GU GATUUK KAM UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT GIOP TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
KORIINTO OIꞌDHAꞌ
1
Na ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo
Aañ Paablo nañ jir nobiiꞌñ guch Xoiꞌkam, nat gu Dios pɨx pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai, jam ñioꞌkiꞌñ iñ bɨɨmaꞌn gu Timoteo nar jiñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan. Aapiꞌm jach jam ñioꞌkiꞌñ na pim bhaiꞌ dhɨr oiꞌdhaꞌ Koriinto na pim puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, gam sia gu jaiꞌch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam naiꞌ jaꞌp jup tuꞌiiꞌ bɨɨx na jɨꞌx Akaaya bhaan bipioꞌ gu dɨbɨɨr. Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam xi jam joiꞌmdat jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am na baꞌx bhaiꞌ tu jam jimdaꞌ.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo nam bɨɨx taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios
Gammɨjɨch taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios guiꞌ nar Gɨꞌkorgaꞌn gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, na guꞌ gammɨjɨ xich joiꞌmdat jich guꞌnguxiꞌñ. Jich guꞌnguxiꞌñdhaꞌ noꞌch tuꞌ bhaan jich chulhiiñ nach baꞌ yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk puiꞌp ja guꞌnguxiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam puiꞌp jum tulhiiñdhaꞌ. Jaꞌxbuiꞌch jup ja guꞌnguxiꞌñdhaꞌ na jɨꞌx jich guꞌnguxiꞌñdhaꞌ aach gu Dios. Jaꞌxbuiꞌx ioꞌm jich chulhiiñ ich guꞌ nat jɨꞌx jum tulhii guch Xoiꞌkam yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, gio jaꞌxbuiꞌp jich guꞌnguxiꞌñ ɨp gu Dios nat jɨꞌx guꞌnguxdhimɨk guch Xoiꞌkam janoꞌ. Guꞌ baꞌ aach nach jich chulhiiñ, pu kaiꞌñkam jich chulhiiñ ich na baꞌx bhaiꞌ tu jam jimiaꞌ aapiꞌm, na pim guꞌ cham mu jaꞌk ka bhɨɨyaꞌ na pim paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Jam guꞌnguxdhatuꞌ gu Dios jaꞌp na jax jich guꞌnguxdhatuꞌ aach na pim baꞌ cham jum oꞌjolhdhat miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ sia ku pim jup jum tulhiiñ. Jix bhaiꞌx maat ich baꞌ na pim miꞌ puiꞌ pu jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam, nach guꞌx maat na jam guꞌnguxdhatuꞌndaꞌ.
Aañ jam aagiꞌñdhaꞌñ jaaduñ na chich jax jich chulhii maaꞌnnim ya jaꞌp dhi Aasia dɨbɨɨr bhaan, nañ guꞌx aaꞌ na pim jix mat kaꞌ. Jix ioꞌm tuch maꞌiich, cham ka bhaaiꞌ nach jax jich dhuñiaꞌ. Ni jɨꞌx kuch cham ka ɨlhiiꞌñ noꞌch duduakam jup ka bubuakiaꞌ yaꞌ dɨr, jup jich aaꞌ ich guꞌ nam jich gɨbiimɨich koodaꞌ. Baꞌ dhiꞌ bhaan maat jachich na cham tuꞌr sɨlhkam kaꞌ jax ñach ɨlhiiꞌñdhaꞌ dɨɨlh, guꞌ jaꞌpji dai gu Dios nach tɨꞌñchokaꞌ na guiꞌch palhbuiꞌñdhaꞌ sia tuꞌ na pɨx kɨꞌn, sia koiꞌñgaꞌn ja duduadhiꞌñ guꞌ. 10 Guiꞌ pɨx Dios guꞌ nat jich palhbui, jix maat ich baꞌ na gammɨjɨ puiꞌ puch palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ, 11 gam noꞌ pim guꞌ aapiꞌm jaiꞌch aꞌmkam xi chu daan nax bhaiꞌ tuch jimdaꞌ. Noꞌ pimɨt muiꞌ dhɨt tu daanɨch aꞌmkam nax bhaiꞌ tuch jimdaꞌ, muiꞌp jaiꞌchdhɨlhiaꞌ am gu jaꞌtkam nam taxchaabgidhaꞌ gu Dios, nam guꞌx bhaiꞌm taat kaꞌ na bɨxchuꞌ kɨꞌn jich palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ nach tu aꞌgim gu ñioꞌkiꞌñ.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo nat jax kaiꞌñkam cham mu jii Koriinto
12 Aach cham tuꞌx buam jum duukam jup tu duñiim jiñ jaaduñ nach xich gaꞌnga, jix bhaiꞌch chaat ich baꞌ. Miꞌ puiꞌ jiim ich guꞌ na jax jaꞌk jum aaꞌ nach miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ nach yaꞌ ka oipo dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, puiꞌ na jax aapiꞌm nach guꞌ cham tuꞌ tuꞌ bhaan jax jam tɨtda ku pim guꞌ bhaan jix buam jup bam aaꞌ. Gio nach guꞌ cham tuꞌ puiꞌ jaꞌk jujurtɨk na jax gu jaꞌtkam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, guꞌ jaꞌpji na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios na jaroiꞌ xich joiꞌmdat jich ñɨidhim. 13 Guiꞌ na chich mu tu jam uaꞌñxi, dai puiꞌ pɨx jaꞌk jum aaꞌ na pim duñiaꞌ na jax pɨx jum kaiꞌch na pimɨt jiñkai, cham tuꞌ na bɨɨx aixim jir jum duukam. Tɨiñ tu jam daañxiꞌñ na pim gɨt iam miꞌ puiꞌx maatɨt kaayaꞌ na jax pɨx kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch. 14 Gio guꞌch ñɨiꞌñ japim aach nach jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiim, jɨꞌx bax maat japim baꞌ na jax jaꞌk jum aaꞌ nach miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam. Guꞌ baꞌ noꞌ pimɨt guꞌ miꞌ puiꞌ jii na jax aach, jix bhaiꞌm ɨlhdhaꞌ pim jich bui janoꞌ na guch Xoiꞌkam gio bhaiꞌp jimdaꞌ, na pim guꞌ ba machiaꞌ nar sɨlhkam kaꞌ. Aach baꞌ puiꞌx bhaiꞌp jich ɨlhdhaꞌ jam bui.
15 Baꞌ nañ puiꞌ jiñ aagɨt bɨɨx dhiꞌ nañ jax jam tɨtda, pui bañ aagɨk jañich nañ mu jam guguuxdharaꞌ, gookim jañ sap gɨt bhaiꞌ ji aayaꞌ. 16 Nañ guꞌ sap bɨɨpɨꞌ bhaiꞌ xi jam ɇɇji gɨt nañ Masedoonia jaꞌk bhɨɨyaꞌ, gioñ sap baꞌ bhaiꞌp bhɨɨyaꞌ gɨt nañ jaꞌk gɨxiaꞌ. Jaꞌp jañ sap baꞌ jam tɨɨdaꞌ gɨt na pim bhaiꞌ dhɨr jiñ palhbuidhaꞌ gu tuꞌ nañ kɨꞌn aayaꞌ Judea jaꞌk. 17 Jix maat gu Dios nañ tɨi puiꞌ bañ aagɨt, guꞌ ji na pim guꞌ chi aapiꞌm puiꞌm aaꞌ nañ jir gook ñiokdam. Jax dhui nañ guꞌ aañ dai puiꞌ jaꞌk tu ñiok na jɇɇꞌ, cham jɨꞌxkat jax kaiꞌch iñ na cham. 18 Siax maat gu Dios nach cham tuꞌr gook ñiokdam, jax dhui nach guꞌ gammɨjɨ puiꞌ pu jam tɨtdadaꞌ na maaxik jir sɨlhkam kaꞌ jax nach kaiꞌchdhaꞌ. 19 Janoꞌ na chich bhaan tu jam aꞌgi guch Xoiꞌkam guiꞌ nar Maraaꞌn gu Dios, janoꞌ nach maap jiim gu Silbaano gio gu Timoteo, cham tuꞌ chich gio puiꞌp jam tɨɨꞌn mɨkkat na cham jir sɨlhkam puiꞌ na chich jax chu jam aꞌgi, pu puiꞌ jaꞌk bii na chich jax jaꞌk tu jam aꞌgi, na guꞌ maaxik puiꞌ jaꞌk jir sɨlhkam. Na guꞌ gu Dios pɨx dɨɨlh na puiꞌ jaꞌk tu ñiok, tɨ jɨɨꞌñdhidhat puiꞌ kaiꞌchdhaꞌ na puiꞌ tu tuiꞌkaꞌ, nat guꞌ guch Xoiꞌkam pɨx puiꞌ ba tu duu na miꞌ puiꞌ tu tuiꞌñgɨdaꞌ na jax jir sɨlhkam. 20 Nat guꞌ gu Dios dhiꞌ pɨx jich Xoiꞌkam bhaan puiꞌ tu duu nat tuꞌ ja aaꞌñdhak guch bopxi kat bɨjɨk, puiꞌ kuch baꞌp kaiꞌchdhaꞌ nach paiꞌ dhuuk tɨɨmoidhaꞌ nach tu daandaꞌ buiñor gu Dios: “Ee ku puiꞌ tu tuiꞌkaꞌ bhaankam guch Xoiꞌkam.” 21 Bɨɨx baꞌ maap jup tuꞌiiꞌ ich buiñor guch Xoiꞌkam, aapiꞌm gio aach. Gu Dios pɨx dɨɨlh puiꞌ kaiꞌch nach puiꞌ jaꞌk tuꞌiiꞌ, nat guꞌch aꞌm tɨ tɨɨ nach aach jir jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. 22 Baꞌ na bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ nach aach jir jaꞌtkam tugiꞌñ, jich chajaañ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn, gam nach baꞌ dhiꞌ bhaan machiaꞌ na gatuuk gɇꞌp jum duukam tuch makiaꞌ.
23 Baꞌ na ñich jax kaiꞌñkam chakui mu jam tɨɨgim na ñich jax bañ aagɨk, nañ tɨi miꞌ pɨx ka xi jam nɨiꞌñ dho noꞌ pimɨt moo miꞌ puiꞌ ba ji jii nañ jax jam tɨtda bɨɨpɨꞌ dɨr. Dios dhox maat nañ puiꞌ kaiꞌñkam cham mu jimmɨ, guiꞌñ baabuidhaꞌ guñ iiꞌmdaꞌ noꞌñ jam iatgiꞌñ. 24 Cham jir am guꞌ nach moop jam chian na pim miꞌ puiꞌ jimiaꞌ, guꞌ jaꞌpji dɨɨlh na pim miꞌ puiꞌ xi dhuñiaꞌ cham jax ji kaiꞌchɨt, na pim guꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Aach dai nach mu jam palhbuiꞌñ pɨx na pim jax jaꞌk jix ioꞌm jix bhaiꞌm taatɨt buiñor tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam.