GU GATUUK KAM UAꞌNAꞌN GU
PEEGRO
1
Gu Peegro na muiꞌ ba ja ñioꞌkdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
Aañ Simoon Peegro nañ jir tujuandam tugiꞌñ gu Jesuus jich Xoiꞌkam, mu jam ñioꞌkiꞌñ iñ jiñ jaaduñ bhaan dhiꞌñi uꞌuan noꞌ pim mɨjɨ jaꞌp paiꞌx bhaiꞌm ɨlhiiꞌñ, nañ guꞌx bhaiꞌñ chaat na pim aapiꞌm puiꞌp tɨ jɨɨꞌñdhat jix biiñak buiñor gu Dios jich Xoiꞌkam na jax aach, guiꞌ nat jaroiꞌ joidham xich joiꞌndak tuch uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ nach baꞌ miꞌ dhɨr jaꞌp jaꞌk cham maiꞌ ka suulhgix kaꞌ. Moo gɨt baꞌ gammɨjɨ jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios na baꞌx bhaiꞌ tu jam jimdaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan, gio na pim baꞌ gammɨjɨx jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ cham tuꞌ bhaan ji chotdonɨt, na pim guꞌx maatɨt miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ gio gu Jesuus jich Xoiꞌkam na pim jaroiꞌ buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ.
Nañ miꞌ puiꞌ xi jimdaꞌ na jax jiñ chɨɨdaidhaꞌ gu Dios
Na guꞌ gu Dios nax ioꞌm jir gɇꞌkam xich joiꞌndak tuch uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ nach baꞌ miꞌ dhɨr jix bhaiꞌch chaatɨt ba tu daandaꞌ buiñor cham tuꞌ bhaan jax jich aagɨt, gio baꞌ nach joidham jix bhaiꞌ ba tu jimdaꞌ na jax jix aaꞌ, nach guꞌ bax maat nat gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌm duukam jup tu duu aach jich bui nach baꞌ cham maiꞌ ka suulhgiaꞌ. Miꞌ dhɨr baꞌ xich aagiꞌñ ɨp na jax jaꞌk jich palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn nach jɨꞌk tuꞌ kaꞌm ba nɨiꞌñ, nach baꞌ miꞌ dhɨr puꞌñi duuji puiꞌ jaꞌk jup xi chu jimdaꞌ na jax gu Dios, baꞌ cham tuꞌ bhaan kach chutkagiꞌñkaꞌ ich gu tuꞌ nar yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, ni nach jix buam kax chu duñiik kaꞌ na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Baꞌ gu xib kapbhaiꞌ nat xi jam joiꞌndak ba jam palhbui gu Dios, jam aꞌm jum aaꞌ na pim tuꞌ kaꞌm nɨidhat gammɨjɨ tɨ jɨɨꞌñdhat jix biiñak kaꞌ buiñor guiꞌ, jix bhaiꞌ na pim xi chu jimdaꞌ na jax jaꞌk jix kɨɨgalhiꞌñ na pim baꞌ miꞌ dhɨr bhaiꞌx maatɨt ji kaayaꞌ gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Miꞌ dhɨr baꞌ noꞌ pimɨt jix maatɨt ba kai gu ñioꞌkiꞌñ, bhaiꞌp ji machiaꞌ pim na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ na pim tuiꞌñgɨdaꞌ, baꞌ dai na pim jix maatɨt miꞌ puiꞌ ba jiimdaꞌ dɨɨlh jam jujur kɨꞌn, cham kam aaꞌndaꞌ na jaroiꞌ jam aagiꞌñdhaꞌ. Guꞌ baꞌ noꞌ pim puꞌñi jaꞌk ba duiñchuꞌ, cham pɨk jax kam aaꞌndaꞌ pim sia cham ob puiꞌ ji chu buusnim jax ña pim ɨlhiiꞌñdhaꞌ, gio na pim bax ñakooꞌndaꞌ noꞌt tuꞌ ba ji jam duu, dai na pim jix bhaiꞌm taatɨt xi gɇꞌkamtuꞌndaꞌ pɨx gu Dios. Miꞌ dhɨr baꞌ bhaiꞌ ji machiaꞌ pim ɨp na pim jax jaꞌk tuꞌ kaꞌm ja nɨidhat jix ja joiꞌgɨꞌndaꞌ gu jaiꞌch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, nat guꞌ jam aꞌm bam tajaa gux chu joiꞌgɨꞌn na pim baꞌ kɨꞌn gammɨjɨ bax chu joiꞌgɨꞌndaꞌ.
Dhiꞌ jɨꞌ bɨɨx noꞌ pim puꞌñi jaꞌk ba duiñchuꞌ nañ jax tu jam aꞌgiꞌñ, dho gi baꞌ guꞌx bhaiꞌ ba machiaꞌ pim ji na pim jax jaꞌk tuiꞌñgɨt miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, cham tuꞌ na pim jaꞌp xi dhuukat am ɨrdat darkaꞌ sia ku pim tɨix maat. Na guꞌ gu jaroiꞌ noꞌ cham puꞌñi jaꞌk duiñchuꞌ nañ jax jam tɨtda, dhiꞌ jaꞌp pɨx ba ji buusniaꞌ na jax gu jaroiꞌ noꞌ cham ñia, piam noꞌ cham mɨk ñia. Baꞌ dhiꞌ bhaan bax maatɨꞌ kaꞌ na jaꞌp xi dhuukat sia ku tɨix maat nat jix bhaiꞌ duu gu Dios nat tu uañ gu uaꞌtulhdhargaꞌn na gɇꞌx uaꞌtulhdhix kat, gio na cham aaꞌ na tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ. 10 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, muiꞌ pim xim dɨkooꞌñdhatgɨdaꞌ na pim miꞌ puiꞌ xi jimɨi nañ jɨꞌk jax jam tɨtda na baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na gɇꞌkam kɨꞌn xi jam joiꞌndat jam aꞌm ba tɨ nɨidhim gu Dios. Baꞌ miꞌ dhɨr cham tuꞌ jaꞌk jix xuulhgik kam ɨlhiiꞌñdhaꞌ pim na pim jax tu jimdat bɨɨpɨꞌ dɨr na pim chakui tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam. 11 Puꞌñi jaꞌk noꞌ pimɨt duu nañ jax kaiꞌch, joidham cham tuꞌ bhaan jax ji chɨꞌji jam aichdhaꞌ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam bhammɨx dhaam na paiꞌ dhɨr naiꞌr gɇꞌkam, guiꞌ nat jaroiꞌ xich joiꞌndak tuch uañ guch uaꞌtulhdharaꞌ na baꞌ miꞌ dhɨr puꞌñi bax bhaaiꞌn kaꞌ nach baidhikaꞌ.
12 Aañ gammɨjɨ puꞌñi jaꞌk tu jam aꞌgiꞌñdhaꞌñ jaaduñ nañ jax ba jam tɨtda na pim baꞌ bhaan tɨꞌñchokaꞌ na pɨn jax jaꞌk jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, sia ku pim guꞌ bɨɨx jam jujur kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor bax biiñak, gam na pim jix maatɨt miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ na mɨt ba tu jam aꞌgi. 13 Nañ jɨꞌx yaꞌ kapup duañ jaaduñ, puꞌñi jaꞌk jañ tu jam aꞌgiꞌñdhaꞌ gammɨjɨ na pim baꞌ tɨꞌñchokat miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, sia kuñ guꞌ alhio pɨx yaꞌ bap tuꞌiiꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. 14 Na guꞌ puiꞌ kam tu tatdaꞌ nañ jootom ba mukiaꞌ panaas, dɨɨlh gu gɇꞌkam jich Xoiꞌkam puiꞌ jaꞌk jiñ jurtuꞌn na jootom bañ baidhikaꞌ. 15 Puiꞌ kuñ baꞌ tɨiñ dhɨkooꞌñdhatuꞌ nañ tu jam aꞌgiꞌñ dhiꞌ puiꞌ nañ jax ba jam tɨtda na pim baꞌx bhaiꞌ machiaꞌ, na baꞌ sia ku ñich aañ am xi muu, aapiꞌm tɨꞌñchokat puiꞌ na pim jax miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ.
Nañ jax jaꞌk jix bhaiꞌx mat kaꞌ nax ioꞌm jir gɇꞌkam guch Xoiꞌkam
16 Na guꞌ dhiꞌ na chich jɨꞌk jax ba tu jam aꞌgiñ jaaduñ bhaankamuꞌn gu Dios nach jup kaiꞌch nar gɇꞌkam kat bɨxchuꞌx aichuꞌn gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, gam nach jup kaiꞌch na gio bhaiꞌp jimdaꞌ gatuuk, cham tuꞌr iatdaꞌ pɨx dhiꞌ, ni ku chich dɨɨlh puiꞌ jaꞌk xi duuk naiꞌ jaꞌp pu chuꞌm ba tu aꞌgim, ni ku cham tuꞌr sapookiꞌñ. Jaꞌpjir sɨlhkam ji dhiꞌ, maaxik jachich tɨɨch buupui kɨꞌn gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam nax bhaiꞌm duukam jup tu buimɨk na yaꞌ xi oilhimɨk kuch baꞌ puiꞌ ba tu jam aꞌgiꞌñ. 17 Jix bhaiꞌ kai chich ɨp guch Gɨꞌkoraꞌ maaꞌnnim nat bhammɨ dɨr ba ñio jix dhaam na gɇꞌkamtuꞌn guch Xoiꞌkam nach maap jiim, jup kaiꞌch: “Dhiꞌr jiñ mar nañ jix ioꞌm jix dhaꞌ, gɇꞌkam kɨꞌn jañich bhaan tɨ tɨɨgɨk mu joot. Jix bhaiꞌñ chaat iñ ɨp baꞌ buiñor.” 18 Jix bhaiꞌ tɨꞌñcho ich na puꞌñi bha kaiꞌch guch Gɨꞌkoraꞌ bhɨjɨmmɨ dɨr jix dhaam janoꞌ, nach guꞌ pu maap jiim gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam bhammɨ maaꞌn kap oidhaꞌ taꞌm nat paiꞌ dhuuk bhaiꞌ ba tum ñio. Dhiꞌ jɨꞌ jich baꞌ bhaan puiꞌ kaiꞌch nar gɇꞌkam ji guch Xoiꞌkam.
19 Baꞌ aañ jam guguuxiꞌñ jiñ jaaduñ na pim kɇɇkɇt miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ nach jax tu jam aꞌgiꞌñ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios na baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na cham tuꞌr jaꞌp pɨx na mɨt jax tu uaꞌnak guiꞌ nam bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk gu Dios nam dhiꞌ pɨx aagɨt jup kaiꞌch guch Xoiꞌkam na puꞌñi bha jimdaꞌ. Dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook baꞌ puiꞌ ji buusan na joidham gɇꞌ tanoor, na tu tonniꞌñkaꞌ paiꞌ noꞌx chukgam. Gammɨjɨ yaꞌ pu gɇꞌ tanoordaꞌ dhi ñioꞌkiꞌñ gu Dios nammɨ juugɨt na paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ guch Xoiꞌkam. Janoꞌ guch Xoiꞌkam jaꞌp ji buusniaꞌ na jax gu gɇꞌ chiꞌɨɨꞌ guiꞌ na katukgab bha tɨssaꞌn na baꞌ miꞌ dhɨr dɨɨlh ba jam bɨꞌñxiꞌñkaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn jam jujur am bhaan. 20 Gio jaꞌpniñ baꞌ moop xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ, na pim cham tuꞌ maakam ɨlhdhat kɇɇkɇꞌ dhi ñioꞌkiꞌñ gu Dios noꞌm tu jam aꞌgiꞌñ, sia ku cham tuꞌ puiꞌ jaꞌk kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch. Na guꞌ noꞌch aach dɨɨlh pɨx tɨix maachik nach jir jaꞌtkam, maakam pɨx ɨlhdhat kɇɇkɇꞌ ich noꞌch guꞌ cham taan gu Dios nach mattudaꞌ. 21 Na guꞌ guiꞌ nam bɨjɨk ya jaꞌp bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk gu Dios, cham tuꞌ dɨɨlh na mɨt jax ɨlh nam puiꞌ tu aꞌgimɨk, guꞌ jaꞌpji na jax jaꞌk jix aaꞌ ji gu Dios, na guꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn ja aꞌm tajaañixchuꞌndaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn na ja mattudidhaꞌ nam jax jaꞌk tu aꞌgadaꞌ gu ñioꞌkiꞌñ, nam guꞌ tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ.