt maakam jim aagɨk mu jaꞌk bhaan ba tu daaꞌñchuꞌ na tuꞌ cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. 20 Gu Imeneo gio gu Alijaanru puiꞌ jaꞌk tu ja duiñchuꞌ. Aañ xi ja nɨiꞌñ pɨx na pu ja doodaꞌ gu jaꞌook nam baꞌ miꞌ xi machiaꞌ na cham bhaiꞌ nam giilhim aiꞌchuxdhat aꞌgadaꞌ gu Dios.